2023. V. évfolyam 6. szám
Letöltés
2022. V. évfolyam 6. szám 14-22.oldal
DOI: 10.37371/KEP.2023.6.2

D.498/25/2022. számú határozat

A Közbeszerzési Értesítő Plusz jelen számában ismertetett határozatában a Döntőbizottság többek között az aránytalanul alacsony árral kapcsolatos közösségi és nemzeti jogszabályokat és joggyakorlatot alkalmazta.

A jogorvoslati üggyel érintett főbb tárgyak: A Döntőbizottság megállapította, hogy a konkrét esetben az ajánlatkérőt az irányadó jogszabályok és joggyakorlat alapján nem terhelte indokoláskérési kötelezettség, mert az adott ajánlat megbízhatósága nem volt kétséges. A Döntőbizottság megállapította, hogy az energiaellátást biztosító gazdasági szereplő nem minősül a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozónak. Mivel az „olajházra” az ajánlatkérő speciális rendelkezést alkalmazott, és az ajánlattevő által a közbeszerzési eljárásban bizonyítottan nem cserélhető olajház került megajánlásra, ezért a vonatkozó mezők üresen hagyását, vagy 0 Ft-tal történő árazását el kell fogadni.

Tényállás

Az ajánlatkérő villamos szennyvízszivattyúk és keverők javítása szolgáltatásmegrendelés tárgyban a Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alkalmazásával, és a 2014/25/EU irányelv jogalap megjelölésével.

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást 2022. július 20-án adta fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel érdekében.

A felhívásban közölte, hogy a közbeszerzés nem áll részekből. Rögzítette a közbeszerzés ismertetését.

A felhívás szerint az értékelési szempontok:

Minőségi kritérium - Név: 4. Gyári alkatrész ellátásra vonatkozó gyártói vagy gyári beszállítói szerződés/megállapodás/nyilatkozat (db; min0/max6) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

A felhívás a további információk között tartalmazta az ajánlati ár értékelési szempontra vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket is:

X Ár - Súlyszám: 90

  1. Komplett villamos szennyvíz szivattyú és keverő felújítás ajánlati ára („Mintafeladat” szerint az adott szivattyútípus teljes felújításának ellenértéke; nettó Ft/db) / súlyszám: 15

