2019. I. évfolyam 8. szám

D.112/17/2019. számú határozat

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (1) bekezdését, mert nem megfelelően vizsgálta meg, hogy az ajánlattevő ajánlata megfelel-e a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek.

Tényállás

Az ajánlatkérő (egyetem) a 2018. augusztus 15-én feladott eljárást megindító felhívással a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított informatikai eszközök beszerzésére.

Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő a részajánlat tételére lehetőséget adott.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban  egyebek mellett az alábbiakat írta elő:

„Ajánlatkérő a felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF)” megajánlást kéri szerepeltetni, mely önállóan értékelésre kerül és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi.”

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta:

„Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztásaként az ártáblázat „Ajánlattevő által megajánlott eszköz megnevezése, és az egyenértékűség vizsgálata szempontjából releváns paraméterei.” elnevezésű oszlopának celláiban ismertetnie kell szakmai ajánlatát, melyben ismerteti az adott terméket oly módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen.

Az értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó szakmai ajánlat tekintetében ajánlatkérő az alábbiak szerint jár el:

Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, ha

-  Ajánlattevő nem nyújt be részletes szakmai ajánlatot (pl. a cellát üresen hagyja),
-  az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat hiányos.”

Az ajánlatkérő a műszaki leírást egy Excel táblázatban rögzítette.

Az ajánlatkérő az Excel táblázatban a közbeszerzés tárgya második része esetében, a harmadik sor második oszlopában, „Eszköz megnevezése” tárgyban a következőt adta meg: „Switch”. Az ajánlatkérő ugyanezen sor harmadik oszlopában „Specifikáció” tárgyban a következőt adta meg: „10 Gb Ethernet switch, RJ45, legalább 16 port”. Az ajánlatkérő ugyanezen sor tizedik oszlopában „Példa az ajánlatkérő által beszerezni kívánt eszköz vonatkozásában. Az egyenértékűséget a specifikációban meghatározott szempontok mentén kell igazolni.” tárgyban a következőt adta meg: „Netgear Switch (10 Gb Ethernet switch)”. Az ajánlatkérő ugyanezen sor tizenegyedik oszlopában az „Ajánlattevő által megajánlott eszköz megnevezése, és az egyenértékűség vizsgálata szempontjából releváns paraméterei, konkrét típusmegjelölés, származási hely feltüntetése” tárgyat határozta meg.

Az ajánlattételi határidőre a közbeszerzés tárgya 2. része esetében 9 ajánlattevő, köztük a jelen ismertetés szerint I Kft. és a kérelmező nyújtott be ajánlatot.

Az I Kft. az ajánlatának részeként kitöltötte a műszaki leírás Excel táblázatát.

Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés alapján tájékoztatta az ajánlattevőket az érvénytelenné nyilvánított ajánlatokról. Az ajánlatkérő rögzítette, hogy más ajánlattevők mellett az I Kft. ajánlata a közbeszerzés tárgyának 2. része tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen lett.

Az ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a kérelmező – előzetes vitarendezési kérelemként el nem fogadott – beadványára, valamint a Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdéseiben rögzített alapelvekre figyelemmel visszavonta a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint az érvénytelenné nyilvánítással kapcsolatos döntését egyebek mellett az I Kft. ajánlatára vonatkozóan.

Az ajánlatkérő felvilágosítást kért többek között az I Kft.-től az alábbiak szerint:

„Az ajánlattevő által a 2. rész tekintetében benyújtott terméklistában … szerepeltetett termékek esetében nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy az Ajánlatkérő által támasztott elvárásoknak, illetve az előírt műszaki tartalomnak megfelelnek. Az ártáblázat 2. sor „K” oszlopában megajánlott termék („Storage (2U 12 Bay Storage)”) nem tartalmazza a specifikációban előírt 10 Gb-es hálózati interfészt, valamint az ártáblázat 3. sor „K” oszlopában megajánlott termék („Netgear Switch (10 Gb Ethernet switch)”) 12 port 10 Gb + 4 Port 10 Gb bővítőhelyet tartalmaz a specifikációban előírt 16 db RJ45 helyett.” Kérte, hogy felvilágosítás-nyújtás keretében ismertesse, hogy a megajánlott eszközök/termékek miként tekinthetők egyenértékűnek az ajánlatkérő által előírt műszaki specifikációval.

Az I Kft. felvilágosítását benyújtotta, mely szerint:

„A storage, melyet megajánlottunk – RS2418+, Synology RackStation RS2418+ NAS (12HDD) – alap esetben nem tartalmazza az Önök által előírt 10Gb-es Ethernet RJ45-ös csatlakozású hálózati portot, de hiánypótlásban szeretnénk jelezni, hogy az E10G18-T2 bővítő kártyával az eszköz megfelel az Önök által kért specifikációnak, ezt a bővítő kártyát a megajánlott eszközünk tartalmazza, mely kiegészítővel már megfelelünk az előírt 10 Gb-es Ethernet RJ45-ös csatlakozásnak is. Az ajánlatkérés arra vonatkozott, hogy az eszköz legyen 10 Gb Ethernet switch, rendelkezzen RJ45-ös porttal, illetve összességében legalább 16 porttal. Önök a leírásban felsorolásként szerepeltették ezeket a specifikációkat, így a mi értelmezésünk szerint az Önök által meghatározott, különálló minimum specifikációnak teljes mértékben megfelelünk, hiszen a megajánlott eszközünk 10 Gb Ethernet switch, rendelkezik 12 db RJ45-ös porttal, mely megfelel annak a pontnak, hogy RJ45-össel rendelkezzen, illetve mivel további 4 db SFP+ porttal rendelkezik, így megfelelünk az előírt legalább 16 portnak is.”

