2019. I. évfolyam 10. szám

D.305/28/2019. számú határozat

A Közbeszerzési Értesítő Plusz jelen számában a Közbeszerzési Döntőbizottság két aktuális határozata kerül ismertetésre. A vizsgált határozatok az ajánlati ár körében előírt nem megfelelő feltételrendszerrel, az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár közbeszerzési eljárás feltételrendszerében nem megengedett struktúrájával, továbbá az ajánlatkérő számára önkényes döntési lehetőséget biztosító értékelési szempontokkal foglalkoznak. A vizsgált közbeszerzések egészségügyi gépek / eszközök beszerzésére vonatkoztak.

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. § (4) bekezdését, mert a közbeszerzési eljárás ajánlati árra vonatkozó feltételrendszere nem biztosította az egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételt. Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontját, mert az értékelési szempontok önkényes döntési lehetőséget biztosítottak a számára.

Tényállás

Az ajánlatkérő (költségvetési szerv) szűrő és konfirmáló tesztek adásvételi keretszerződéssel vegyes használati szerződése árubeszerzés tárgyában a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívást 2018. november 14-én adta fel.

A felhívás II.2.4.) pontja ismertette a közbeszerzés tárgyát.

A felhívás II.2.5) pontjában az ajánlatkérő megadta az értékelési szempontokat és a súlyszámokat a következők szerint:

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott anti-HCV szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott HBsAg szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott anti-HBc szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 25

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott anti-HCV szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 25

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott HBsAg szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott anti-HBc szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik (két tizedes pontossággal) / Súlyszám: 2

Ár - Súlyszám: 87

Az ajánlatkérő a felhívásban közölte, hogy az alternatív ajánlatokat kizárja.

Az ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat is készített.

A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő az ajánlati ár képzése körében egyebek mellett rögzítette a következőket:

« Ajánlatkérő tájékoztatja  az ajánlattevőket, hogy az eljárás során az értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont).

Az ajánlattevőnek a jelen egyéb közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében található ártáblázatok minden sorát és oszlopát ki kell töltenie.

Ajánlattevő felelőssége az, hogy az ún. kiegészítő ártáblázatot megfelelően töltse ki, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges anyagokat a szükséges mennyiségben ajánlja meg, ugyanis az ajánlati ár a szerződés teljesítése során nem módosítható.

Meg kell adni a használatba adni kívánt automaták és kupakeltávolítók havi nettó használati díját és a használattal érintett 51 hónapos szerződéses időszakra kiszámított nettó és bruttó használati díját, valamint meg kell adni az ÁFA mértékét (%) is. »

« Az ajánlattevőnek a jelen egyéb közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében található felolvasólapon a beszerzési mennyiségben szereplő termékek bruttó összárát (amely tartalmazza a használatba adni kívánt automaták és kupakeltávolítók bruttó használati díját) és amennyiben az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel indokolt, az általa szállítani vállalt termék bruttó összárát (amely szintén tartalmazza a használatba adni kívánt automaták és kupakeltávolítók bruttó használati díját) HUF-ban kell feltüntetnie két tizedesjegyre kerekítve, a matematikai szabályok figyelembe vételével, tehát 0-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történjen a kerekítés.
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár az ajánlati felhívás II.2.3.) pontjában meghatározott teljesítési helyre költségmentesen leszállítva értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szállítás és szolgáltatás, valamint a használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók használati jogának teljes ellenértékét. »

A közbeszerzési dokumentumok III. Fejezetében szerepeltek az iratminták, amelyek között az ajánlatkérő kiadta az Útmutatóban előírt ártáblázatot is, melyet az ajánlati ár képzéséhez az ajánlattevőknek megfelelően ki kellett tölteni.
Az Ártáblázatokhoz a dokumentációban az ajánlatkérő a következő Megjegyzést fűzte:

