2022. IV. évfolyam 10. szám
Letöltés
2022. IV. évfolyam 10. szám 3-13.oldal
DOI: 10.37371/KEP.2022.10.1

2022. októberi összefoglaló

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalások formájában ad felvilágosítást a közbeszerzési eljárásokban résztvevő jogalkalmazók számára a közbeszerzési törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek alkalmazásával összefüggő általános jellegű megkeresésekre.

Alábbiakban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alkalmazásával összefüggő kérdésekre adott válaszainkat rendeztük sorrendbe, bízva abban, hogy iránymutatásaink nem csak a kérdésfeltevőknek, hanem valamennyi Olvasónknak hasznos információkkal szolgálnak.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közbeszerzésekre irányadó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos döntések meghozatala mindenkor a közbeszerzési eljárások résztvevőinek joga és felelőssége. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az állásfoglalásokban megfogalmazott véleményeknek jogi ereje, kötelező tartalma nincsen.

Kérdések és válaszok

1. Hogyan kell értelmezni a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt, „szerződések teljesítéséből származik” fordulatot? Az ajánlatkérői (pl. önkormányzati) vagyon üzemeltetésére irányuló – közszolgáltatásnak nem minősülő – szerződés esetében az üzemeltetésből származó, harmadik személytől megszerzett bevétel beleszámít-e a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja szerint megkívánt 80 %-ba?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

A Kbt. kifejezetten közszolgáltatás esetére rögzíti, hogy ezekben az esetekben az árbevétel szempontjából a szerződés teljesítéséből származónak tekintendő az ellenérték, függetlenül attól, hogy azt az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti-e meg, ezért a Közbeszerzési Hatóság a kivételi körök megszorító értelmezésére tekintettel nem javasolja a nem közszolgáltatásnak minősülő szolgáltatás teljesítéséből származó ellenérték figyelembe vételét a kivételi kör alkalmazásához szükséges árbevétel mértékének vizsgálata során.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjának megfelelően a Kbt.-t nem kell alkalmazni a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjával összhangban a Kbt.-t nem kell alkalmazni a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

Az in-house kapcsolat megléte kettős függést feltételez. Egyrészt meg kell valósulnia a strukturális függésnek, melynek értelmében a szerződésnek olyan jogi személlyel kell létrejönnie, amely felett az ajánlatkérő(k) saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, azaz döntő befolyással rendelkezik stratégiai céljai meghatározásában és a működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen. Másrészt fenn kell állnia a gazdasági függésnek is, amely alapján az in-house szervezet éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződése teljesítéséből kell származnia.

Közszolgáltatás esetén irányadó szabály a Kbt. 9. § (6) bekezdése alapján, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja alkalmazásában a szerződések teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személy részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. Amennyiben tehát közszolgáltatásról van szó, abban az esetben - az előbbi jogszabályhelynek megfelelően - a szerződés teljesítéséből származónak tekintendő az árbevétel szempontjából a közszolgáltatás ellenértéke, függetlenül attól, hogy azt az ajánlatkérő, vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti-e meg. Ebből kifolyólag a Közbeszerzési Hatóság a kivételi körök megszorító értelmezésére tekintettel nem javasolja a nem közszolgáltatásnak minősülő szolgáltatás teljesítéséből származó ellenérték figyelembe vételét a kivételi kör alkalmazásához szükséges árbevétel mértékének vizsgálata során, tekintettel arra is, hogy a Kbt. 9. § (6) bekezdésében foglalt szabály ilyen esetre nem alkalmazandó.

2. Hogyan kell értelmezni a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt, „kötött vagy kötendő szerződések” fordulatot? Milyen módon kell figyelembe venni a még meg nem kötött szerződéseket?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a valósan tervezett, előre láthatóan megkötendő szerződések ellenértékét szükséges ilyenkor figyelembe venni.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

Figyelemmel arra, hogy a Kbt. vonatkozó jogszabályhelyei lehetővé teszik az éves nettó árbevétellel kapcsolatos feltétel teljesülésének vizsgálatánál az azon szerződések teljesítéséből származó árbevételek figyelembevételét is, amelyek a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által – az adott kivételi kör alkalmazhatóságát érintő pont szerint – kontrollált más jogi személlyel még nem kerültek megkötésre, ezért ezen megkötni kívánt szerződések felmérése - és a 80 %-os mértékbe történő beszámíthatósága - során az ajánlatkérőnek a Kbt. alapelveit kiemelten figyelembe véve szükséges eljárnia.

