2020. II. évfolyam 6. szám

D.54/10/2020.

A jogorvoslati üggyel érintett tárgyak: Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontját, az értékelési szempontrendszer ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését eredményezi.

Tényállás

Az ajánlatkérő (helyi önkormányzat) 2019. december 12-én a Kbt. 115. §-a alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított szociális intézmény felújítása, karbantartása építési beruházás tárgyában.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában ismertette a közbeszerzés mennyiségét.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjában meghatározta az értékelési szempontokat a következők szerint:

Minőségi szempont

1. Rezsióradíj (nettó Ft/óra) 10

2. Többletjótállás vállalása (kötelező 12 hónapon felüli hónapok, egész hónapokban, max. 36 hónap) 15

3. Gyorsszolgálati munka megkezdésének ideje a bejelentéstől számítva az érintett helyszínen (percekben mérve, minimum 15, maximum 45 perc) 15

Költség szempont

Ár szempont

1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám – 60

Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő közölte, hogy a szerződés nem kapcsolatos európai uniós alapokból finanszírozott programmal.

A közbeszerzési dokumentumok részét képező  vállalkozási szerződés tervezetének „A Szerződés szerint végzett munka ellenértéke” tárgyú pontja az alábbit tartalmazta:

„a) Jelen szerződés keretösszege 20.366.299,-Ft + Áfa, azaz húszmillió-háromszázhatvanhatezer-kettőszázkilencvenkilenc Ft + Áfa.

b) A fent megjelölt keretösszeg terhére az elvégzett munkák vállalkozási díjainak elszámolása egyedi megrendelések és megrendelés-visszaigazolások (mint eseti szerződések) alapján, a Megrendelő által a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott és a Vállalkozó által beárazottan benyújtott és jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező költségvetésben szereplő egységárak alkalmazásával, tételes elszámolással, vagy a jelen szerződésben rögzített  rezsióradíj és a TERC Összevont építőipari költségvetés-készítő programrendszer Bronz változatának alkalmazásával, valamint Megrendelő műszaki ellenőrének előzetes jóváhagyásával történik, az alábbi c) pont szerint.

c) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéses összeg az alábbiak fedezetét tartalmazza:

•    a költségvetésben tételesen szereplő munkatételek kivitelezése, amelyek az adott munkatételnél megjelölt egységárak (ld. 1. sz. melléklet) alkalmazásával kerülnek elszámolásra;

•    a költségvetésben tételesen nem szereplő, de az eseti megrendelésben vállalt feladatok teljes körű elvégzéséhez szükséges munkák kivitelezése, nettó [értékelési részszempont] Ft/óra rezsióradíj, valamint a költségvetési kiíráshoz használt TERC Összevont építőipari költségvetés- készítő programrendszer Bronz változatának normatíváinak alkalmazásával kerülnek elszámolásra;

•    a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;

•    a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő védelmét, állagmegóvását,

•    a jelen Szerződésben írt egyéb költségek, kiadások.”

Az ajánlatkérő a jelen ismertetés szerint G Kft.-vel 2020. január 23-án kötött vállalkozási szerződést.

A hivatalbóli kezdeményezés

A hivatalbóli kezdeményező szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontját, mert az ellenszolgáltatás (ár) részét képező tartalmi elemet (rezsióradíj) nem az ár szempontja körében, hanem a minőségi szempontok között értékelte, ezzel lényegében kétszeresen értékelve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó vállalást. Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (3) bekezdésében foglaltakat is. Tekintettel arra, hogy a rezsióradíjra vonatkozó megajánlás az árhoz kapcsolódik, nem alkalmas a minőségi értékelésre.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte a jogsértés hiányának a megállapítását.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontját.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 200.000.-Ft bírságot szabott ki.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta:

A Döntőbizottságnak a hivatalbóli kezdeményezés alapján azt kellett eldöntenie, hogy az ajánlatkérő megsértette-e a Kbt. 76. § (3) bekezdését és a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontját, mert a „Rezsióradíj” értékelési szempontot nem az „Ár szempont” körében, hanem a „Minőségi szempont” körében rögzítette, továbbá kétszeresen értékelte az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó vállalást.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjában szerepeltetett egy „Rezsióradíj” értékelési szempontot a „Minőségi szempont” körében és egy „Ajánlati ár” értékelési szempontot az „Ár szempont” körében. E két értékelési szempont súlyszáma különböző: az „Ajánlati ár” értékelési szempont súlyszáma hatszorosa a „Rezsióradíj” értékelési szemponténak.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerint mind az „Ajánlati ár” értékelési szempont, mind a „Rezsióradíj” értékelési szempont esetében értékelt karbantartási feladatok teljesítésének ellenszolgáltatására vonatkozó ajánlati tartalmi elemet is. Az ajánlatkérő érvelése alapján e két értékelési szempont esetében nem értékelte többszörösen ugyanazon ajánlati tartalmi elemet, mert azok két különböző esetkörre vonatkoznak önállóan: a költségvetésben szereplő tételekre és a költségvetésben nem szereplő tételekre. Emiatt minden olyan karbantartási feladat teljesítésének ellenszolgáltatására adott ajánlati tartalmi elemet, amely nem szerepel a költségvetésben, a „Rezsióradíj” értékelési szempont szerint kell értékelni.

Azonban a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában azt rögzítette, hogy „Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal.” Ebből következően az ajánlatkérő nem az „Ajánlati ár” értékelési szempontra adott ajánlati tartalmi elem szerint a nyertes ajánlattevő által beárazott költségvetés alapján fogja a karbantartási feladatok teljesítése esetén az ellenszolgáltatást kifizetni, hanem kizárólag a „Rezsióradíj” értékelési szempontra adott ajánlati tartalmi elem alapján. Az „Ajánlati ár” értékelési szempontra adott ajánlati tartalmi elem esetleg akkor érvényesülhet, ha a szerződés teljesítése során a szerződő felek az adott karbantartási feladatot az árazatlan költségvetés valamelyik tételének minősítik. Ezért nincs a két értékelési szemponthoz tartozó karbantartási feladatoknak és az ellenszolgáltatásukra vonatkozó ajánlati tartalmi elemeknek két, egymástól egyértelműen elválasztható tartalmú csoportja.

Ebből következően a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontját, mert az „Ajánlati ár” értékelési szempont és a „Rezsióradíj” értékelési szempont nem felel meg azon követelménynek, hogy nem eredményezik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését, mivel az ajánlatkérő nem határozta meg egyértelműen, hogy egy adott karbantartási feladat teljesítésének ellenszolgáltatásához tartozó ajánlati tartalmi elemet melyik értékelési szempont szerint fogja értékelni.

A határozat ellen keresetet nyújtottak be.