2020. II. évfolyam 7. szám

A Döntőbizottság D.106/36/2019. számú határozata

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58. § (2) bekezdés második mondatát, mivel nem biztosította a megfelelő ajánlatok megtételének a lehetőségét.

Tényállás

Az ajánlatkérő (közjogi szervezet) 2018. december 19-én a Kbt. Második része szerinti nyílt eljárást indított árubeszerzés tárgyban.

Az ajánlati felhívás tartalmazta a közbeszerzés tárgyának ismertetését: Adásvételi keretszerződés vízi-közmű hálózat építési anyagok I. (tolózárak, öntvény idomok, tűzcsapok, csőkötő idomok, műanyagcsövek csőkötő idomai) konszignációs raktározás formájában történő biztosítására.

A beszerzés részekből állt, az ajánlatok valamennyi részre benyújthatók voltak. A 3. rész, amelyre a jogorvoslati eljárás vonatkozott, a Tűzcsapok.

A szerződés időtartama 36 hónap volt, amely meghosszabbítható. A meghosszabbításra max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint volt lehetőség.

A változatokra vonatkozó ajánlatokat az ajánlatkérő kizárta.

Az opciókra vonatkozó ajánlatra lehetőség volt, mely szerint az ajánlatkérő jogosult a felhívás II.2.4 pontja szerinti éves keretmennyiséget, évenként legfeljebb három alkalommal, egyoldalú nyilatkozatával, megemelni azzal, hogy ezek mértéke évente összesen nem haladhatja meg az éves futamidőre a termékcsoportra vonatkozó éves keretmennyiség 30 %-át (a továbbiakban: „Opció”). Opció gyakorlása esetén az ajánlatkérő a tárgyévben az éves keretmennyiségnek Opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani a nyertes ajánlattevő felé.

Az ajánlati dokumentáció tartalmazta többek között az útmutatót az ajánlattevők részére, a szakmai ajánlat követelményeit, a műszaki leírást, a termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok előírásait.

A dokumentációban a Műszaki követelmények és felhasználói igények jegyzéke a 3. részhez a következőket tartalmazta:

Tárgy:

Beszerzési eljárás előkészítése. A „Vízi-közmű hálózatok építési anyagai: tűzcsapok beszerzése” elnevezésű beszerzési eljárásához a műszaki követelmények és felhasználói igények meghatározása, egységes dokumentumban történő összefoglalása azzal a céllal, hogy a követelmény jegyzék tartalmát a Beszerzési Bizottság az ajánlatkérési dokumentációba beépítse.
A Kibocsátó a Műszaki követelmények összeállításához a Társaság 33/2017. sz. Műszaki vezérigazgató-helyettesi Szabályzatát (Műszaki egységesítési irányelv) használta fel.

I. A termékre vonatkozó műszaki követelmények:
1. Működési nyomás-tartomány: PN10 – PN16.
2. Méretek:
2.1. Csatlakozó karima: DN80 és DN100 (MSZ EN 1092-2:2000 8. sz. táblázat szerint („A PN10-es karimák méretei”)
2.2. Magasság: 1,0 m, 1,25 m és 1,5 m (csőtakarás)
3.Kivitel:
3.1. Földalatti kivitel (FA):
- MSZ EN 14339:2005 szabvány szerinti hidraulikai karakterisztikával készüljön,
- MSZ EN 14339:2005 szabvány szerinti hidraulikai karakterisztikával készüljön,
- MSZ 9771-1:1978 szabvány szerinti trapézmenetes kifolyócsonkkal,
- MSZ 9771-4:1978 szabvány szerinti tűzcsapszekrényben elhelyezhető legyen.
3.2. Földfeletti kivitel (FF):
- MSZ EN 14384:2005 Felszín feletti tűzcsap szabvány szerinti hidraulikai karakterisztikával,
- Mechanikai sérülések elleni biztosítás alapján:
o nem kitörésbiztos,
o kitörésbiztos.
4. Anyagminőség, korrózióvédelem:
4.1. Ülék, orsó: rozsdamentes acél (min. 1.4021).