3. Mi a teendő, ha a tényleges számadatok eltérnek a tervezett számadatoktól és ezáltal utólag derül ki, hogy nem állnak fenn a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja szerinti feltételek?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pont szerinti feltételeknek az in-house szerződés megkötésének időpontjától a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk, erre irányulóan az ajánlatkérőnek folyamatos vizsgálati kötelezettsége áll fenn. Amennyiben az említett feltételek nem állnak fenn, az ajánlatkérő a szerződést jogosult és köteles felmondani.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti in-house kivételi körök csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha egyértelmű megállapítás tehető annak feltételei megvalósulását illetően. A „kötendő szerződések” fordulat esetében – figyelemmel arra, hogy ez egy tervezett, jövőbeli eseményre utal – a felek a Kbt. alapelveinek kiemelt figyelembe vételével kötelesek eljárni. Amennyiben már nem áll fenn az in-house kivétel megvalósulásának valamennyi feltétele maradéktalanul, abban az esetben a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a szerződést fel kell mondani. A Kbt. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a kivételt megalapozó feltételeket az in-house szerződést megkötő feleknek milyen módon kell ellenőrizniük, ebből kifolyólag a felek kötelezettsége annak biztosítása, hogy olyan szerződést kössenek, vagy tartsanak hatályban, amely megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontjának.

4. Melyik időszakot kell vizsgálni a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt árbevétel vizsgálata során?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott, árbevételre vonatkozó mutatók az éves nettó árbevételre, tehát a teljes pénzügyi év összesített adataira vonatkoznak.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

A Kbt. nem tartalmaz definíciót arról, hogy mi értendő „nettó árbevétel” alatt, így a kérdésben a magyar jogrendszerre általánosan irányadó szabályozást tartalmazó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseit szükséges alkalmazni.

Az Sztv. 72. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott árbevétel alatt a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az Sztv. 72. §-a szerinti „értékesítés nettó árbevétele” értendő. Ezzel összefüggésben az éves nettó árbevétel alatt az adott pénzügyi év szerinti árbevételt kell érteni. Így tehát azt kell vizsgálni, hogy az adott pénzügyi évben az árbevétel mekkora hányada származik a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből, és mennyi egyéb forrásból. Ennek vizsgálata eredményeként állapítható meg a több mint 80 %-os mértéknek való megfelelés adott pénzügyi évre vonatkozóan.

Amennyiben egy adott pénzügyi év vonatkozásában nem teljesülnek az árbevételre vonatkozó követelmények, úgy a Kbt. 9. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ettől függetlenül, ha egy következő pénzügyi évre vonatkozóan az in-house szerződésre vonatkozó feltételek maradéktalanul teljesülnek, úgy in-house szerződés ismételten köthető. Újabb in-house szerződés megkötésének szándéka esetén azonban ismételten vizsgálandó lesz – az adott pénzügyi évre vonatkozó árbevételi követelményen felül – valamennyi további konjunktív feltétel együttes fennállása is.

A Kbt. 9. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja alkalmazásában azon ajánlatkérők esetében, amelyeknél az éves nettó árbevétel nem értelmezhető, az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő által kontrollált más jogi személy részére végzett tevékenységek ellátásának arányát az azzal kapcsolatban a szerződéskötést megelőző három évben felmerült költségek alapulvételével kell megállapítani. Amennyiben a szerződés megkötését megelőző három évre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, az ajánlatkérőnek valószínűsítenie kell - elsősorban hiteles üzleti tervének bemutatásával - az említett adatokat.

5. Ha egy, 100 %-os intenzitású támogatásban részesülő kedvezményezett szervezet (a továbbiakban az 5. és 6. kérdés alkalmazásában: Kedvezményezett) nem köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására, beszerezheti-e az árukat, szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás keretében? Amennyiben a Kedvezményezett – annak ellenére, hogy arra nem lenne köteles – közbeszerzés mellett dönt, megteheti-e, hogy vagy csak az árut, vagy csak a szolgáltatásmegrendelést szerzi be közbeszerzési eljárás keretében?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

Amennyiben a Kedvezményezett nem minősül a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerinti (klasszikus) ajánlatkérőnek - vagy a Kbt. 6-7. § alapján közszolgáltató ajánlatkérőnek -, abban az esetben az ajánlatkérői minőség fennállása megállapíthatóságának szempontjából a Kbt. 5. § (2) bekezdését, illetőleg a Kbt. 5. § (4) bekezdését szükséges vizsgálat alá vetnie.

