2019. I. évfolyam 6. szám

D.29/9/2019. számú határozat

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 70. § (2) bekezdésének első mondatát, mert az ajánlati kötöttség kiterjesztése meghaladta az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot.

Tényállás

Az ajánlatkérő (közjogi szervezet) a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján 2018. június 29-én összefoglaló tájékoztatást küldött a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési Hatóság ugyanezen a napon közzétett a honlapján.

Az összefoglaló tájékoztatás alapján a szerződés tárgya konyha és étterem üzemeltetése bérleti szerződéssel.

Az összefoglaló tájékoztatásban rögzített határidőig két gazdasági szereplő jelezte az érdeklődését.

Az ajánlatkérő 2018. július 13-án küldte meg hat gazdasági szereplő részére az eljárást megindító felhívást.

A felhívásban az ajánlatkérő közölte a közbeszerzés mennyiségét. A felhívás szerint a szerződés időtartama 36 hónap.

A felhívás szerint a közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel nem kapcsolatos.

Az ajánlattételi határidő 2018. augusztus 1-jén 10.00 óra volt.

A felhívás szerint az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap.

Az ajánlattételi határidőig egy ajánlat érkezett, melyet a kérelmezők, mint közös ajánlattevők nyújtottak be.

Az ajánlatkérő 2018. augusztus 23-án a kérelmezőket hiánypótlásra hívta fel és felvilágosítást kért tőlük. A kérelmezők 2018. augusztus 28-án nyújtották be hiánypótlásukat és felvilágosításukat.

Az ajánlatkérő 2018. szeptember 18-án felhívta a kérelmezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. A kérelmezők 2018. szeptember 20-án benyújtották az igazolásokat.

Az ajánlatkérő 2018. szeptember 26-án tájékoztatta a kérelmezőket, hogy a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlati kötöttséget további 60 nappal kiterjeszti, a kiterjesztett ajánlati kötöttség 2018. november 29-ig tart. Az ajánlatkérő idézte a Kbt. 70. § (2) bekezdésének második és harmadik mondatát is. A kérelmezők 2018. szeptember 26-án megküldték nyilatkozatukat, mely szerint ajánlatukat az ajánlatkérő által kiterjesztett időpontig, további 60 napig, azaz 2018. november 29-ig fenntartják.

Az ajánlatkérő 2018. december 6-án tájékoztatta a kérelmezőket, hogy a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlati kötöttséget további 60 nappal kiterjeszti, a kiterjesztett ajánlati kötöttség 2019. január 28-ig tart. Az ajánlatkérő idézte a Kbt. 70. § (2) bekezdésének második és harmadik mondatát is.

Az ajánlatkérő 2019. január 28-án tájékoztatta a kérelmezőket, hogy a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlati kötöttséget további 60 nappal kiterjeszti, a kiterjesztett ajánlati kötöttség 2019. március 25-ig tart. Az ajánlatkérő idézte a Kbt. 70. § (2) bekezdésének második és harmadik mondatát is.

A kérelmezők 2019. január 29-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottak be az ajánlatkérőhöz, a jogorvoslati kérelmükkel egyező tartalommal. Javasolták a Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő gondoskodjon az eljárás lezárásáról a Kbt. szabályainak figyelembevételével és tájékoztassa a kérelmezőket az eljárás eredményére vonatkozó döntéséről a Kbt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének megfelelően.

Az ajánlatkérő 2019. február 1-jén válaszolt az előzetes vitarendezési kérelemre. Közölte a kérelmezőkkel, hogy a közbeszerzési eljárásban a döntéshozó a felettes szervétől még nem kapott felhatalmazást az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Közölte továbbá, hogy a döntés meghozatalát követően az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a kérelmezőket az eljárás eredményéről.

