2021. III. évfolyam 11. szám
Letöltés
2021.III.évfolyam 11. szám 3-5.oldal
DOI: 10.37371/KEP.2021.11.1

Interjú Dr. Demény Ádámmal, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság főigazgatójával

Dr. Demény Ádám

Kérdések és válaszok

1 A Kormány irányítása alá tartozó szervezetek – valamint a rendszerhez önként csatlakozó intézmények – a kiemelt termékeket központosított közbeszerzés keretében szerzik be a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság útján. Milyen feladatokat lát el a KEF, hogyan működik a gyakorlatban az általa működtetett közbeszerzési rendszer, és mit kell tudni az ennek alapjául szolgáló keretmegállapodásokról és keretszerződésekről?

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a magyar közigazgatás szervezetrendszerének beszerzési, logisztikai és ellátási alappilléreként meghatározó szerepet játszik a közösségi feladatok megvalósításában.

Általános hatáskörrel eljáró központi beszerző szervezetként gondoskodunk arról, hogy a Kormány irányítása alá tartozó szervezetek – valamint a rendszerhez csatlakozni jogosult intézmények – a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott termékek beszerzését a KEF által működtetett központosított közbeszerzési rendszeren keresztül valósítsák meg.

A központosított közbeszerzési rendszer létrehozásának célja, hogy az általánosan, illetve az időszakosan visszatérő, azonos felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb tulajdonságokkal rendelkező termékeket és szolgáltatásokat egy egységes közbeszerzési eljárás keretében lehessen beszerezni.

A KEF a központosított közbeszerzés keretein belül rendkívül szerteágazó termékkör – többek között bútorok, papíripari termékek, irodaszerek, gépjárművek, üzemanyagok, utazásszervezés, egészségügyi termékek, valamint energia – tekintetében biztosítja, hogy a kötelezett és az önként csatlakozott intézmények a centralizált struktúra által nyújtott előnyök mellett valósítsák meg beszerzési igényeiket.

A KEF keretmegállapodások megkötésével és dinamikus beszerzési rendszer felállításán keresztül biztosítja az intézmények folyamatos ellátását a kiszámíthatóság, az átláthatóság és a közpénzek hatékony felhasználására irányuló követelmények érvényesülése mellett.

A keretmegállapodások tulajdonképpen a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések. A keretmegállapodás két típusa különíthető el, a keretmegállapodás és a keretszerződés. Keretszerződésként kerülnek meghatározásra azok a keretmegállapodások, melyek valamennyi szerződéses feltételt tartalmazzák, ezek alapján megrendeléssel történik a beszerzés, míg a klasszikus értelemben vett keretmegállapodások nem rögzítenek minden szerződéses feltételt, melyekből az intézmények megrendeléssel, illetve verseny újranyitásával szerezhetik be a kiemelt termékeket.

A szervezet a Kormány feladatszabása adta bizalom keretében 2020. májusa óta az orvostechnikai fogyóeszközök, míg 2021. január 1-től orvostechnikai eszközök és gyógyszerek kiemelt termékkörök tekintetében is, azaz az egészségügyi központosított közbeszerzések területén is bizonyítja sokrétű, magas szakmai szintű tevékenységét.

Az egészségügyi ágazat működését támogatóan, e kiemelt termékkörök tekintetében az eddig elért eredményeink (2021. októberéig) az alábbiak szerint számszerűsíthetők:

- 11 db dinamikus beszerzési rendszer került felállításra, mindösszesen 286 mrd Ft értékben;

- 15 db központosított közbeszerzési eljárás van előkészítés alatt, közel 349 mrd Ft értékben;

- 22 db központosított közbeszerzési eljárás került lezárásra, közel 832 mrd Ft értékben (11 db dinamikus beszerzési rendszer, illetve 11 db keretmegállapodás);

- 4 db központosított közbeszerzési eljárás van folyamatban (3 db dinamikus beszerzési rendszer felállítása, 1 db keretmegállapodás), mindösszesen közel 64 mrd Ft értékben.