Egy olyan szervezet, amely a Kbt. 5. § (1)-(2) rendelkezései alapján alapvetően nem tartozik a Kbt. hatálya alá, ezen tény ellenére - a Kbt. 5. § (4) bekezdésével összhangban - dönthet úgy, hogy „önkéntes alapon” vállalja a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását. Ebben az esetben egy ilyen szervezetnek nem valamennyi beszerzési igénye vonatkozásában lesz kötelező a Kbt. alkalmazása, hanem csak azon adott közbeszerzési eljárás szintjén, amelyre vonatkozóan a Kbt. 5. § (4) bekezdésére alapítva önként vállalta a közbeszerzési kötelezettséget.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

A Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

A Kbt. 5. § (2) bekezdése vonatkozásában a támogatás ténye – annak előírt mértéke – eseti jelleggel keletkeztet ajánlatkérői minőséget az a)-c) pontok szerinti beszerzési tárgyak tekintetében. Amennyiben egy adott szervezet nem minősül a Kbt. 5. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek, úgy a támogatásból megvalósuló beszerzései során a támogatás mértékére és a beszerzés tárgyára figyelemmel kell vizsgálnia az ajánlatkérői minőségének fennállását. A támogatott szervezetek ajánlatkérői minősége tehát nem általános, hanem csak az előírt mértékű támogatásból megvalósuló, meghatározott tárgyú beszerzéseik vonatkozásában áll fenn. Ennek megfelelően egy – Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő által – támogatott szervezet akkor minősül a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek, ha a beszerzése tekintetében a részére nyújtott támogatás a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerinti intenzitást eléri/meghaladja, és ha a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerinti építési beruházás, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatás megrendelése a beszerzés tárgya. Ezen két konjunktív feltétel együttes teljesülése esetén tartozik tehát a támogatott szervezet a Kbt. 5. § (2) bekezdésének hatálya alá. Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül, abban az esetben a támogatott szervezet nem minősül a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek.

Az állásfoglalás kérésben foglaltak szerint a támogatás intenzitásának mértéke 100 %. Az állásfoglalás kérésben foglaltak alapján, az ott részletezett esetben a beszerzés tárgya árubeszerzés, illetőleg szolgáltatásmegrendelés.

A Kbt. 5. § (2) bekezdés vonatkozásában, amennyiben a Kedvezményezettnél felmerült beszerzési igény – annak tartalma alapján – nem minősül a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerinti építési beruházásnak, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásmegrendelésnek, abban az esetben a Kbt. 5. § (2) bekezdésére alapítva nem állapítható meg a Kedvezményezett ajánlatkérői minősége, melyből kifolyólag ebben az esetben nem kötelező a Kedvezményezettnek a Kbt.-t alkalmazva eljárnia a beszerzési igényei kielégítése során.

A Kbt. 5. § (4) bekezdésének megfelelően, a Kbt. rendelkezését köteles betartani az a Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amely a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vagy szerződésben vállalja, illetve számára jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

A Kbt. 5. § (4) bekezdésének alkalmazása csak olyan szervezetek esetében lehetséges, amelyek nem tartoznak a Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A fenti jogszabályhely azon szó szerinti fordulata, mely szerint „e törvény rendelkezését köteles betartani […]", azt jelenti, hogy azon eset(ek)nél, ahol egy - Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - szervezetet érintően a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi egy jogszabály, illetve ezt az ilyen szervezet önként vagy szerződésben vállalja, abban az esetben a szervezet nem választhatja meg, hogy a Kbt. szabályai közül melyeket alkalmazza, és melyeket nem, hanem köteles valamennyi, a Kbt.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően eljárni.