A kérelmezők jogorvoslati kérelme

A kérelmezők a jogorvoslati kérelmükben kérték a Döntőbizottságot, hogy állapítsa meg, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdését, valamint a Kbt. 79. § (1) bekezdését, továbbá kötelezze az ajánlatkérőt az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalára és kihirdetésére, valamint a Kbt. 131. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének teljesítésére.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte a Döntőbizottságot, hogy a jogorvoslati kérelmet alaptalanság miatt utasítsa el.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 70. § (2) bekezdésének első mondatát.

A Döntőbizottság felhívta az ajánlatkérőt, hogy a kérelmezők ajánlatának bírálatát a Kbt.-ben foglalt rendelkezések alapján végezze el és az ajánlat elbírálásának befejezésekor készítse el és küldje meg a kérelmezők részére az írásbeli összegezést.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 500.000.-Ft bírságot szabott ki.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta:

A Döntőbizottságnak az ügy érdemében azt kellett eldöntenie, hogy az ajánlatkérő jogsértően járt-e el az ajánlati kötöttség kiterjesztése során.

A Kbt. 70. § (1) bekezdésének első mondata szerint az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.

A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Előbbi jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy főszabály szerint az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül kell elvégeznie, legkésőbb azonban olyan időtartam alatt be kell fejeznie, hogy az ajánlati kötöttség fennállása alatt értesítse az ajánlattevőket az eljárást lezáró döntéséről. Kivételt tartalmaz e főszabály alól a Kbt. 70. § (2) bekezdése, mely lehetőséget biztosít az ajánlati kötöttség kiterjesztésére abban az esetben, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Ekkor az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat meghatározott időpontig tartsák fenn, azonban ennek van egy időbeli korlátja: az ajánlati kötöttség kiterjesztése ugyanis nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a kérelmezők ajánlatának elbírálását nem tudta olyan időtartam alatt elvégezni, hogy a kérelmezőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, ugyanis az ajánlati kötöttség eredeti időtartama a felhívás alapján 2018. szeptember 30-án járt le és eddig az időpontig az ajánlatkérő nem értesítette a kérelmezőket az eljárást lezáró döntéséről.

A Döntőbizottság megállapította azt is, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján 2018. szeptember 26-án jogszerűen kérte fel a kérelmezőket az ajánlatuk további 60 napig történő fenntartására. Az ajánlati kötöttséget az ajánlatkérő így 2018. november 29-ig kiterjesztette, ezen időtartam alatt értesítenie kellett volna a kérelmezőket az eljárást lezáró döntéséről.

A Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérő a kiterjesztett ajánlati kötöttség fennállása alatt, 2018. november 29-ig sem hozta meg az eljárást lezáró döntést, arról a kérelmezőket nem értesítette. Továbbá, az ajánlatkérő a 2018. december 6-ai tájékoztatásával az ajánlati kötöttséget az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 120 nappal, a 2019. január 28-ai tájékoztatásával az ajánlati kötöttséget az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 180 nappal terjesztette ki.

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot, a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 70. § (2) bekezdésének első mondatát azon magatartásaival, hogy a kérelmezőket 2018. december 6-án és 2019. január 28-án felkérte az ajánlatuk további 60-60 nappal történő fenntartására.1


1 A Döntőbizottság a D.695/33/2016. számú határozatában is rögzítette, hogy az ajánlati kötöttség meghosszabbításának lehetőségét a Kbt. szigorú jogi keretek között szabályozza. Az ajánlati kötöttséggel és a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eredménytelenségi okkal kapcsolatban ugyanakkor a Döntőbizottság a D.695/33/2016. számú határozatában rámutatott arra, hogy «a Kbt.-ben meghatározott ajánlati kötöttség jogintézményének keretein kívül, a közbeszerzési eljárás eredményes befejezése érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevők egyfajta konszenzust alakíthatnak ki, és biztosíthatják a jogszerű szerződéskötés lehetőségét. Ez esetben nincs akadálya annak, hogy az ajánlattevő, mint ahogyan a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja is megfogalmazza, az ajánlati kötöttség lejárta esetén is fenntartsa az ajánlatát. »