Kiegészítő tájékoztatáskérés keretében az egyik ajánlattevő a következő kérdést intézte az ajánlatkérőhöz: « Kérjük annak részletes szakmai és műszaki indoklását, hogy a tárgyi tűzcsapok felhasználójának miért van szüksége, milyen konstrukciós, felhasználói, vagy az üzemeltetéshez köthető előnnyel jár számára az előírt rozsdamentes anyagú (extra alkatrészként megjelenő) ülék jelenléte?

Az általános szakmai gyakorlat által elfogadott konstrukciók esetében, ülék jelenléte nélkül is 100%-os konstrukciós és üzemeltetési biztonsággal képes a tűzcsap funkcióját teljesíteni és ez a tulajdonság egyszerre csökkenti azok beszerzési árát és növeli karbantartás-mentes élettartamukat, ugyanis a rozsdamentes acél ülék az öntöttvas fészekbe sajtolva (az egymással érintkező anyagok eltérő elektrokémiai potenciáljai miatt) galvánkorróziós folyamathoz vezet. »

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatáskérésre a 3. részre vonatkozóan az alábbi választ adta:
« Az ajánlati felhívásban megfogalmazott műszaki követelmények és felhasználói igények az ajánlatkérő szakmai ismeretei és üzemeltetési tapasztalatai alapján kerültek összeállításra a kérdésben is említett „általános szakmai gyakorlat” elveinek figyelembevételével.  

Az ajánlatkérő által megfogalmazott műszaki követelmények és konstrukció, a korszerű tűzcsapgyártás elveit követi többek között az alábbiak okán is:

1. A rozsdamentes anyagú ülék kiküszöböli annak lehetőségét, hogy az esetleges mechanikai hatások sérüléseket okozzanak a festett felületeken (például kavics beszorulás). A festékréteg sérülése további problémákat okozhat: rozsdásodás, baktériumok megtelepedése.

2. A rozsdamentes anyag felületén a zárás jobb hatékonyságú.

3. A korszerű gyártástechnológiák már kiküszöbölik az Érdeklődő által említett galvánkorróziós folyamatot.

4. Az Ajánlatkérő által megfogalmazott műszaki megoldásnak több gyártó, illetve forgalmazó termékpalettáján megtalálható tűzcsap is megfelel. Ezzel is alátámasztva az említett „általános szakmai gyakorlat” elvének való megfelelést.    

Fent leírtakra is tekintettel, az ajánlatkérő nem kívánja megváltoztatni a közbeszerzési eljárás 3. részéhez tartozó műszaki követelményeket.

Kérjük, hogy az ajánlat összeállításakor vegyék figyelembe a kiegészítő tájékoztatásban közölteket. »

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásában tájékoztatást adott az ajánlattevőknek, hogy a jelen ismertetés szerint E Zrt. jogorvoslati eljárást kezdeményezett az ajánlatkérővel szemben, amelyben foglalt állítás szerint  az eljárás 3. részében egyetlen piaci szereplő képes teljesíteni a műszaki követelmények összességét, figyelemmel az ülék specifikációjára.  

Az ajánlattételi határidőig az eljárásban összesen 22 darab, a 3. részben 5 ajánlat - köztük a kérelmező ajánlata - érkezett. Az ajánlatkérő a bontás során azt a tájékoztatást adta, hogy a 3. részre a jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 31.460.000.-Ft.

Az ajánlatkérő a kérelmezőt 3 alkalommal hiánypótlásra hívta fel a megajánlott áruk származására és a műszaki követelményeknek való megfelelőségére vonatkozóan.

Az ajánlatkérő elkészítette az ajánlatok bírálatáról szóló összegezést, amely szerint 3. rész tekintetében a beérkezett 5 ajánlatból érvényes és egyben nyertes ajánlatot a jelen ismertetés szerint H Kft. tette, nettó 17.152.994.-Ft/év ajánlati árral.