« Megjegyzés:
Az egységárat és az összárat 2 tizedesjegy pontosságig lehet megadni (2 tizedesjegyre kell kerekíteni a matematikai kerekítés szabályai szerint).A használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók 0.-Ft-ért is használatba adhatók, ebben az esetben az ártáblázatot 0.-Ft-tal szükséges kitölteni! 0.-Ft-os használati díj(ak) megajánlása esetén azonban ajánlattevő köteles ezen árelemet indokolni, köteles az ajánlatban bemutatni, hogy a 0.-Ft-os használati díjat megalapozottan, a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető módon határozta meg, így ezen indokolásban köteles kitérni különösen arra, hogy a használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók használatba adásával kapcsolatban költsége nem merül fel, valamint nyilatkozni arról, hogy a 0.-Ft-os megajánlásra figyelemmel a vonatkozó, hatályos adójogszabályok szerint jár el és teljesíti adófizetési kötelezettségét. »

A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő a szerződéstervezetet is kiadta.

A szerződéstervezet 8.) Eladó kötelezettségei 8.7. pontja szerint:

« Eladó köteles a tesztkészletek alkalmazásához szükséges eszközök karbantartását és szervizelését az adott típus gyári előírása szerint, a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani. Ebbe beleértendő az eszköz biztonságos működését szolgáló, rendszeres időszakonként (gyári előírások szerinti időszakonként) történő karbantartás, és az üzemszerű működés során szükségessé váló alkatrészcsere, és a karbantartási jegyzőkönyv elkészítése is. »

A műszaki leírásban az ajánlatkérő egyebek mellett rögzítette:

« Ajánlattevő köteles 2 darab olyan automatát biztosítani, amelyik képes 120 percen belül sürgősségi eredmény kiadására egy adott mintából a HIV Ag/Ab, anti-HCV, HBsAg, anti-TP (Szifilisz), anti-HBc, anti-HBs, IgM osztályba tartozó anti-CMV, IgG osztályba tartozó anti-CMV, IgM osztályba tartozó anti-Toxoplazma, IgG osztályba tartozó anti-Toxoplazma vizsgálatok vonatkozásában a megajánlott tesztkészletekkel (a továbbiakban: sürgősségi automaták).

A fentiek alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a sürgősségi funkcióra 2 darab külön automata ajánlható és ajánlandó meg, amennyiben a megajánlott alap-automaták nem képesek ilyen funkcióra!

Amennyiben az alap-automaták nem képesek a fenti sürgősségi eredmény kiadására, akkor ezen 2 darab automata legyen képes eredmény kiadására egy adott mintából a HIV Ag/Ab, anti-HCV, HBsAg, anti-TP (Szifilisz), anti-HBc, anti-HBs, IgM osztályba tartozó anti-CMV, IgG osztályba tartozó anti-CMV, IgM osztályba tartozó anti-Toxoplazma, IgG osztályba tartozó anti-Toxoplazma vizsgálatok vonatkozásában a megajánlott tesztkészletekkel, továbbá ezen vizsgálatok tetszőleges kombinációja (tetszőleges kombináció alatt ajánlatkérő az adott mintából egy vizsgálattól az összes vizsgálatig kiterjedő, bármilyen összetételt ért) kiválasztható legyen, a kombinációból kihagyott vizsgálatokhoz szükséges tesztkészletek használata nélkül. »

A műszaki leírásban az automaták szervizével és karbantartásával kapcsolatos előírások is szerepeltek, melyben az ajánlatkérő egyebek mellett meghatározta: « Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy biztosítja a tesztkészletek alkalmazásához szükséges automaták, illetve kupakeltávolítók karbantartását és szervizelését az adott típus gyári előírása szerint a szerződés teljes időtartama alatt, amely tevékenységbe beleértendő a biztonságos működését szolgáló, rendszeres időszakonként történő ellenőrzés, és az üzemszerű működés során szükségessé váló alkatrészcsere és a karbantartási jegyzőkönyv elkészítése is. »

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásában pontosította, hogy a megajánlott automaták darabszámára vonatkozóan nem írt elő értékelési részszempontot.

