2019. I. évfolyam 9. szám

D.191/13/2019. számú határozat

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő jogszerűen állapította meg az ajánlat érvényességét, az ajánlattevő a megajánlott termék teljesítményét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. §-a szerint igazolta.

Tényállás

Az ajánlatkérő (közszolgáltató) építési anyagok árubeszerzése tárgyában 2018. december 18-án feladott hirdetményével a Kbt. Második Része szerinti adásvételi keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indított.

Az ajánlatkérő a felhívás II.2. pontjában határozta meg a közbeszerzés tárgyát, mennyiségét.
A jogorvoslattal érintett 1. rész tárgya: « Adásvételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tolózárak. »

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum az Útmutató az ajánlattevők részére fejezet 6.2.2 Szakmai ajánlat pontjában írta elő:

„6.2.2     Szakmai ajánlat

Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban – az ajánlattétellel érintett résznek megfelelően – teljes körű szakmai ajánlatot és szakmai vállalásokat kell adnia az alábbiak szerint:

-    a szállítás keretében megajánlott áruk ismertetése: a jelen dokumentáció részeként kiadott „Terméklista…. közbeszerzési eljáráshoz [2018]” elnevezésű táblázat alábbi celláinak kitöltésével;

1.    Termékazonosítók az ajánlattevő nyilvántartási rendszere szerint:

-    cikkszám (L)

-    ajánlattevő szerinti megnevezés (M)

2.    A termék gyártójának megnevezése (N)

3.    A termék gyártó szerinti azonosítója (összhangban a termék adatlapjával és a termékhez tartozó teljesítmény nyilatkozattal) (O)

-    a megajánlott termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok

1)    Szakmai ajánlat 1 – Megajánlott áruk bemutatása

A közbeszerzési dokumentumok részeként az 1-5. részteljesítés tekintetében külön-külön kiadásra kerültek a szakmai vállalásra vonatkozó táblázat(ok) („Alföldvíz_Terméklista_Ajánlati_felhíváshoz”). Az ajánlat részeként be kell nyújtani az adott ajánlattal érintett részre vonatkozó táblázatot („Alföldvíz_Terméklista_Ajánlati_felhíváshoz”-t), annak L-P oszlopaiban szereplő cellák kitöltésével megadva az ajánlattevő ajánlatának megfelelő információkat.

Ajánlatkérő elvárja, hogy az egyes cellákban az ajánlattevő által szállítani kívánt eszköz adatai maradéktalanul megadásra kerüljenek.

Az ajánlat tartalmazzon minden olyan technikai információt, amely a műszaki tartalom beazonosításához az ajánlatkérőnek kellő mennyiségű adatot biztosít.

Az ajánlat érvénytelen, ha nem, vagy ha legalább nem az előzőekben meghatározottaknak megfelelően tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatait, vagy a nyilatkozatban foglaltak alapján a megajánlás nem felel meg az ajánlatkérő műszaki leírásban, a Műszaki specifikációban meghatározott előírásainak, elvárásainak. Az érvénytelenség megállapítására a Kbt. 71. § szerinti eljárási lépések – szükséges és lehetséges – alkalmazásával, illetve azt követően kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Döntőbizottság következetes álláspontja, hogy árubeszerzés esetén a szállítandó termék bemutatásához szükséges alapvető adatokat – termék gyártóját, típusát, főbb műszaki paramétereit – sem tartalmazó ajánlat ezáltal akkora mértékű hiányban szenved, hogy az a hiánypótlás jogintézményével sem orvosolható, tekintettel arra, hogy a hiánypótlás minél több ajánlat érvényessé tételére, ezáltal a verseny kiterjesztésére vonatkozó célja nem írhatja felül az e tekintetben is főszabályként érvényesülő ajánlati kötöttséget (D.418/14/2016.). Továbbá szintén a Döntőbizottság következetes álláspontja szerint a hiánypótlás során a termék cseréje egy másik termékre, a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint mindig jelentős módosítás. A termékcsere – az ajánlati kötöttség beállta következtében – nem megengedett a hiánypótlás során. A Kbt. vonatkozó rendelkezése szerint csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba vagy hiány pótolható. Azaz, ha az áru megnevezése szerepel az adott soron, annak megfelelősége igazolására vonatkozó adatok hiánypótlás keretében bekérhetőek, pontosíthatóak, de cserére, új áru megnevezésére, hiánypótlás keretében már nincs mód, lehetőség (D.409/12/2016.).

2)    Szakmai ajánlat – Megfelelőséget igazoló dokumentumok

Az alábbi igazolások benyújthatóak termékcsoportonként is, azonban ki kell, hogy derüljön belőle, hogy ténylegesen az ajánlatban megnevezett termékekre (is) vonatkozik. Továbbá a benyújtott igazolások összességében, valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan benyújtásra kell, hogy kerüljenek.