A kérelmező ajánlata az alábbi indokkal lett érvénytelen: « A 3. számú hiánypótlás keretében ajánlattevő által benyújtásra került jó minőségi szerkezeti adatlap alapján egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott földalatti tűzcsap nem rendelkezik (rozsdamentes acél) ülékkel, így nem felel meg ajánlatkérő műszaki leírásában e körben megfogalmazott elvárásnak, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Az ajánlat előbbiek okán a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen. »

A jogorvoslati kérelem

A jogorvoslati kérelem szerint az ajánlatkérő a kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánításával megsértette a Kbt. 28. § (1) és (4) bekezdéseire, valamint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdését, amit alátámaszt a Kbt. 2. § (1) - (3) bekezdése is. Az ajánlatkérő nem határozott meg a felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban olyan elvárást (funkcionális követelményt), hogy csak ülékkel szerelt tűzcsapot fogad el. Megtévesztő módon a közbeszerzési eljárás dokumentumai között az ülék szó a földalatti tűzcsapok esetében egyetlen helyen szerepel, a „Műszaki követelmények és felhasználói igények jegyzéke” című dokumentumban, de ott is csak az anyagminőségnél.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását. Az ajánlatkérő szerint a kérelmező megajánlott terméke nem felelt meg a rozsdamentes ülék előírásnak.

A jogorvoslati eljárás kiterjesztése

A Döntőbizottság végzésével a jogorvoslati eljárást kiterjesztette annak vizsgálatára, hogy az ajánlati felhívás és a dokumentáció tartalma (a műszaki leírás) megfelel-e a Kbt. 158. § (1) bekezdése második mondata alapján a Kbt. 2. § (1) és (2) bekezdésében rögzített verseny tisztaságára és az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó ajánlatkérői kötelezettségnek, figyelemmel a Kbt. 50. § (4) bekezdésében és a Kbt. 58. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58. § (2) bekezdés második mondatát. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlati felhívást, a további közbeszerzési dokumentumokat, valamint az azokat követően hozott valamennyi ajánlatkérői döntést a közbeszerzési eljárás 3. részében. A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme tekintetében a jogorvoslati eljárást megszüntetette.

A Döntőbizottság az ajánlatkérőt 500.000.-Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A határozat indokolása az alábbiakat tartalmazta:

Az ajánlatkérő 2018. december 19. napján indította meg a tárgyi közbeszerzési eljárást, ezért a Döntőbizottság az ezen a napon hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járt el a jogorvoslati eljárás során.

A jogorvoslati eljárás kiterjesztése alapján a Döntőbizottság azt vizsgálta az eljárása során, hogy az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezései mennyiben felelnek meg a Kbt. vonatkozó előírásainak.

A Kbt. kógens rendelkezései mellett is szabadon határozhatja meg az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, amely azonban nem ad felmentést a Kbt. kógens rendelkezéseinek figyelembe vétele alól.

A Kbt. alapelveinek érvényesülése érdekében garanciális szabály, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásai egyértelműek legyenek. Ennek érdekében a Kbt. az alapelvi rendelkezéseket tételes rendelkezésként is meghatározza a Kbt. 50. § (4) bekezdésében. Alapvető követelmény, hogy a felhívás és a dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során kiadott további ajánlatkérői okiratok egymással összhangban, egyértelműen rendelkezzenek egy konkrét kérdésről. Az ajánlattevők ugyanis csak az ajánlatkérő egyértelmű előírásai alapján kerülnek abba a helyzetbe, hogy egyenlő eséllyel tudnak ajánlatot tenni.

Az ajánlatkérő csak abban az esetben tud eleget tenni a Kbt. 58. § (2) bekezdés által meghatározott kötelezettségének, vizsgálhatja és értékelheti az ajánlatok megfelelőségét, amennyiben a felhívás és dokumentáció rendelkezései egyértelműen, egységesen kerülnek meghatározásra.

A beszerzés tárgya, a műszaki leírás rendeltetése kulcsfontosságú, mivel az ismerteti ajánlatkérő beszerzési igényét. Szintén kiemelt jelentősége vannak annak, hogy az ajánlatkérő miként kívánja majd a benyújtott ajánlatok műszaki tartalmának megfelelőségét megvizsgálni.

A tényállás szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 3. részében tűzcsapokat határozott meg a beszerzési igénye körében földalatti és földfeletti kivitelben. A műszaki leírás I. 4. pontja anyagminőség, korrózióvédelem cím alatt rögzítette 4.1. ülék, orsó: rozsdamentes acél (min. 1.4021).