Az ajánlattételi határidőre 2 ajánlat érkezett a jelen ismertetés szerint D Kft.-től, és a kérelmezőtől.
A D Kft. ajánlatában található a használatba adni kívánt automaták és kupakeltávolítók használati díjára vonatkozó ártáblázat 3 db alap automata és a külön megajánlott 2 db sürgősségi automata használati díjára vonatkozott, melyben a nettó egységár, a nettó összár és a bruttó összár vonatkozásában a D Kft. 0,00.-Ft-os megajánlást tett. A 2 db kupakeltávolító kapcsán a használati díjra történt megajánlása nem nulla Ft volt.

A D Kft. az ajánlatának részét képező szakmai követelmény táblázatban - az ajánlati dokumentáció VI. fejezetében előírt műszaki követelményekre, az ajánlattevői megfelelőséget igazoló - válasz oszlopban az egyes értékelési szempontokként szereplő specificitási, szenzitivitási százalékos értékekre a következő értékeket adta meg:

HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet: 99,97 %, sürgősségi automata: 99,93 %

anti-HCV szűrőtesztkészlet: 99,99 %, sürgősségi automata: 99,88 %

HBsAg szűrőtesztkészlet: 99,97 %, sürgősségi automata: 99,96 %

anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet: 99,95 %

anti-HBc szűrőtesztkészlet: 99,90 %

Az írásbeli összegezés szerint mindkét ajánlat érvényes lett. Az eljárás nyertese a D Kft., a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kérelmező lett.

A kérelmező jogorvoslati kérelme

A kérelmező a jogorvoslati kérelmében a nyertes ajánlat érvényességét vitatta 4 kérelmi elemmel, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, az automaták tulajdonosának alvállalkozókénti megjelölésének hiánya, ezen alvállalkozó ún. offshore kizáró ok hatálya alá tartozása, továbbá az ajánlatban több értékelési részszempont tekintetében eltérő adat megajánlása miatt.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő a jogorvoslati kérelemre benyújtott észrevételében az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.

Az egyéb érdekelt D Kft. észrevétele

Az egyéb érdekelt az észrevételében alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.

Az eljárás hivatalbóli kiterjesztése


A Döntőbizottság végzésével tájékoztatta a feleket, hogy a Kbt. 158. § (1) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárást kiterjeszti annak vizsgálatára, hogy az ajánlatkérő megsértette-e a Kbt. 50. § (4) bekezdését, és a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontját, mert a közbeszerzési eljárás feltételrendszere sértheti a verseny tisztaságát vagy nyilvánosságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét vagy érdemben kihathatott az ajánlatkérő döntésére.

1.    A Döntőbizottság végzése szerint az eljárás hivatalbóli kiterjesztése alapján a Kbt. 50. § (4) bekezdése körében azt vizsgálja, hogy a közbeszerzési dokumentumok III. Fejezet „Ártáblázatok” „Megjegyzés” rovatban található alábbi feltétel sérti-e a Kbt. 50. § (4) bekezdését:
„A használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók 0.-Ft-ért is használatba adhatók, ebben az esetben az ártáblázatot 0.-Ft-tal szükséges kitölteni! 0.-Ft-os használati díj(ak) megajánlása esetén azonban ajánlattevő köteles ezen árelemet indokolni, köteles az ajánlatban bemutatni, hogy a 0.-Ft-os használati díjat megalapozottan, a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető módon határozta meg, így ezen indokolásban köteles kitérni különösen arra, hogy a használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók használatba adásával kapcsolatban költsége nem merül fel, valamint nyilatkozni arról, hogy a 0.-Ft-os megajánlásra figyelemmel a vonatkozó, hatályos adójogszabályok szerint jár el és teljesíti adófizetési kötelezettségét.”