1.1. HIDROSTAL A2QE2-MM3-A01-10 1,5 kW súlyszám: 0,28

1.2. HIDROSTAL BOBQ-E1-BNBA2-GSEQ-NWA2-10 3 kW súlyszám: 0,49

1.3. HIDROSTAL COCQ-MH10D-CNYS2-GSEQ-NAB1-10 5,5 kW a súlyszám: 0,55

1.4. HIDROSTAL DE3M-SHN2+DNO14X2-GSEQ+NU1A30-10 13,5 kW súlyszám: 0,35

1.5. HIDROSTAL F1OK-SS1+FE5S5-XSEK+Y4D5-10 15-45 kW ra súlyszám: 3,45

1.6. FLYGT B 2 050 131 HT231 950 W súlyszám: 0,35

1.7. FLYGT B 2 066 171 HT 2,2kW súlyszám: 0,42

1.8. KONTROLL KC 02 210 1,1 kW súlyszám: 0,20

1.9. KONTROLL KC 20 432 2,2 kW súlyszám: 0,40

1.10. KONTROLL AKC 21 430 4 kW súlyszám: 0,42

1.11. KONTROLL KC 26 252 4,4 kW súlyszám: 0,55

1.12. KONTROLL AKC 66 450 15 kW súlyszám: 1,11

1.13. WILO-EMU FA08.43E 2,2 kW súlyszám: 0,46

1.14. WILO-EMU TR60-233-4/8 3,5 kW súlyszám: 0,35

1.15. ABS AS 0 630 186-S13/4 1,9 kW súlyszám: 0,35

1.16. ABS SULZER XFP 81C-VX.1 PE40/2 4,5 kW súlyszám: 0,42

1.17. ABS SULZER XFP 150 G-CB11-PE220/4-G-50EX 23,7 kW súlyszám: 1,32

1.18. ABS RW 3022 A15/6 2,2 kW súlyszám: 0,40

1.19. ABS RW3033-A28/6-EC 4,1 kW súlyszám: 0,49

1.20. GRUNDFOS SLV.65.65.09. 1,4 kW súlyszám: 0,42

1.21. GRUNDFOS SEV.80.80.22.4.55D 2,9 kW súlyszám: 0,28

1.22. GRUNDFOS SLV.80.80.40.51D 4 kW súlyszám: 0,35

1.23. GRUNDFOS SL1.80.80.75. 8,6 kW súlyszám: 0,55

1.24. GRUNDFOS SLV.80.80 110 12,5 kW súlyszám: 0,49

1.25. GRUNDFOS AMD.25.45 B.690.50.A.A 3,3 kW súlyszám: 0,55

2. Részleges villamos szennyvíz szivattyú és keverő felújítás, javítás ajánlati ára (Fixáras tábálázat alapján kalkulált - képzett - ellenérték; nettó forint/egység) / súlyszám: 65

2.1. Flygt szivattyúk ajánlati ára súlyszám: 6,79

2.2. Flygt keverők ajánlati ára súlyszám: 0,68

2.3. Kontroll szivattyúk ára súlyszám:11,05

2.4. ABS szivattyúk ajánlati ára súlyszám: 9,65

2.5. ABS keverők ajánlati ára súlyszám: 0,97

2.6. Hidrostal szivattyúk ajánlati ára súlyszám: 12,61

2.7. Grundfos szivattyúk ajánlati ára súlyszám: 13,28

2.8. Grundfos keverők ajánlati ára súlyszám: 1,33

2.9. WILO-EMU szivattyú ajánlati ára súlyszám: 0,89

2.10. Házi átemelő1 ajánlati ára súlyszám: 3,32

2.11. Házi átemelő2 ajánlati ára súlyszám: 4,43

3. Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) / súlyszám: 10”

A felhívás szerint a szerződés időtartama hónapban: 36. Változatok nem elfogadhatók.

A felhívás szerint a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.

A felhívás III.1.3) pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

« A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz. egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)

A Kr. IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz. minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

AK előírása a Kbt. 69. § (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M2) benyújtandó AT nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal. AT által a szolgáltatás keretében megajánlott helyiségek, berendezések/eszközök esetében bemutatás (helyszínrajz/műszaki adatlapok/fényképek) benyújtása is szükséges, mely igazolja a vonatkozó alkalmassági feltételben előírt követelmény(ek) teljesülését, valamint a rendelkezésre állás módja is igazolandó. (Kbt. 65. § (1) b), és Kr. 21. § (3) i)).

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz. köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3)) »

« Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M2.) Alkalmas AT, ha rendelkezik:

M2.1) a következő helyiségekkel, eszközökkel:

a) önálló javítóműhely, vagy javítóműhelyben elkülönítetten kialakított helyiségek/helyiségcsoport, melye(ke)t kifejezetten a szennyvíz-ágazati gépi eszközök felújítására, javítására használnak, és amely - amelyek összesen - tartalmazza(k) az alábbiakat, illetve megfelel(nek) az alábbiaknak:

- 1 db eszközmosó helyiség(rész), mely legalább 1 db zárt rendszerű tisztító berendezést tartalmaz;

- 1 db tekercselő helyiség(rész), mely legalább 3 db villamos motorok tekercseléséhez szükséges gépi berendezés(eke)t tartalmaz,

- 1 db forgácsoló/fémmegmunkáló helyiség(rész), mely legalább 1 db olyan eszközt tartalmaz, mely alkalmas az ajánlati dokumentáció szerinti szivattyú forgórész felújításához,

- a javítóműhelyben legyen biztosított minimum: 400V, legalább 80 kW lekötött villamos energia mértékű energiaellátás.

b) legalább 1 db, a jelen szerződés szerinti adminisztráció biztosítására kijelölt szerviziroda.

M2.2) az alábbi gépi berendezésekkel:

- 1 db homokszóró berendezés, mely alkalmas a festés előtti tisztításra,

- 1 db hidraulikus prés (min. 50 t),

- 1 db targonca - vagy olyan berendezés, mely alkalmas az átadott szivattyúk gépi mozgatására - minimum 1,5 t teherbírással.

M2.3) az alábbi elektromos paraméterek mérésére alkalmas mérőeszközökkel:

- 1 db mérőeszköz üresjárati áram méréséhez;

- 1 db mérőeszköz rövidzárási feszültség méréséhez. »

Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, mely tartalmazta az Útmutatóban a kötelező formai és tartalmi követelményeket, a műszaki leírást, a keretmegállapodás tervezetét, az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat javasolt tartalmi elemeit és mellékleteit, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó igazolások javasolt tartalmi elemeit és mellékleteit.