A KEF központosított közbeszerzési rendszerének nettó forgalma 2021. évben, október hónapig bezárólag mindösszesen 142 118 168 644,- Ft.

2. 2014. decembere óta vezeti a KEF-et, mely a kormányzati intézmények működtetéséhez kötődő egyes feladatok integrált ellátásával járul hozzá a hatékony és költségkímélő kormányzati tevékenységhez. Hogyan értékeli a Főigazgatóság működését, az elért eredményeik közül mire a legbüszkébb?

Az irányításom alatt álló szervezet az elmúlt közel 7 évben exponenciális mértékben fejlődött. A feladataink száma és mennyisége megtöbbszöröződött az időközben a KEF rendszerébe integrálódott feladatok következtében, amely az eredményes munkavégzésünk pozitív kormányzati visszacsatolását is jelenti. A kormány központi logisztikai és beszerző szervezeteként a KEF közvetlenül nyújt költséghatékony üzemeltetési és ellátási szolgáltató tevékenységet közel 100 kormányzati intézmény részére, amelyet szimbiózisban kiegészít a közel 1000 állami szervezet részére elérhető, a KEF által működtetett központosított közbeszerzési rendszer. Az átláthatósági és a méretgazdaságossági elvekből származó megtakarítások és eredmények a mi nagyságrendjeinknél már jelentős méretekben kimutathatóak, ezzel is hozzájárulunk a költséghatékony kormányzati tevékenységhez.

Büszke vagyok arra, hogy az évekkel ezelőtt működő, gyenge kormányzati teljesítményt nyújtó, a megszüntetés határán lévő KEF az irányításom alatt mára a kormányzati működés megkerülhetetlen, hatékony végrehajtó apparátusává tudott fejlődni.

3. Még nem telt el sok idő azóta, hogy átadták a KEF új központját. A kiemelt beruházás keretében nem csak új irodaházat kapott a szervezet, hanem egy leromlott városrész rehabilitációjára is sor kerülhetett. Milyen lehetőségeik voltak arra, hogy akár a komplexum tervezéséhez és kialakításához kötődően, akár pedig a kivitelezés és működtetés kapcsán a fenntarthatóság szempontjait is figyelembe vegyék?

A KEF Irányító és Logisztikai Központ kialakításának alapvető építészeti paramétereit (beépíthetőség, homlokzatmagasság, zöldterületi mutató) a XIII. Kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) határozta meg. A fejlesztéssel szemben támasztott legfontosabb elvárások az alábbiak voltak:

- a felszín alatti vízfolyásként meghatározott „városligeti patak” területe ne kerüljön beépítésre, az zöldterületként megmaradjon;

- a régészeti örökségvédelmi feltárások valósuljanak meg;

- a Liget Projekt részeként megvalósuló OMMRK új épületével is harmonizáló épület-komplexum jöjjön létre.

A megfogalmazott elvárások, illetve a beruházási célok között egyértelműen megjelent a fenntarthatóság érvényesítésével, illetve a környezetvédelemmel szembeni igény. Az építészeti lehetőségek mellett a beruházás műszaki megvalósításában, illetve a Központ további fejlesztésében egyértelműen érvényre jutottak azok a szempontok, amelyek egy előremutató, a jövő generációjának képességeit fenntartó eredményt hoztak.

A beruházás ún. „barnamezős” területen valósult meg, a volt Szabolcs utcai Kórház területén (vagyis a Dózsa György út – Szabolcs utca – Hun utca – Vágány utca között), ahol az elvárt zöldterület megmaradt, az OMMRK épületével vizuálisan illeszkedő és a régészeti örökségvédelmi elvárásokat is teljesítő beruházás valósult meg. Emellett a Központ működtetéséhez, illetve a KEF feladataihoz szükséges erőforrásigény figyelembevételével

- olyan Raktár-Irodaház épült, amely tetejére egy 90 kW teljesítményű, mintegy 564 m2 felületű napelemes kiserőmű került, amely az épület energiafelhasználásának ~50 %-át biztosítja környezetbarát módon;