2.    A Döntőbizottság végzése szerint az eljárás hivatalbóli kiterjesztése alapján a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontja körében azt vizsgálja, hogy az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontok sértik-e a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontját, figyelemmel a műszaki leírás V. pontjában az alap és a sürgősségi funkciókra rögzített előírásokra, különösen a következő kitételre: „…a sürgősségi funkcióra 2 darab külön automata ajánlható és ajánlandó meg, amennyiben a megajánlott alap-automaták nem képesek ilyen funkcióra!”, továbbá arra, hogy az ajánlatkérő a felhívás II.2.10) pontjában a közbeszerzés tárgyára a változatokra vonatkozó ajánlattételt kizárta.

Az ajánlatkérő észrevétele a hivatalbóli kiterjesztésre

Az ajánlatkérő előadta, hogy a közbeszerzési eljárás feltételrendszere teljes mértékben biztosítja, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. Az adott részszempontok megkülönböztetés-mentesen kerültek meghatározásra.

A kérelmező észrevétele a hivatalbóli kiterjesztésre

A kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő bírálati folyamata nem, de az ajánlati felhívás és a dokumentáció összhangban áll a Kbt. rendelkezéseivel.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában az eljárás hivatalbóli kiterjesztése körében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontját.

A Döntőbizottság megsemmisítette az eljárást megindító felhívást, és az ajánlatkérőnek ezen közbeszerzési eljárásában hozott azt követő valamennyi döntéseit, eljárási cselekményeit.

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem tekintetében az eljárást megszüntette.

A Döntőbizottság az ajánlatkérőt 5.000.000.-Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta:

Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek ajánlati felhívását 2018. november 14. napján adta fel, ezért a Döntőbizottság a Kbt. e napon hatályos előírásai szerint folytatta le a vizsgálatot.

A Döntőbizottság először a közbeszerzési eljárás feltételrendszere körében a hivatalbóli kiterjesztés alapján folytatta le a vizsgálatot.

A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy az eljárás hivatalbóli kiterjesztése alapos.

A hivatalbóli kiterjesztés 1. eleme körében a Döntőbizottság a Kbt. 50. § (4) bekezdése alapján azt vizsgálta, hogy a közbeszerzési dokumentumok III. Fejezet „Ártáblázatok” „Megjegyzés” rovatban található, a nulla forintos megajánlásokra vonatkozó, fent idézett  feltétel sérti-e a Kbt. 50. § (4) bekezdését.

A Kbt. 50. § (4) bekezdésének garanciális szabálya körében a Döntőbizottság rögzítette, hogy a közbeszerzési eljárás feltételrendszerét meghatározóan az eljárást megindító felhívás és többi közbeszerzési dokumentum tekintetében kimondja, hogy azoknak minden esetben biztosítaniuk kell, hogy azok alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

A nem egyértelmű, következetlen, vagy egymással összhangban nem álló feltételrendszer az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételét nem biztosítja, az ajánlattevők közötti tényleges versenyt akadályozza, az ajánlatkérő beszerzési igényének megvalósulását kockáztatja.

A konkrét esetben az ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontban részszempontként határozta meg az árat.

Az ár körében a közbeszerzési dokumentumok II. Fejezet 8.) pontjában, és 19.1. pontjában rendelkezett, melyhez Ártáblázatokat adott ki.

Az ajánlatkérő előírásai alapján az ajánlati ár a tesztkészletek árából, valamint a használatba adni kívánt automaták és kupakeltávolítók használati díjából tevődik össze.

Ennek megfelelően tüntette fel az ajánlatkérő a szerződéses ellenértéket a szerződéstervezet 2. pontjában, külön-külön sorokban.
A szerződéstervezet az ellenértéket érintő rendelkezéseket tartalmazott a 8.) Eladó kötelezettségei pontban is.