Az ajánlatkérő a dokumentáció Útmutató 1.19 pontjában rendelkezett az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetről, többek között az alábbiak szerint:

„A Döntőbizottság következetes joggyakorlata alapján, amennyiben a teljesítéshez szükséges, alkalmassági követelményben előírt helyiség/eszköz/berendezés nem az ajánlattevő tulajdonában áll, az alábbiak szerint kell eljárnia:

- amennyiben ajánlattevő által a szolgáltatás nyújtásához igénybe venni kívánt helyiség/eszköz/berendezés kezelő nélküli

- tartós- illetve

- jelen eljárástól függetlenül létrejött bérleti/használati jogviszony alapján áll a nevezett ajánlattevő rendelkezésére, akkor azt ajánlattevő jogosult sajátjaként bemutatni;

- amennyiben kifejezetten jelen szolgáltatás nyújtására vonatkozóan jön létre a bérleti/használati jogviszony az előírt helyiség/eszköz/berendezés biztosítására, de ennek értelmében kizárólag a helyiség/eszköz/berendezés rendelkezésre bocsátása terheli a bérbe/használatba-adót, akkor a bérbe/használatba-adó Kbt. szerinti besorolása a kapacitásbiztosító szervezet;

- amennyiben kifejezetten jelen szolgáltatás nyújtására vonatkozóan jön létre a bérleti/használati jogviszony az előírt helyiség/eszköz/berendezés rendelkezésre bocsátása mellett a kezelő személyzet biztosítására vonatkozóan is, azaz a tényleges megvalósításban való közreműködés is terheli a bérbe/használatba-adót, akkor a bérbe/használatba-adó Kbt. szerinti besorolása alvállalkozó, és egyben kapacitásbiztosító szervezet is.”

A dokumentáció Útmutató 6.2 pontja a kereskedelmi és a szakmai ajánlat elkészítésére vonatkozó feltételeket rögzítette, az alábbiak szerint:

„6.2.1 Kereskedelmi ajánlat:

Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban teljes körű kereskedelmi ajánlatot kell adnia az alábbiak szerint:

- az ajánlattevőnek vonatkozó ajánlatát a Felolvasólapon kell megjelenítenie:

Komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás ajánlati ára („Mintafeladat” szerint az adott szivattyútípus teljes felújításának ellenértéke; nettó Ft/db), amely 1 db – az Excel táblázat adott fülén megnevezett – berendezésen a keretmegállapodás 2/a)/1 és 2/c) pontjaiban rögzített tevékenységek műszaki leírásban meghatározottak szerinti egyszeri elvégzésének összesített ellenértéke.

Amennyiben az adott típusban az olajház nem cserélhető/nincs csigaház az érintett mező üresen hagyandó, vagy 0 Ft-tal árazandó. Minden más esetben a mező üresen hagyása – mivel a feladat nem teljeskörű vállalását jelenti – vagy 0 Ft-tal árazása az ajánlat érvénytelenségéhez vezethet. Ez az érték tüntetendő fel a felolvasólapon a nevezett szivattyútípusnak megfelelően. Ez az ellenérték kerül megtérítésre minden olyan esetben, mikor az ajánlatkérő a nevezett berendezés komplett felújítását rendeli meg.

A „Fixáras lista” táblázatban az egyes „A oszlop” szerinti típusok alá besorolt „B oszlop” szerinti kategóriákba tartozó berendezéseken a „C-E oszlop” szerinti feladatok egyszeri biztosítására megadott – a keretmegállapodás 2/c pontjai szerinti tevékenységek arányos költségét is magába foglaló – egységárait kell, hogy tartalmazza. A felső táblázat a nagy példányszámú, ezért a javítások között gyakori számmal érintett típusokat tartalmazza. Ezek egységárai képezik az értékelés részét, ezért ezen egységárak kitöltését követően, ezek összeadásával képzett érték („F” oszlop) a felolvasólapra írandó a megfelelő („A” oszlop szerinti megnevezéshez tartozó) sorba. Ez egy képzett érték, mely kizárólag az ajánlatok összehasonlítása érdekében kerül meghatározásra, ennek ebben a formában történő megrendelésére, kifizetésére az ajánlatkérőnek nem keletkezik kötelezettsége. Ugyanakkor az alsó táblázat (kis példányszámú, ezért a javítások között ritkább számmal érintett típusok) is kitöltendő az adott berendezésen az adott tevékenység elvégzésére megajánlott egységárakkal! Ugyanis abban az esetben, ha az ajánlatkérő a műszaki leírás 2/b)/1 pontja szerinti tevékenységet rendel meg „A oszlop” szerinti berendezés „B oszlop” szerinti besorolásnak megfelelő sorában található típusára, az elvégzett tevékenységnek megfelelő „C-E oszlop” szerinti egységárak alapján meghatározott ellenérték kerül a nyertes ajánlattevő részére megtérítésre.