- a telephelyen került kialakításra a KEF Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatóságának elektromos autó töltőállomása is, ahol összesen 20 darab, kettő csatlakozós töltőoszlop (4 villám-, 12 gyorstöltő és 4 speciális teherautó-töltő) egyidejűleg mintegy 40 elektromos gépjármű töltését tudja ellátni;

- a telephelyen 2020-ban megépült egy zárt ciklusú autómosó is, amelynek a keletkező szennyvíz tisztításával és visszaforgatásával dolgozó technológiája a legkorszerűbb módon, víztakarékosan biztosítja a kormányzati gépjárművek mosását, kiváltva ezzel a korábban a Hegedűs Gyula utcai telephelyen üzemelő hagyományos autómosót.

4. A 2018-as Közbeszerzési Díjat árubeszerzés kategóriában a KEF nyerte el a „Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése” című pályaművel. Mit gondol, miért volt sikeres a pályázatuk?

A KEF mindig elkötelezett támogatója volt a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását ösztönző központosított közbeszerzési eljárások lefolytatásának. A Közbeszerzési Nívódíj elnyerése büszkeséggel tölt el, hiszen igazolta, hogy a központosított közbeszerzés rendszerében a közjó szolgálatában a fenntarthatósági feltételek és célok érvényesítése mellett is elősegíthető a nemzetgazdasági célkitűzések megvalósítása.

A Pályaműben bemutatott központosított közbeszerzési eljárás mind céljában, mind a beszerzett tisztán elektromos gépjárművek tekintetében tartalmazott (zöld) környezetvédelmi szempontokat, melyek az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítását szolgálták. A tisztán elektromos gépjárművek forgalomban lévő számának növelése több szinten is hozzájárul a lakosságot érintő környezeti problémák csökkentéséhez, figyelemmel arra, hogy a gépjárművek használata közben nem valósul meg károsanyag-kibocsátás. A közbeszerzési eljáráson keresztül a KEF megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy teljesüljenek a nemzeti, az európai uniós, illetve a nemzetközi jog alapján előírt környezetvédelmi tagállami kötelezettségek, figyelemmel arra, hogy a központosított közbeszerzési eljárás a (zöld) környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével segítette a globális méreteket öltő környezetszennyezés két típusának, a légszennyezésnek és a zajszennyezésnek a csökkentését.

Célunk, hogy központosított közbeszerzési rendszerünk rugalmas, ám a jogalkotói elvárásoknak minden tekintetben megfelelő, az intézményi igényeket teljes mértékben kiszolgáló, átlátható és logikusan felépített rendszerként működjön, eljárásaink lefolytatása során továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére.

5. Ön annak idején a katasztrófavédelem állományából érkezett a KEF-hez. Van olyan élménye, tapasztalata, ami még a rendvédelmi szervezetben töltött időkhöz kapcsolódik, de a mai napig elkíséri munkájában és gondolkodásában?

A rendvédelmi szervekben eltöltött időszakok, sőt tovább megyek a rendészeti és katonai iskolai képzések alapvetően befolyásolják a jelenlegi napi munkavégzésem attitűdjeit. Itt nem csak a sokak által azonnal előugró képekre, nevezetesen fegyelmezettségre, szabálykövetésre stb. gondolok, hanem a feladatokhoz való hozzáállásra és megközelítésre, a mindenek előtt álló eredményszemléletre és sikerorientáltságra, vagy a következetes parancsnoki gondolkodásra és számonkérésekre helyezném a hangsúlyt.

Kiemelten fontosnak tartom a rendszeres közös vezetői értekezleteken történő feladat meghatározásokat és a döntésekhez szükséges beosztotti állomány visszacsatolásainak, információinak figyelembe vételét. Az, hogy akár civil feladatokat is tábornokként közelítek meg, még soha nem jelentett hátrányt az eddigi pályafutásom során.