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás feltételeinek vizsgálata alapján megállapította, hogy a közbeszerzési dokumentumok hivatalbóli kiterjesztéssel érintett feltétele nincs összhangban a közbeszerzési eljárás egyéb feltételeivel, az nem biztosítja, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok III. Fejezet „Ártáblázatok” „Megjegyzés” rovatában rögzítette, hogy a használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók 0.-Ft-ért is használatba adhatók, azonban a közbeszerzési eljárás feltételrendszerében nem határozta meg, hogy a használatra megajánlott automaták használati díjában milyen költségekkel kell az ajánlattevőknek kötelezően kalkulálniuk.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok III. Fejezet „Ártáblázatok” „Megjegyzés” rovatában azt rögzítette, hogy a 0.-Ft-os használati díj(ak) megajánlása esetén az ajánlattevő köteles ezen árelemet az ajánlatában indokolni, „ezen indokolásban köteles kitérni különösen arra, hogy a használatra megajánlott automaták és kupakeltávolítók használatba adásával kapcsolatban költsége nem merül fel”.

A Döntőbizottság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a használatra megajánlott automaták használatba adásával kapcsolatban az ajánlattevőknek szükségszerűen költségük merül fel, ezért az ajánlatkérőnek azon előírása, amely szerint az ajánlattevőnek a használatba adással kapcsolatban „költsége nem merül fel”, emiatt elfogadja - ajánlati indokolás esetén - a 0.-Ft-os megajánlást, nem megfelelő.

Az ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában, a szerződéstervezet 4.) pontjában rendelkezett a szerződés időtartamáról.

Az ajánlatkérő a szerződéstervezet 9.4. pontjában az eladó jogszabályokban előírtak szerinti jótállási kötelezettségét írta elő.

A szerződéstervezet 8.7. pontja szerint a tesztkészletek alkalmazásához szükséges eszközök karbantartását és szervizelését az adott típus gyári előírása szerint, a szerződés teljes időtartama alatt az eladónak biztosítani kell: ebbe beleértendő a gyári előírások szerinti karbantartás, alkatrészcsere, karbantartási jegyzőkönyv elkészítése, hiba esetén szerviz.

A fenti szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban szükségszerűen felmerülő költségek a meghibásodott termékhez kapcsolódóan jótállási, illetve szavatossági jogok alapján a jótállási/szavatossági kötelezettel szemben érvényesíthetők.

A gyári előírások szerinti karbantartás, alkatrészcsere, karbantartási jegyzőkönyv elkészítése, hiba esetén szerviz az ajánlattevő oldalán költséggel járó szolgáltatási tevékenységek, amelyet jótállási, szavatossági, vagy egyéb (pl. üzleti ok, gyártóval kötött átvállalási megállapodás, stb.) okból az ajánlattevők egyes esetekben nem hárítanak át az ajánlatkérőre, amely azonban nem jelenti azt, hogy az ajánlattevőnek a termék „használatba adásával kapcsolatban költsége nem merül fel”.

Az ajánlatkérő hivatalbóli kiterjesztéssel érintett feltételének nem megfelelőségét nem menti ki az, hogy az ajánlatok és a felek által a jogorvoslati eljárásban benyújtott bizonyítékok alapján a jelen közbeszerzéssel érintett piacon az automaták használatba adására és a karbantartás, szerviz ellátására különböző megoldások léteznek.

Az ajánlatkérő a 0.-Ft-os használati díj megajánlás esetén ezen árelem „indokolását” előírta az ajánlatban, amely ajánlati nyilatkozat azonban nem helyettesítheti a Kbt. 72. §-a szerinti, az aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokoláskérési eljárást, ha az értékelésre kerülő ezen árelem tekintetében az ajánlatkérő által megállapításra kerül annak aránytalanul alacsony volta.

Az ajánlatkérő fentiek szerinti megfelelő feltételrendszere és eljárása a tiltott keresztfinanszírozás elkerülését szolgálja.

A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. § (4) bekezdését.