Fentieknek megfelelően tehát, attól függetlenül, ha a Kedvezményezett a Kbt. szabályai alapján alapvetően nem tartozna a Kbt. hatálya alá, még dönthet úgy, hogy önként vállalja a Kbt. rendelkezéseinek kötelező betartását a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásának lefolytatása során. Az önként vállalás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ekkortól kezdve a Kedvezményezett valamennyi beszerzési igénye vonatkozásában köteles a Kbt. alkalmazására, ilyen esetekben - a Kbt. szerinti közbeszerzési előírásoknak megfelelően történő - közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége mindig csak az adott eljárás vonatkozásában áll fenn.

6. Helyes-e az az értelmezés, hogy amennyiben a Kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozna, és a szolgáltatásokat megbízási szerződéses jogviszonyban végeztetné el, továbbá ezen szerződések (egybeszámított) összege a közbeszerzési értékhatárt meghaladná, közbeszerzési eljárás keretében kellene a Kedvezményezettnek megvalósítania a beszerzését?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

Figyelemmel arra, hogy a megbízási jogviszony nem tartozik a Kbt.-ben meghatározott kivételi körök egyikébe sem, ezért ha egy szervezet a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősül, a beszerzési igénye - annak tárgya, tartalma alapján - a Kbt. hatálya alá tartozik, és a beszerzési igény Kbt. 19. § szerinti részekre bontás tilalma figyelembe vételével megállapított becsült értéke eléri, vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, abban az esetben nem mellőzhető a Kbt. szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

A Kbt. 9. § (8) bekezdés g) pontjának megfelelően a Kbt.-t - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, az állami projektértékelői jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírói szolgálati jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya vonatkozásában.

A fenti felsorolásból látható, hogy a megbízási jogviszony – függetlenül attól, hogy az természetes személlyel, vagy szervezettel kerülne kialakításra, megkötésre – nem tartozik a Kbt. szabályai alkalmazásának mellőzését jogszerűen lehetővé tevő kivételi körbe, ebből kifolyólag – amennyiben a Kbt. szabályai alkalmazásának korábban ismertetett feltételei megvalósulnak, abban az esetben – szükséges a Kedvezményezett részéről közbeszerzési eljárás lefolytatása.

7. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerint építménynek minősülő, tehát (meglévő) építmény [ipari kapuk] az állásfoglalás kérésben részletezettek szerinti javítási és karbantartási munkáit kívánja beszerezni, helyesen jár-e el, ha a beszerzés tárgyára az építési beruházások esetén irányadó, nem pedig a szolgáltatás megrendelés tekintetében irányadó közbeszerzési értékhatárokat alkalmazza?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

Azok az építőipari tevékenységek, melyek a Kbt. 1. mellékletében kifejezetten szerepelnek, építési beruházásnak minősülnek, míg az azon kívüli „munkák” a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési szerződések körébe tartoz(hat)nak.

Fentiekből - és a rendelkezésre álló információk alapján - a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint arra lehet következtetni, hogy az állásfoglalás kérés szerinti esetben szolgáltatásmegrendelés a beszerzési igény tárgya, ugyanakkor a közbeszerzés tárgyának meghatározása kizárólag az ajánlatkérő beszerzési igényének teljes ismeretében, valamint a beszerzési igényt meghatározó, azt lefedő műszaki specifikáció birtokában lehetséges, ebből is adódóan ennek mérlegelése az ajánlatkérő döntési és felelősségi kompetenciájába tartozik.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint annak érdekében, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési oldalról meghatározza az általa megvalósítani kívánt beszerzés tárgyát, elsődlegesen a Kbt. közbeszerzés tárgyára vonatkozó rendelkezéseiből, illetőleg annak értelmezéséből szükséges kiindulnia.

A Kbt. 8. § (3) bekezdésének megfelelően építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

a) az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése.

A Kbt. 8. § (4) bekezdésével összhangban szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

Megállapítható tehát, hogy a kiindulópont annak vizsgálata és eldöntése, hogy az állásfoglalás kérésben jelzett ipari kapukra vonatkozó karbantartási és javítási feladatok a Kbt. 8. § (3) bekezdés szerinti építési beruházásnak minősülnek-e. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint jelen esetben a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházásnak minősítés vizsgálandó, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya javítási és karbantartási tevékenység lenne, nem pedig építmény kivitelezése és/vagy tervezése, ennélfogva a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 8. § (3) bekezdés b) és c) pontja nem releváns jelen esetben.