1.    rész Tolózárak

1.    Az ajánlattevő nyilatkozata a termékcsoportra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek az ajánlati felhívásban megadott „A termékekre vonatkozó műszaki követelmények” (Műszaki leírás / I. pont) előírásainak:

Az ajánlattevő nyilatkozata:
-    a termék (vagy a termékcsoport) megfelel az ajánlatkérő műszaki követelményeinek
-     a Műszaki leírás I./13.1 és 13.2 pontok szerint a tartozékokkal szemben támasztott műszaki követelményeknek való megfelelés
-    a Műszaki leírás I./13.3 pont szerint nyilatkozat az elektromos hajtómű szállítási képességről”

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési műszaki leírás a Műszaki követelmények és felhasználói igények jegyzéke (1. részhez) dokumentum I. pontjában írta elő a termékre vonatkozó műszaki követelményeit és a II. pontban a követelmények teljesítését igazoló dokumentumokat.

Ezek a következők voltak:

I.    A termékre vonatkozó műszaki követelmények:

9.    Korrózióvédelem: tolózárház és kupola, kívül, belül Epoxi porbevonattal ellátva. A tolózár kupolája és alsó része között süllyesztett csavarkötéssel, átmenő furat nélkül. A tolózárház és kupola között fedéltömítés alkalmazása szükséges, a műszaki megoldás bemutatása mellett. Az Ajánlattevő a termék bevonatrendszerének megfelelőségét külső tanúsító szervezet bizonyítványával igazolja a II/5. szerint.

II.    A termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok

3.    A gyártó által kiállított teljesítmény nyilatkozat, melynek kiadása az alábbiak alapján történhet:

-    Érvényes Építőipari Műszaki Engedély és Megfelelőségi Tanúsítvány
vagy

-    Érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés és Teljesítményállandósági Tanúsítvány
vagy

-    Európai Műszaki Értékelés
vagy

-    Harmonizált szabvány
vagy

-    A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő egyéb dokumentum (nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, ha a dokumentumból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.)

Amennyiben a teljesítménynyilatkozat alapja az Építőipari Műszaki Engedély, vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés vagy az Európai műszaki Értékelés az Ajánlatkérő kéri a hivatkozott dokumentumok becsatolását is.
Az ajánlattételi határidőre az 1. részre vonatkozóan 7 db ajánlatot nyújtottak be, köztük a kérelmező és a jelen ismertetés szerint PV Kft.

A PV Kft. a szakmai ajánlatában csatolta a gyártói teljesítménynyilatkozatot. A nyilatkozat 7. pontja alapján a nem harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat szerint a bejelentett szerv a jelen ismertetés szerint K B.V. feltüntetésre került. A teljesítmény nyilatkozat 2017. június 15-i dátummal volt ellátva.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, majd értékelését követően összegezését 2019. március 26-án hozta meg, mely szerint az 1. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot a PV Kft. nyújtotta be.

A kérelmező betekintett a nyertes ajánlattevő ajánlatába. A kérelmező előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, mely alapján az ajánlatkérő hiánypótlásra/felvilágosításra szólította fel a nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint.

„Mutassa be tételesen és részletesen, hogy hogyan felel meg az ajánlattevő által benyújtott gyártói teljesítmény nyilatkozat a 275/2013. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek.

Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg, akkor,

Mutassa be tételesen és részletesen, hogy hogyan felel meg az ajánlattevő által benyújtott gyártói teljesítmény nyilatkozat a 275/2013. Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek.

Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg, akkor,

Mutassa be tételesen és részletesen, hogy hogyan felel meg az ajánlattevő által benyújtott gyártói teljesítmény nyilatkozat a 275/2013. Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti feltételeknek. E körben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a 275/2013 Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti feltételek alapján kívánnak megfelelni, úgy legyenek szívesek kifejteni, hogy az ajánlatuk keretében benyújtott gyártói teljesítmény nyilatkozat mely pontjai feleltethetők meg a 275/2013. Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében felsorolt tartalmi elemeknek.

Kérjük, hogy felvilágosítása során legyen figyelemmel az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által adott állásfoglalásra az MSZ EN 545 szabvány tekintetében.

Ajánlattevő választása szerint hiánypótlás keretében olyan további dokumentumo(ka)t is jogosult benyújtani, amely(ek) alapján egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.”

A PV Kft. a felvilágosításában előadta, hogy az ajánlatában adminisztratív hiba folytán nem a megfelelő gyártói teljesítmény nyilatkozat került becsatolásra. Nyilatkozata szerint a hiánypótlás mellékleteként benyújtott teljesítmény nyilatkozat megfelel a 275/2013 Kormányrendelet 5. §-ban foglaltaknak, valamint a 305/2011 EU rendeletnek.

A hiánypótlásba csatolt gyártói teljesítmény nyilatkozat 7. pontja, a nem harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat szerint a bejelentett szervként kiegészül a jelen ismertetés szerint V Kft.-vel.

