2019. I. évfolyam 5. szám

D.22/9/2019. számú határozat

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésébe ütközően bocsátott ki ismételt hiánypótlási felhívást a korábban már hiánypótlással érintett körben.

Tényállás

Az ajánlatkérő (közjogi szervezet) 2018. október 12-én adta fel a Kbt. Második része szerinti közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt takarítási segédanyagok áruk beszerzésére.

A hirdetmény releváns rendelkezései az alábbiak:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés alapján takarítási segédanyagok beszerzése 2018. évben.

1.    részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 85 000 000 forint keretösszegen belül takarító-, fertőtlenítő szerek leszállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő e részajánlat keretében tervezetten 23-féle összesen 42 800 liter eltérő kiszerelésű folyékony tisztítószert és 15-féle összesen 17 315 kg szilárd halmazállapotú eltérő kiszerelésű tisztító, fertőtlenítő hatású szert kíván beszerezni.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Minőségi kritérium –

Név: szállítási határidő (minimum 2 nap-maximum

10 nap időintervallumban)   Súlyszám: 2
Ár                                         Súlyszám: 80

VI.3) További információk:

1.    Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek-ben foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben meghat. körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

11. A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban a beszerezni kívánt anyagok típusának, gyártójának megadása csak a műszaki paraméterek egyértelmű beazonosíthatósága érdekében történik azzal, hogy az ajánlatkérő más gyártó termékét is elfogadja, azonban ebben az esetben az egyenértékűség alátámasztása érdekében az adott termék megnevezését, típusát, gyártmányát, műszaki adatait és az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t teljes körűen rendelkezésre kell bocsátani az ajánlat részeként. Az 1. részfeladat esetén a megajánlott helyettesítő termék OTH engedélyének csatolása vagy OTH számának feltüntetése, valamint a termék Biztonsági adatlapja szükséges az ajánlatba!

Az ajánlatkérő az ebben a körben benyújtott dokumentumok körében az általános szabályok szerint teszi lehetővé a hiánypótlást.

Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, mely tartalmazta az általános tájékoztatót, a műszaki leírást, a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat és az ártáblázatot.

A Műszaki Leírás az alábbiakat is rögzítette:

Az 1. részfeladat esetén a műszaki leírásban részletesen bemutatott termékek esetében helyettesítő terméket a funkcióazonosságon túl az ajánlatkérő csak és kizárólag abban az esetben fogad el, ha az ajánlattevő a helyettesítő termékre vonatkozóan csatolja független akkreditált laboratórium szakvéleményét a tekintetben, hogy az eredetileg megnevezett termékhez képest a helyettesítő termék nem jelent nagyobb fokú irritatív kockázatot és egyenértékűnek tekinthető.

Az 1. részfeladat esetén a megajánlott helyettesítő termék OTH engedélyének csatolása vagy OTH számának feltüntetése szükséges az ajánlatban.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatakor a megajánlott termékek vizsgálatakor az alábbi jogszabály betartását ellenőrzi: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

Az 1. részfeladat tekintetében 4 ajánlat érkezett, köztük a kérelmezőé és a jelen ismertetés szerint G Kft.-é.                    

Az ajánlatkérő 2018. december 5-én « Felhívás a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására » elnevezésű dokumentumot adott ki az alábbi releváns tartalommal:

Az 1. rész vonatkozásában az ajánlatkérő felkérte töbek között a G Kft.-t, hogy az árazott költségvetésben megjelölt helyettesítő termékek esetében, hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3.11 pontjára,- nyújtsák be a helyettesítő termékek biztonsági adatlapjait, és adott esetben a termékre vonatkozó OTH engedély egyszerű másolatát, vagy nyilatkozzanak a termék OTH engedélyének számáról.

Az ajánlattevő 2018. december 11-én benyújtotta a dokumentumokat, de a költségvetés 26. és 33. soraiban megjelölt helyettesítő termékek esetében ilyen dokumentumokat nem csatolt.

Az ajánlatkérő 2018. december 18-án újabb hiánypótlási felhívást és felvilágosításkérést küldött az ajánlattevőknek, a G Kft. részére az alábbi tartalommal.