Az állásfoglalás kérésben foglaltak szerint az ajánlatkérő építési tevékenységgel létrehozott építménynek minősülő (ipari) kapuk – figyelemmel arra, hogy az építményhez tartoznak, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is – karbantartási és javítási feladatait kívánja beszerezni.

A karbantartási munkák célja az ipari kapuk alapállapotának felmérése, rögzítése, illetve az üzemeltetéshez szükséges általános karbantartási feladatok elvégzése annak érdekében, hogy rendeltetésszerű üzemeltetés mellett, a vonatkozó szabványok szerint üzembiztosan működjenek. Ennek érdekében a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok általános állapotfelmérést, műszaki átvizsgálást, tisztítást, a mechanikai alkatrészek ellenőrzését, csavarok és mozgó alkatrészek újrakenését és/vagy újrahúzását takarják.

A javítási feladatok célja hibaelhárítási munkák elvégzése az ipari kapuk állagát károsító és rendeltetésszerű használatát akadályozó hibák és hiányosságok eseti megszüntetése érdekében, mely során adott esetben a nyertes ajánlattevő feladatát képezheti nem csak a javítási szolgáltatás elvégzése, hanem a javításhoz felhasznált anyagok és alkatrészek cseréjéhez szükséges pótalkatrészek biztosítása is.

Az állásfoglalás kérésben foglaltak szerint a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges műveletekkel összefüggésben a Kbt. 1. számú melléklete nem tartalmaz kifejezetten olyan tevékenységet, mely alapján a fenti tevékenységek Kbt. szerinti építési beruházási jellege megállapítható lenne.

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint azok az építőipari tevékenységek, melyek a Kbt. 1. mellékletében kifejezetten szerepelnek, építési beruházásnak minősülnek, míg az azon kívüli „munkák” a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési szerződések körébe tartoz(hat)nak, így az ipari kapuk javítási és karbantartási munkálatai is, ugyanakkor végsősoron ebben a kérdésben az ajánlatkérőnek szükséges döntést hoznia.

8. Gyermekétkeztetési szolgáltatás vásárlására szükséges-e közbeszerzési eljárást lefolytatni?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

Annak eldöntéséhez, hogy egy beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik-e, mindenekelőtt az ajánlatkérői minőség fennállását (Kbt. 5. § - 7. §), a beszerzés tárgyát (8. §), az ún. kivételi köröket (Kbt. 9. § - 14. §, Kbt. 111. §), az irányadó közbeszerzési értékhatárokat (Kbt. 15. §), valamint a beszerzés Kbt. alapján meghatározott becsült értékét, illetőleg a részekre bontás tilalmának fennállását (Kbt. 16. § - 20. §) szükséges együttesen megvizsgálni.

Ha a megrendelni kívánt szolgáltatás – annak tartalma és CPV kód szerinti besorolása alapján – beletartozik a Kbt. 3. melléklet szerinti „szállodai és éttermi szolgáltatások” kategóriába, abban az esetben - amennyiben a beszerzés Kbt. 19. §-ának figyelembevételével megállapított becsült értéke nem éri el a nettó 262 485 000 forintot - vonatkozhat rá a Kbt. 111. § c) pont szerinti kivételi kör alkalmazhatósága.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy a közétkeztetés tárgyú közbeszerzésekre a Kbt.-t a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a 8. kérdés alkalmazásában: Korm. rendelet) meghatározott sajátos rendelkezéseket figyelembe véve kell alkalmazni.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

Az állásfoglalás kérés alapján a beszerzés tárgya egy, a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő (óvoda) által biztosítani kívánt gyermekétkeztetési szolgáltatás megrendelése.

Az étkeztetési, élelmezési szolgáltatásokkal összefüggésben szükséges felhívni a figyelmet a Kbt. által meghatározott – az érintett jogszabályi rendelkezésben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható – kivételi körbe tartozó Kbt. 111. § c) – és adott esetben a d) – pontra.