A dokumentációt a Kbt. kógens rendelkezései értelmében a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében kell elkészítenie az ajánlatkérőnek. A Döntőbizottság álláspontja szerint az előírás értelmezésétől nem elválasztható tény, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást megelőzően az ajánlatkérő a beszerzési igénye kielégítésére 2018. októberében közbeszerzési eljárást indított, amely tekintetében előzetes vitarendezési kérelem került előterjesztésre a beszerzés tárgyának versenyszűkítő meghatározása miatt. Az előzetes vitarendezési kérelem tárgyát képezte egyebek mellett az ülékkel rendelkező földalatti tűzcsap. Az ajánlatkérő a korábbi közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívását visszavonta, majd megindította a tárgyi közbeszerzési eljárást a tényállásban rögzített előírások alapján.

A Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlatkérőnek a műszaki leírás I.4. pontjában meghatározott rendelkezéseit és arra a következtetésre jutott a lefolytatott jogorvoslati eljárás eredményeként, hogy az nem volt egyértelmű. Nem hagyható figyelmen kívül a konkrét esetben, hogy az érintett piaci szereplők, a potenciális ajánlattevők számára ismert volt az ajánlattételi határidőt megelőzően, hogy az ajánlatkérő korábbi műszaki leírását alapelvi sérelemre hivatkozva vitatták előzetes vitarendezési kérelemmel a földalatti tűzcsap ülékkel történt előírása tekintetében. Az ajánlatkérőnek a Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás során tett nyilatkozatai alapján sem nyert kétséget kizáróan bizonyítást az a kérdés - amely már a korábbi közbeszerzési eljárás előírásaiban is vitatott volt -, hogy forgalomban van más olyan földalatti tűzcsap Magyarországon, ami rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott beszerzési igénynek.

A fentiekre is tekintettel értelmezhető az ajánlatkérő műszaki leírásban foglalt rendelkezése és a kiegészítő tájékoztatása akként is, hogy ha és amennyiben a megajánlott földalatti tűzcsap rendelkezik ülékkel és/vagy orsóval, úgy annak anyaga rozsdamentes acél kell legyen.

A Döntőbizottság kitért arra is, hogy az ajánlatkérő beszerzési igényének teljesülését köteles vizsgálni a benyújtott ajánlatokban a Kbt. 69. § (1)–(2) bekezdései alapján. A Kbt. kógens előírásaira tekintettel már a közbeszerzési eljárás dokumentumainak meghatározása során is gondolnia kell arra az ajánlatkérőnek, hogy miként fogja ellenőrizni az ajánlattevők vállalásainak megfelelőségét.

Az ajánlatkérő által kitölteni kért táblázatban a termék gyártó szerinti gyártmányazonosítóját kellett feltüntetni, továbbá a termék szerkezeti ábráját vizsgálta meg az ajánlatkérő. A konkrét esetben az volt megállapítható a tényállás alapján, hogy a kérelmező és a nyertes ajánlattevő azonos gyártó, azonos termékazonosítóját tüntette fel. A kérelmező által benyújtott szerkezeti ábra megegyezik azzal a szerkezeti ábrával, ami a gyártó honlapján a mai napig fellelhető a gyártmányazonosítóhoz kapcsolódóan. A nyertes ajánlattevő az azonos gyártmányazonosítóhoz kapcsolódóan a honlapon fellelhető és a kérelmező által becsatolttól eltérő szerkezeti ábrát nyújtott be az ajánlatkérő számára.

Az ajánlatkérő által a termék beazonosításához rendelt vizsgálati paraméterek alapján nem volt feloldható a kérelmező és a nyertes ajánlattevő vállalásához tartozó gyártmányazonosító és a benyújtott szerkezeti ábrák közötti ellentmondás, amelyre tekintettel kell az ajánlatkérőnek meghatároznia egy, a beszerzési igénye kielégítésére indítandó további közbeszerzési eljárás során a vonatkozó előírásait.

Az ajánlati dokumentáció nem egyértelmű rendelkezéseire tekintettel az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58. § (2) bekezdését, mivel nem biztosította a megfelelő ajánlat megtételének a lehetőségét.

A Döntőbizottság mindezekre figyelemmel a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jogorvoslati eljárást a jogorvoslati kérelem tekintetében annak okafogyottsága miatt megszüntette.