2019. I. évfolyam 2. szám

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2019. évre szóló közbeszerzési értékhatárokról szóló tájékoztatójának bemutatása

A Közbeszerzési Hatóság – a Kbt. 15. § (5) bekezdése szerinti törvényi kötelezettségének eleget téve – minden évben közzéteszi az aktuális évre vonatkozó uniós és nemzeti, valamint a Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontja szerinti értékhatárokat. A 2019. évre vonatkozó Elnöki Tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 9. számában 2019. január 14-én jelent meg.

1. Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Érdemes megjegyezni, hogy ugyan a Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a Bizottság által megállapított uniós értékhatárokat évente rögzíteni kell a költségvetési törvényben, ezen értékhatárok külön átültetés nélkül közvetlenül alkalmazandók.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormány-beszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Az idei évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2017. december 20-án került sor, ekkor 2018. január elsejétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2019. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárokat a 2014/24/EU irányelv 4. cikke, a közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke, a koncessziókra vonatkozó értékhatárokat pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikke tartalmazza. A legutóbbi, 2018-tól hatályos értékhatárokat tartalmazó módosításokat a 2017/2365/EU, a 2017/2364/EU, valamint a 2017/2366/EU bizottsági rendeletek tartalmazzák.

A Bizottság továbbá közzétette a 2017/C 438/01 számú közleményét, melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit.

1.1    Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1 Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

-    a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 232 995 000 forint.

1.1.2 Építési beruházás esetén:

-    5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.

1.1.3 Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

-    a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 144 000 euró, azaz 44 735 040 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint.

1.2    A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok

-    az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint;

-    az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint;

-    a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 310 660 000 forint;

-    tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint.

1.3    A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

-    Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. A leírtaknak megfelelően Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a 72. §-ában állapítja meg a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2018. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva nem történt változás.

2.1 Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok

-    árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

-    építési beruházás esetében 25 000 000 forint;

-    szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2.2 Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok

-    árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

-    építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

-    szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

2.3 A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1 Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

-    építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

-    szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2 Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

-    építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

-    szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.
 

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 15. § (5) bekezdése alapján a nemzeti és uniós értékhatárok mellett közzéteszi a Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontja szerinti értékhatárok forintban meghatározott összegét is.

A Kbt. 19. § (4) bekezdése szerint, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek

a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 eurónál, építési beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb,

b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.

A Bizottság 2017/C 438/01 számú közleménye szerint a 80.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 24.852.800 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 310.660.000 forint.

4. Értékhatárok összefoglalva