Általánosságban elmondható, hogy mind az Európai Unió Bírósága, mind a hazai ítélkezési gyakorlat következetesen szigorúan és megszorítóan rendeli értelmezni a kivételi körök fennállását, ezek alkalmazása nem célozhatja a közbeszerzés megkerülését. Abban az esetben, ha a megrendelni kívánt szolgáltatások között van olyan, amelyik tekintetében a Kbt. 111. § valamely pontja alkalmazandó, és olyan is, amelyik tekintetében nem, azaz a Kbt. hatálya alá tartozik, valamint a beszerzés elemei objektíve szétválaszthatóak, akkor a beszerzések tekintetében a Kbt. 23. § (4)-(8) bekezdéseinek alkalmazását kell vizsgálni. Ha a beszerzés különböző elemei objektíve nem szétválaszthatóak, és szükségszerűen egy szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére alkalmazandó szabályokat a beszerzés fő tárgya határozza meg [Kbt. 23. § (2) bekezdés].

A Kbt. 111. § c) pontjával összhangban, a Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, a 3. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatásra akkor, ha az ellátási kötelezettség körébe tartozó, részben vagy egészben közfinanszírozott közszolgáltatás teljesítését szolgálja, a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra.

A Kbt. 111. § d) pontjának megfelelően a Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió forintot nem éri el.

A Kbt. 3. mellékletében – többek között – szerepelnek a „szállodai és éttermi szolgáltatások”, melyen belül különösen – az állásfoglalás kérés szempontjából relevánsként – az alábbi CPV kóddal jelölt szolgáltatások emelhetőek ki:

- 55520000-1 Élelmezési szolgáltatások,

- 55510000-8 Étkezdei szolgáltatások.

A Kbt. 111. § c) pont szerinti kivétel alkalmazhatósága tekintetében vizsgálandó – a szolgáltatás tárgyán túl – az is, hogy a beszerzés Kbt. 19. § (3) bekezdésére tekintettel megállapított becsült értéke eléri-e a Kbt. 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatások tekintetében irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt. Itt tehát mindenképpen szükséges megvizsgálni a beszerzési igénnyel összefüggésben a részekre bontás tilalmának esetleges fennállását is, és ennek figyelembevételével szükséges meghatározni a becsült értéket.

Amennyiben a Kbt. 111. § szerinti kivételi körbe tartozó és a Kbt. 111. § szerinti kivételi körbe nem tartozó beszerzési igény tekintetében fennáll a részekre bontás tilalma, csak akkor nem kell a kivételi körbe tartozó beszerzési igény tekintetében közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha a részekre bontás tilalmi szabályok alapján megállapított becsült érték az uniós közbeszerzési értékhatár alatt marad.

A Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetén az irányadó uniós értékhatár - a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében - 2022. január 1. napjától kezdődően nettó 750 000 euró, azaz 262 485 000 forint.

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése beletartozhat a Kbt. 111. § c) pont szerinti kivételi körbe, amennyiben a beszerzés részekre bontás tilalma figyelembe vételével megállapított becsült értéke nem éri el a nettó 262 485 000 Ft-ot, és a beszerzés tartalmának vizsgálata alapján megállapítható, hogy az megfeleltethető a kivételi körben jelzett CPV kód(ok) valamelyikének. Megjegyzendő, hogy a Kbt. 111. § d) pontja alapján bármely, a Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás beszerzése vonatkozásában irányadó szabály, hogy az ajánlatkérő ilyen szolgáltatások beszerzése esetén nem köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására, ha annak – Kbt. 19. § rendelkezéseinek figyelembe vételével megállapított – becsült értéke a tizennyolcmillió forintot nem éri el.

Fontos felhívni a figyelmet a fentiek mellett a Kbt. 21. § (6) bekezdésére, mely alapján a Kbt. 3. melléklet szerinti, közétkeztetés tárgyú közbeszerzésekre a Kbt.-t a Korm. rendeletben meghatározott sajátos rendelkezéseket figyelembe véve kell alkalmazni. Ezzel is összhangban, a Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően a Korm. rendeletet a Kbt. szerint lefolytatott olyan közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya közétkeztetési szolgáltatás megrendelése.

A Korm. rendelet alkalmazásában közétkeztetésnek minősül az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Melléklet 39/A. pontja szerinti fogalom.

Az Éltv. Melléklet 39/A. pontjának megfelelően a közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során fogyasztók meghatározott csoportját vendéglátó ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján, a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak el, különösen oktatási, gyermek-, szociális, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban és munkahelyen.