Az ajánlatkérő megküldte az ajánlattevők részére az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, amely szerint az eljárást eredményesnek nyilvánította, a 2. rész esetében a nyertes az I Kft. lett.

A kérelmező jogorvoslati kérelme

A kérelmező jogorvoslati kérelme szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdését, továbbá a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontját, mert nem nyilvánította érvénytelenné az I Kft. ajánlatát annak ellenére, hogy az I Kft. által kitöltött Excel táblázatban a közbeszerzés tárgya 2. része esetében, a harmadik sor tizenegyedik oszlopában 10G-s optikai modullal rendelkező switch szerepel és nem az előírt 10 GB-os switch.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (1) bekezdését.

A Döntőbizottság megsemmisítette az eljárást lezáró döntést a közbeszerzés tárgya 2. részére vonatkozóan.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 100.000.-Ft bírságot szabott ki.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta:

A Döntőbizottságnak a jogorvoslati kérelem alapján abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította-e érvényessé az I Kft. ajánlatát azért, mert az megfelel a műszaki leírás Excel táblázatában a közbeszerzés tárgya 2. része esetében, a harmadik sor harmadik oszlopában rögzített azon előírásnak, hogy a switchnek 10 Gb-esnek kell lennie.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírás Excel táblázatában a közbeszerzés tárgya 2. része esetében, a harmadik sor harmadik oszlopában azt határozta meg előírásként a switchre vonatkozóan, hogy „10 Gb Ethernet switch, RJ45, legalább 16 port”. Ebből következően a switchnek legalább 16 porttal kellett rendelkeznie, és mivel az ajánlatkérő nem tett különbséget az egyes portok Gb tulajdonságára nézve, ezért a switchnek minden portja vonatkozásában 10 Gb-esnek kellett lennie.

Ebből következően a Döntőbizottság azt vizsgálta meg, hogy az I Kft. által megajánlott termék mind a 16 portja 10 Gb adatátviteli sebességű-e.

A Döntőbizottság a jogorvoslati tárgyaláson felhívta az ajánlatkérőt, hogy nyilatkozatban részletesen indokolja meg, hogy az I Kft. által megajánlott eszköz műszaki adatlapjának mely tartalmi eleme alapján feleltethető meg az I Kft. ajánlata az Excel táblázat harmadik sor harmadik oszlopában rögzített előírásnak. A kétféle adat egyezésének a kifejtése során az ajánlatkérőnek azt a forrást is meg kellett jelölnie, ami alapján egyértelműen és hitelesen meghatározható az, hogy az egyezés fennáll, egyik adatból kikövetkeztethető a másik.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az I Kft. által megajánlott switch 12 db 10GBase-T portja képes 10 Gb-es adatátvitelre az ajánlatkérő észrevételében megjelölt, a vezetékes Ethernet átvitelről szóló IEEE 802.3an-2006 számú szabvány szerint, ezért e szabvány alapján az ajánlatkérő meggyőződhetett arról, hogy az I Kft. által megajánlott switch e portokra nézve megfelel a műszaki leírás Excel táblázatában foglalt előírásnak.

Azonban a Döntőbizottság az I Kft. által megajánlott switch további 4 db 10G SFP+ portja esetében megállapította, hogy sem a 10G, sem az SFP+ nem szabványos jelölés, az IEEE 802.3an-2006 számú szabvány nem tartalmaz rájuk vonatkozóan adatokat. A 10G és az SFP+ adatokból nem következtethető az ki, hogy e 4 db port esetében a switch képes 10 Gb-es adatátvitelre, e jelleget nem igazolta sem az I Kft. ajánlata, sem a felvilágosítása. Az ajánlatkérő a Döntőbizottság kifejezett felhívása ellenére nem mutatta be, hogy mi alapján győződött meg e 4 db port adatátviteli sebességének megfelelőségéről, mert a kizárólagosan hivatkozott azon körülmény, hogy e 4 db port többcélú optikai és réz modulokkal rendelkezik, nem árul el semmit e műszaki tulajdonságról.

A Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Abból következően, hogy nem megállapítható, hogy az I Kft. által megajánlott termék mind a 16 portja 10 Gb adatátviteli sebességű, a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértően nyilvánította érvényessé az I Kft. ajánlatát azért, mert az nem felel meg a műszaki leírás Excel táblázatában a közbeszerzés tárgya 2. része esetében, a harmadik sor harmadik oszlopában rögzített azon előírásnak, hogy a switchnek 10 Gb-esnek kell lennie. Az ajánlatkérő nem megfelelően vizsgálta meg, hogy az I Kft. ajánlata megfelel-e a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, és ezért megsértette a Kbt. 69. § (1) bekezdését.