2022. IV. évfolyam 11. szám
Letöltés
2022. IV. évfolyam 11. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - november

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. év novemberében megjelenő tizenegyedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – foglalkozik az alkalmasság igazolásával, az aránytalanul alacsony ár vizsgálatával, a dinamikus beszerzési rendszer jogintézményével összefüggő jogkérdésekkel, valamint egy, a Kbt. 9. §-a szerinti kivételi körrel kapcsolatos kérdéssel is.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző a Döntőbizottság két határozatát ismerteti, amelyekben a Döntőbizottság a Kbt. alapelveinek sérelmét állapította meg a jogsértővel szemben. Az első határozatban a Kbt. garanciális alapelvei közül az ajánlatkérővel szemben a verseny tisztaságát és a közpénzek hatékony felhasználását védő alapelvek sérelme került megállapításra, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles ajánlatkérőknek a közbeszerzési törvény kógens rendelkezései alapján a verseny tisztaságának biztosításával és a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárniuk. A második ismertetett határozatban a Döntőbizottság a joggal való visszaélés tilalma alapelvet alkalmazta az ajánlattevővel szemben, amely alapelvvel kapcsolatban a törvény előírja, hogy a közbeszerzési eljárásban résztvevők a közbeszerzés céljának megfelelően a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) globális integritásfejlesztési törekvéseit mutatja be mind globálisan, mind pedig hazánk vonatkozásában. Az OECD volt az első nemzetközi szervezet, amely a korrupció és az integritás területét érintő olyan tárgykörökkel kezdett el foglalkozni, mint például a tisztességes és nyílt verseny torzításának megakadályozása vagy a jó kormányzás fontossága. A második szakcikk szerzője a közbeszerzési ügyekben érvényesíthető jogorvoslathoz való jog hatékonyságának és az egyes közbeszerzési eljárásjogi rendelkezések nem időszerű alkalmazásának összefüggéseit foglalja össze be a bíróság ítélkezési gyakorlata tükrében.

A Statisztika rovat az árubeszerzések körébe tartozó közbeszerzések 2021. évi alakulásának részletes statisztikáit mutatja be.