Ajánlatkérő felkérte az ajánlattevőket hogy az árazott költségvetésben megjelölt helyettesítő termékek esetében, hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3.11. pontjára - nyújtsák be a helyettesítő termékek biztonsági adatlapjait, és adott esetben a termékre vonatkozó OTH engedély egyszerű másolatát, vagy nyilatkozzanak a termék OTH engedélyének számáról.

Az ajánlatkérő 2019. január 22-én küldte meg az összegezést, mely szerint az 1. részben 3 ajánlat érvényes lett, nyertes ajánlattevőként a G Kft.-t hirdette ki az ajánlatkérő.

A jogorvoslati kérelem

A kérelmező szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § (6) bekezdését, amikor  korábban megjelölt hiányt a későbbi hiánypótlás során ismét pótoltatott, és ezen ajánlattevői hiánypótlást figyelembe is vette, ahelyett, hogy a 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította volna a G Kft. ajánlatát.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő szerint a Kbt. 2. § (2) bekezdésében meghatározott egyenlő elbánás alapelvének, és a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően járt el.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. § (6) bekezdését.

A Döntőbizottság az 1. részfeladat tekintetében megsemmisítette az ajánlatkérő által 2018. december 18-án kiadott hiánypótlási felhívást, valamint valamennyi, az ajánlatkérő által ezt követően az 1. részre hozott döntést.

A határozat indokolása szerint:

Az ajánlatkérő 2018. október 12-én indította meg a tárgyi közbeszerzési eljárását, ezért a Döntőbizottság a Kbt. azon a napon hatályos rendelkezései alapján az alábbiak szerint vizsgálta a jogorvoslati kérelmet.

A Kbt. 2. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.

A Kbt. 69. § (1), (2) bekezdése szerint „Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. (...) ”

A Kbt. 71. § (1) és (6) bekezdése szerint „Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni.

(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.”

Az nem volt vitatott a felek között, hogy az ajánlatkérő előírta a beszerezni kívánt termékek tekintetében megajánlott helyettesítő termék OTH engedélyének vagy OTH számának feltüntetését, továbbá biztonsági adatlapot a benyújtott ajánlatban és a G Kft. ajánlata azt nem tartalmazta. A G Kft. ajánlata tehát hiányos volt, fennállt a Kbt. 71. § (1) bekezdésének alkalmazását megalapozó közbeszerzési eljárási helyzet.

Az ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 69. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, megvizsgálta a benyújtott ajánlatokat és ennek eredményeként adta ki 2018. december 5. napján a felhívását a G Kft. részére a helyettesítő termékek biztonsági adatlapjai, a termékre vonatkozó OTH engedély egyszerű másolata, vagy a termék OTH engedélyének számáról nyilatkozat pótlólagos benyújtására.

A Döntőbizottság és a bíróságok következetes gyakorlata szerint a közbeszerzési eljárás dokumentumait nem azok elnevezése, hanem azok tartalma alapján kell megítélni.

A Döntőbizottság megvizsgálta a megnevezett iratot [az ajánlatkérő 2018. december 5-én kiküldött felhívását] és megállapította, hogy abban az ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában felhívta a G Kft.-t, hogy az árazott költségvetésben megjelölt helyettesítő termékek esetében nyújtsa be a helyettesítő termékek biztonsági adatlapjait, és adott esetben a termékre vonatkozó OTH engedély egyszerű másolatát, vagy nyilatkozzanak a termék OTH engedélyének számáról.

Az ajánlatkérő a G Kft. 2018. december 11-én benyújtott hiánypótlásának ismeretében 2018. december 18-án hiánypótlási felhívást adott ki a G Kft. részére a 26. és 33. termékek tekintetében és kérte a biztonsági adatlapok benyújtását.

A Kbt. 71. § (6) bekezdése az esélyegyenlőség alapelvi követelményét biztosító rendelkezésként rögzíti, hogy az ajánlatkérő korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiány esetén bocsáthat ki újabb hiánypótlási felhívást és korábban megjelölt hiány későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

A Döntőbizottság erre tekintettel megállapította, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésébe ütközően bocsátott ki ismételt hiánypótlási felhívást 2018. december 18. napján a G Kft. felé két megajánlott termék vonatkozásában.

A Döntőbizottság nem állapított meg alapelvi sérelmet megalapozó többlet tényállási elemet.

A Döntőbizottság a bírság kiszabását nem találta indokoltnak, figyelemmel az eset összes körülményeire.