Fenti fogalommeghatározásból kiindulva a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az ajánlatkérő gyermekétkeztetési szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzése vélhetően közétkeztetésnek minősül, így – amennyiben különösen a közbeszerzési értékhatár és a becsült érték vizsgálata alapján megállapítható, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása lesz szükséges a beszerzési igény jogszerű kielégítése céljából, abban az esetben – nem mellőzhető a lefolytatandó közbeszerzési eljárás megvalósítása során a Korm. rendeletben foglalt szabályok figyelembe vétele sem.

9. Egy közbeszerzési eljárás esetében, ha a bírálati szakaszban derül ki, hogy a vízvezetékek egyes rákötései a kiírt műszaki dokumentáció rajzaiban ugyan szerepelnek, de a költségvetési kiírásban már nem, így nem kerültek beárazásra sem, abban az esetben mi a helyes eljárás?

A Közbeszerzési Hatóság válasza

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az állásfoglalás kérésben foglalt esetben az alábbiak figyelembe vételével szükséges eljárni.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

Az ajánlatkérő felelőssége kiemelt jelentőséggel bír nem csak a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, hanem a közbeszerzési eljárás megfelelő és alapos előkészítése körében is.

A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni.

Egy eljárás előkészítése a közbeszerzési eljárások egyik legösszetettebb, legnagyobb körültekintést igénylő mozzanata. Ebből adódóan az ajánlatkérőnek - a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában fellépő (különösen a műszaki leírás pontatlanságából adódó) közbeszerzési dokumentumok módosításának minimalizálása, illetőleg az esetlegesen felmerülő vitás helyzetek kiküszöbölése érdekében - ezen előkészítő munkálatokra különös figyelmet kell fordítania. Az előkészítésben valamennyi, a Kbt. szerint meghatározott szakértelemmel rendelkező, ajánlatkérő képviseletében eljáró személynek részt kell vennie. Ez a garanciális szabály azt is erősíti, hogy az ajánlatkérő oldaláról a közbeszerzési eljárás előkészítése során a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel bíró személy bevonása is szükségszerű és elengedhetetlen eleme legyen a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás – illetőleg adott esetben az ezen tartalommal összhangban kialakított árazatlan költségvetés/ártáblázat/költségvetési kiírás – kidolgozása érdekében.

A Kbt. 50. § (4) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.

A Kbt. 58. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító felhívásban vagy a további közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek.

A közbeszerzési eljárások előkészítésének egyik első és legfontosabb része a közbeszerzés tárgyának, és az arra vonatkozó műszaki leírásnak, műszaki követelményrendszernek a meghatározása.

A Közbeszerzési Hatóság az állásfoglalás kialakítása során előfeltételként elfogadta, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmából, a műszaki leírásból, a műszaki dokumentáció rajzaiból egyértelműen kitűnik, hogy a nyertes ajánlattevő feladatát képezte az állásfoglalás kérésben „vízvezetékek egyes rákötései”-ként jelzett, költségvetési kiírásban ténylegesen nem feltüntetett tétel(ek). Ugyanakkor, az nem egyértelmű, hogy a költségvetési kiírásban a „vízvezetékek egyes rákötései” sor azért nem jelent meg kifejezetten, mert az ajánlatkérő ezt elmulasztotta megtenni, vagy annak okán, mert pl. a költségvetés egy másik sorában írt/részletezett feladatba ez beleértendő/beleérthető volt. Az állásfoglalás kérés megfogalmazásából inkább arra lehet következtetni, hogy az ajánlatkérő elmulasztotta külön sorban feltüntetni a vízvezetékek egyes rákötéseinek beárazását, azonban nem áll rendelkezésre ezzel összefüggésben egyértelmű információ a Közbeszerzési Hatóság részére, ezért az erre vonatkozó körülmények tényleges ismeretének hiányában hangsúlyozandó, hogy ez befolyással lehet az állásfoglalásban leírtakra. Fontos rögzíteni e körben azt is, hogy a Közbeszerzési Hatóságnak nem áll rendelkezésére egyértelmű információ atekintetben sem, hogy átalánydíjas, vagy nem átalánydíjas szerződésről van-e szó az állásfoglalás kérésben körülírt eset(ek)ben.