A hivatalbóli kiterjesztés 2. eleme körében a Döntőbizottság a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontja alapján azt vizsgálta, hogy az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontok sértik-e a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontját, figyelemmel a műszaki leírás V. pontjában az alap és a sürgősségi funkciókra rögzített előírásokra, különösen a következő kitételre: „…a sürgősségi funkcióra 2 darab külön automata ajánlható és ajánlandó meg, amennyiben a megajánlott alap-automaták nem képesek ilyen funkcióra!”, továbbá arra, hogy az ajánlatkérő a felhívás II.2.10) pontjában a közbeszerzés tárgyára a változatokra vonatkozó ajánlattételt kizárta.

A hivatalbóli kiterjesztésre irányadó a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontja körében a Döntőbizottság rögzítette, hogy a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont választása esetén a Kbt. 76. § (6) bekezdése meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek az értékelési szempontoknak meg kell felelniük.

Ezen belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontja előírja, hogy az értékelési szempontok nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, hanem mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk.

Az ajánlatkérő értékelési szempontrendszerének nem egyértelműsége, a feltételek összhangjának hiánya nem szolgálhat alapul az ajánlatok önkényes értékelésére.

A konkrét esetben az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontot választotta, az értékelési részszempontokat a felhívás II.2.5) pontjában rögzítette, mely értékelési szempontok akkor minősülnek jogszerűnek, ha megfelelnek a Kbt. 76. § (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

A Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja - mely rendelkezés körében a Kbt. 76. § (7) bekezdése további előírásokat tartalmaz -, előírja, hogy az értékelési szempontoknak a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk.

A Döntőbizottság a fentiek alapján abból indult ki, hogy az ajánlatkérő az értékelési szempontokat a szerződés tárgyához kapcsolódóan adta meg.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó követelményeket a műszaki leírás tartalmazza, a műszaki leírást a Kbt. az 58. §-ában szabályozza.

A felhívás műszaki leírást meghatározó II.2.4) pontja, továbbá a közbeszerzési dokumentumok VI. Fejezetét alkotó Műszaki specifikáció alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő szűrőtesztkészleteket, egyúttal a tesztkészletekre validált új automaták, valamint kupakeltávolítók használatbavételi jogát kívánja beszerezni.

Az automaták számát illetően a feltételek nem egyértelműek:

Az automaták körében a felhívás II.2.4) pontja legalább 2 darab, legfeljebb 3 darab automata használatba adását írta elő.
Ehhez képest a közbeszerzési dokumentumok VI. Fejezet Műszaki specifikáció V.1.1. pontja rögzítette először, hogy a sürgősségi funkcióra 2 darab külön automata ajánlható és ajánlandó meg, amennyiben a megajánlott alap-automaták nem képesek ilyen funkcióra, mely esetre az ajánlatkérő a VI. Fejezet V.1.1. és IX. pontokban további előírásokat is tett a külön sürgősségi automatákra.

Továbbá a közbeszerzési dokumentumok Ártáblázat 2. „Megajánlott mennyiség (db)” oszlophoz fűzött megjegyzés szerint: „Amennyiben ajánlattevő 2 darabnál kevesebb vagy 3 darabnál több automatát ajánl meg, ajánlata érvénytelennek minősül.”

A felhívás és a dokumentáció csak külön alap automata és sürgősségi automata megajánlását tette lehetővé, erre az esetre azonban különböző szűrőtesztkészletek megajánlásának lehetőségéről nem rendelkezett.

A hivatalbóli kiterjesztésre az ajánlatkérő az észrevételében arra hivatkozott, hogy „Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a műszaki specifikáció II. pontjában külön rendelkezik a véradók vizsgálatára, illetve külön a szervdonorok és őssejtdonorok sürgősségi vizsgálatára megajánlott tesztkészletek mennyiségéről, ezáltal egyértelműen rögzítésre került, hogy a véradók vizsgálatára, illetve a szervdonorok és őssejtdonorok sürgősségi vizsgálatára különböző típusú tesztkészletek ajánlhatók meg.”

Az ajánlatkérő fenti magyarázata nem helytálló, mivel a felhívásban és a dokumentációban nem rögzítette ezt a lehetőséget.