A 9. pontban táblázatosan ismertette a nyilatkozat szerinti teljesítményt. Ezen táblázat a tulajdonságok, teljesítmény és műszaki előírások oszlop mellé kiegészül egy negyedik oszloppal, melyben egy 721/17/719001 számú V Kft. szakvéleményre, valamint egy 8/2012, É-2/2012 számú ÉME engedélyre hivatkozik.

A gyártói teljesítménynyilatkozat 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011 számú (EU) rendelet V. mellékletében szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek pontja az alábbiakat tartalmazza:
emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező bevonat 1+ minden egyéb jellemző tekintetében 4. rendszer (gyártói öntanúsítás).

A teljesítmény nyilatkozat 10. pontjában nyilatkozik a gyártó, hogy az 1. és 2. pontban leírt termékek megfelelnek a 9. pontban leírt teljesítménynek.

A teljesítménynyilatkozat 2018. május 28-i keltezésű.

Az ajánlatkérő elutasította a kérelmező vitarendezési kérelmét és fenntartotta a korábban meghozott összegezését.

A kérelmező betekintett a nyertes ajánlattevő Kbt. 80. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlásként megküldött teljesítménynyilatkozatba.

A kérelmező újabb előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő a jogorvoslati kérelemnek megfelelő tartalommal, melyet az ajánlatkérő elutasított.

A kérelmező jogorvoslati kérelme

A kérelmező jogorvoslati kérelme szerint a nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő ajánlata érvénytelen, tekintettel arra, hogy a nyertes által megajánlott termék a műszaki követelményeknek nem felel meg, ugyanis a megfelelőség igazolására – hiánypótlást követően – benyújtott teljesítménynyilatkozat nem érvényes.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában a jogorvoslati kérelmet elutasította.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta:

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárását 2018. december 18. napján indította, így e jogorvoslati eljárásra is a Kbt. ezen a napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
A releváns jogszabályi rendelkezések az alábbiak.

A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerint

(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

A Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha    

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a szerint
(1) Az építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe akkor építhető be, ha a termék teljesítményét  

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti teljesítménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége nem szolgáltat elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó - választása szerint - a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet.

(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták,

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően,

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 11. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát,

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását,

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,

g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan,

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni,

i) a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe.

(5) A termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére a (2) bekezdésben felsorolt esetekben a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet 2. pontja szerinti kijelölt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelölési területük kiterjed a teljesítménynyilatkozat alapját képező szabványra vagy a szervezet az adott termékkörben nemzeti műszaki értékelés kiadására jogosult, továbbá a még hatályos építőipari műszaki engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniük a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeknek.

A jogorvoslati kérelem alapján a Döntőbizottságnak abban kellett döntést hoznia, hogy az ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ajánlatának bírálata körében jogszerűen döntött-e annak érvényességéről a – Kbt. 80. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján – benyújtott teljesítménynyilatkozat megfelelőségére tekintettel, a kérelmező által hivatkozott körben.

A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslat során benyújtott nyilatkozatok alapján maga az ajánlatkérő sem hivatkozott arra, hogy a teljesítménynyilatkozat alapját a V Kft. megfelelőségi tanúsítványa képezi, hisz a kérelmező álláspontját nem vitatta a tekintetben, hogy a lejárt hatályú ÉME nem lehet alapdokumentuma jogszerűen a teljesítménynyilatkozatnak. Az ajánlatkérő álláspontja szerint ugyanakkor a teljesítménynyilatkozat megfelelőségét a K B.V. tanúsította, mely alapján a tanúsítvány megfelel a Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. A kérelmező a K B.V. vonatkozásában arra hivatkozott, hogy a teljesítménynyilatkozat alapdokumentumaként meghivatkozott K B.V. K6320/13 tanúsítványból „nem derül ki egyértelműen”, hogy milyen teljesítmény állandóság értékelési és ellenőrzési rendszert alkalmaztak, így az alapdokumentum nem tesz eleget a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt követelménynek. A Döntőbizottság e körben megállapította, hogy a kérelmező alaptalanul hivatkozott arra, hogy nem lehet egyértelműen megállapítani az alkalmazott teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszert, hisz azt a teljesítménynyilatkozat 6. pontja egyértelműen tartalmazza. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése a teljesítménynyilatkozat minimális tartalmi kellékeit rögzíti, mely adatokat a kérdéses teljesítménynyilatkozat teljeskörűen tartalmazza. A K B.V. jogosultságait a kérelmező nem vitatta, így a Döntőbizottság az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján azt elfogadta. Fentiek alapján az ajánlatkérő jogszerűen fogadta el az utóbb csatolt teljesítménynyilatkozatot, mert a kérelmező által hivatkozott okból a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét megállapítani nem lehet.