Amennyiben volt olyan ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során, amely a vízvezetékek egyes rákötéseiért járó díjazást beleértette és belekalkulálta a költségvetés egy másik sorában írt/részletezett feladatba, és volt olyan ajánlattevő is, amelyik nem, abban az esetben az ajánlatkérőnek szükséges szakmai döntést hoznia különösen atekintetben, hogy a közbeszerzési dokumentumok alapján az ajánlattevők részére egyáltalán biztosított volt-e az összehasonlítható ajánlatok benyújtása, egyértelmű előírások szerepeltek-e a közbeszerzési dokumentumokban.

Amennyiben a műszaki leírással, illetőleg az eljárás előkészítésével összefüggésben az ajánlatkérő azt állapítja meg, hogy a potenciális ajánlattevők a közbeszerzési eljárás során abban a helyzetben voltak, hogy képesek lehettek megfelelő és szakmailag megalapozott – és az ajánlatkérő oldaláról tekintve objektív módon összehasonlítható – ajánlatot tenni, abban az esetben a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az alábbi következtetések vonhatóak le.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában derül ki, hogy a vízvezetékek egyes rákötései a kiírt műszaki dokumentáció rajzaiban ugyan szerepelnek, de a költségvetési kiírásban már nem, így nem kerültek beárazásra sem, abban az esetben - amennyiben a közbeszerzési dokumentumok alapján valóban megállapítható, hogy a műszaki leírás, az elvégzendő feladat részét képezte ez az elem - a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint - tekintettel arra is, hogy ekkor már beállt az ajánlati kötöttség, és figyelemmel arra is, hogy feltételezhetően az eljárás ajánlattételi szakaszában nem került benyújtásra ezzel összefüggésben a potenciális ajánlattevők részéről kiegészítő tájékoztatáskérés/előzetes vitarendezési kérelem, vagyis adott esetben vélelmezhető, hogy a potenciális ajánlattevők a „vízvezetékek egyes rákötései” tételt is tartalmazó műszaki leírás ismeretében tették meg ajánlataikat - a később nyertesként kihirdetett ajánlattevő köteles elvégezni az ajánlati kötöttséggel érintett valamennyi feladatot a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az eljárás ezen szakaszában esetlegesen alkalmazható hiánypótlás/felvilágosítás kérés intézményével összefüggésben különösen az alábbiakat szükséges kiemelni.

A Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján a hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

A hiánypótlás szabályairól szóló, Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója (2021. július 5., a továbbiakban: Hiánypótlási Útmutató) rögzíti, hogy a hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt. A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni. Az ajánlat és a részvételi jelentkezés tartalmi és formai követelményeknek megfelelő elkészítése a gazdasági szereplő kötelezettsége [Kbt. 66. § (1) bekezdés], ezért a hiánypótlás jogintézménye nem szolgálhat a gazdasági szereplők e kötelezettsége teljesítésének helyettesítésére.

A hiánypótlás, illetőleg a felvilágosítás megadásának korlátját képezik a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak, mely szerint a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

A Hiánypótlási Útmutató rögzíti, hogy nem átalánydíjas szerződések esetén a jogalkotó, eltérően a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjától, kifejezetten nem rendelkezik az árazott költségvetés valamely tétele, illetve egységára pótlásáról, módosításáról, kiegészítéséről, illetve törléséről. Így ezekben az esetekben hiánypótlás keretében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Mindazonáltal az ajánlatkérőnek ezen esetekben célszerű figyelemmel lennie a korábbi döntőbizottsági joggyakorlatra, mely alapján, ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálására. A költségeket az ajánlattevőnek ott kell feltüntetnie, ahol az valójában felmerül. Így az egyes költségtényezők nem csoportosíthatóak át sem egy adott feladaton belül, sem pedig pl. harmadik személyekkel kötött más szerződések költségei között (D.808/8/2010., D.725/20/2011.). Fontos rögzíteni, hogy az állásfoglalás kérésben leírt esettel kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóságnak nem áll rendelkezésére megfelelő információ annak eldöntéséhez, hogy a megajánlás változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet befolyásolja-e.

Fontos kiemelni, hogy ha az ajánlat nem megfelelő tartalommal történő benyújtása az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás előkészítése körében elkövetett hibájára vezethető vissza, abban az esetben az ilyen okból – ajánlattevő ajánlatában – bekövetkező hibára/hiányosságra alapítva nem lehet az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, tehát az ajánlatkérői hibából adódó következményeket nem lehet az ajánlattevő terhére értékelni.