A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseiből látható, hogy az ajánlatkérő sem a felhívásban, sem a dokumentumokban nem tett egyértelmű előírást arra vonatkozóan, hogy a tesztek vonatkozásában eltérő minőségi paraméterekkel rendelkező termékek ajánlhatók meg. A dokumentumokban szereplő leírás pusztán a darab számban, a szállítási ütemezésben és a lehetőség szerinti kiszerelés tekintetében mutat eltérést a véradók és a donorok vonatkozásában, a tesztek megnevezésében nem.

Az ajánlatkérő azon hivatkozása, hogy a „… tesztkészletek között akként tett különbséget, hogy az értékelés körébe bevont termékeket tesztkészletnek, míg a többi terméket egyenletes havi ütemezéssel szállított termékeknek nevezte, és ekként hivatkozott rájuk”, nem eredményezi, hogy a közbeszerzés tárgya ekként egyértelműen rögzítésre került.

Az ajánlatkérőnek a jogorvoslati eljárásban tett hivatkozása arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési dokumentumok bizonyos pontjaiból kiolvasható, hogy a véradók vizsgálatára, valamint a szervdonorok és őssejtdonorok sürgősségi vizsgálatára lehetővé tette más műszaki paraméterekkel rendelkező tesztkészletekre vonatkozó ajánlat megtételét, nem jelenti azt, hogy egyértelmű lett volna azon ajánlatkérői igény megfogalmazása, hogy a közbeszerzés tárgyára műszakilag eltérő tesztkészletek ajánlhatók meg a véradók vizsgálatára, valamint a szervdonorok és őssejtdonorok sürgősségi vizsgálatára.

A műszaki leírás rendelkezései között nem került rögzítésre, hogy eltérő típusú tesztkészlet ajánlható meg a véradók vizsgálatára alapautomatán futó tesztekre, mint a szervdonorok vizsgálatára megadott sürgősségi automatán futó tesztekre vonatkozóan.

Az értékelési szempontrendszerben sem szerepel arra vonatkozó előírás, hogy az ajánlatkérő lehetővé tette volna, vagy számolna azzal a lehetőséggel, hogy az azonos gyártótól származó, de eltérő gyártmányú, típusú automaták tekintetében eltérő specificitású tesztkészletek kerülhetnének megajánlásra.

Az ajánlati dokumentáció előírásai alapján az ajánlatkérő lehetővé tette, hogy különböző automaták kerüljenek megajánlásra abban az esetben, ha a véradók vizsgálatára szolgáló automaták nem képesek a sürgősségi előírásokat teljesíteni, de nem rögzítette azt, hogy az eltérő alap és sürgősségi automaták megajánlása esetén a tesztkészletek vonatkozásában is megajánlhatók eltérő termékek, azaz változatok.

Továbbá a változatokra történő ajánlattételi lehetőség a tesztkészletek vonatkozásában az értékelési szempontok körében sem jelenik meg.

A felhívás II.2.5) pontjában a HIV Ag/Ab, anti-HCV, HBsAg, anti-TP (Szifilisz), anti-HBc tesztkészletek vonatkozásában csupán megkettőzött szempontok jelennek meg minőségi kritériumként, eltérő súlyszámmal, annak az ajánlatkérő által a jogorvoslati eljárásban tulajdonított magyarázata nélkül.

Az ajánlatkérő fentiek szerinti nem egyértelmű feltételrendszere nem teszi lehetővé az ajánlatok átlátható értékelését, az ajánlatok önkényes értékeléséhez vezethet.

A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontját.

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem tekintetében az eljárást megszüntette az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint, mivel a Döntőbizottság az eljárás hivatalbóli kiterjesztése folytán az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jogsértéséről, és a jogsértő felhívás és ezt követő ajánlatkérői döntések – ezen belül az eljárást lezáró döntésnek is – a megsemmisítéséről rendelkezett, így a kérelemben foglaltak vizsgálatának eljárásjogi akadálya volt.