2022. IV. évfolyam 12. szám
Letöltés
2022. IV. évfolyam 12. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - december

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. év decemberében megjelenő ezévi utolsó számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – foglalkozik a fordított bírálat jogintézményével, értékelési szempont alkalmazásával, közbeszerzési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, önkormányzat által alapított költségvetési szervekkel és gazdasági társaságokkal, valamint a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításával összefüggő kérdésekkel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett döntésben a Közbeszerzési Döntőbizottság a nemzeti eljárásrendre irányadó azon rendelkezés körében foglalt állást, amely szerint az ajánlatkérő a Kbt. 2021. február 1-től hatályos rendelkezése értelmében nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó előírása alapján ugyan nem köteles alkalmazni az indokoláskérési eljárásra vonatkozó törvényi előírásokat, annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha az aránytalanul alacsony ár bírálatára vonatkozóan a törvényben foglaltaknak megfelelően járt el.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás törvényességi ellenőrzésének tapasztalatait bemutató cikksorozat harmadik része. Jelen cikk célja, hogy bemutassa a rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának egyes feltételeihez kapcsolódó törvényességi ellenőrzési gyakorlatot. Az elmúlt évek során csekélyebb számú eljárás indult ezen jogalapra hivatkozva, ennek ellenére számos jogértelmezési kérdést vetett fel és vet fel ma is a megfelelő és helyes alkalmazása. A második szakcikk az Európai Unió Bírósága C‑274/21. és C-275/21. számú, EPIC Financial Consulting egyesített ügyekben hozott ítéletét mutatja be, mely fontos megállapításokat tartalmaz az egyenértékűség elvének értelmezése, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében foglalt hatékony jogorvoslathoz való jog érvényesülése tekintetében.

A Statisztika rovat a 2021. évi közbeszerzési eljárások elemzése az ajánlatkérők típusa szerint.