- az ajánlattevőnek részletes kereskedelmi ajánlatot kell tennie a jelen dokumentáció részeként kiadott „Mintafeladat” és „Fixáras” táblázat celláinak kitöltésével, az alkalmazandó egységárakra vonatkozóan.”

A dokumentáció rögzítette az árképzésnél figyelembe veendő szempontokat, melyben az ajánlatkérő többek között előírta, hogy érvényes ajánlat csak valamennyi tevékenységre vonatkozó vállalással tehető.

„Érvénytelen az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat, ha a megajánlott Ajánlati ár a Kbt. szerinti vizsgálat alapján aránytalanul alacsonynak bizonyul(nak). Az érvénytelenség megállapítására a Kbt. 71-72. § szerinti eljárási lépések – szükséges és lehetséges – alkalmazásával, illetve azt követően kerül sor. Az ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot, hogy az ajánlati egységár(ak) vonatkozásában tisztázó kérdést tegyen fel, az árképzés fenti előírásoknak való megfeleltethetősége tekintetében. A kereskedelmi ajánlat érvénytelen abban az esetben is, amennyiben az ajánlattevő árképzése során nem a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint történt.”

A műszaki leírásban az ajánlatkérő meghatározta a tevékenység leírását, amelyben többek között kikötötte:

„Komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás”

„Gyári alkatrész-ellátásra vonatkozó gyártói vagy gyári beszállítói szerződés/megállapodás/nyilatkozat Ajánlatkérő előírja, hogy az alkatrészcserét is magába foglaló „Komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás” során kizárólag gyári alkatrészek kerülhetnek beépítésre.”

„Ajánlattevőnek – vonatkozó vállalás esetén – az ajánlatában be kell nyújtania a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát annak megerősítésére, hogy Ajánlattevő jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges – vonatkozó vállalása szerinti – kereskedelmi megállapodása(i)/szerződése(i)/nyilatkozata(i) megfelelnek az Ajánlatkérő szempontjainak. A nyertes ajánlattevő – a szerződéskötési feltételként előírtakra (AF VI.3/13. pont) tekintettel – a szerződéskötést megelőzően köteles a vállalásának megfelelő számú gyári alkatrész-ellátásra vonatkozó gyártói vagy gyári beszállítói szerződést/megállapodást/nyilatkozatot bemutatni. A nevezett dokumentum(ok) nem – vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal való – bemutatása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősülhet, és ajánlatkérő ez esetben a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint járhat el (lásd AD 26. oldal).”

A dokumentáció tartalmazta az 1.1-1.25 Mintafeladatokat excel formában, és a Fixáras munkák táblázatait excel formában.

Az ajánlattételi határidőre 3 ajánlat érkezett, köztük a kérelmező, a jelen ismertetés szerint E Kft. (a továbbiakban: érdekelt) és a jelen ismertetés szerint H Kft. nyújtott be ajánlatot.

Az érdekelt és a H Kft. az ajánlatában benyújtotta a kitöltött Mintafeladatot, és Fixáras táblázatokat.

Az érdekelt az ajánlatában a javítóműhely tekintetében helyszínrajzot, földszinti alaprajzot, emeleti alaprajzot, és elektromos közműnyilatkozatot csatolt.

Az érdekelt az ajánlatában nyilatkozott, hogy más szervezetek kapacitásainak és alvállalkozónak az igénybevételére nem kerül sor.

Az ajánlatkérő felvilágosítást kért az ajánlattevőktől, többek között a H Kft.-től az alábbiak szerint:

Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjára, a dokumentáció 6.2.1. pontjára hivatkozással az alábbiakat közölte:

A felvilágosítással érintett ajánlati elemek: 1.1., 1.6., 1.7., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.19., 1.25.

„A fent felsorolt berendezések fent jelzett 5/3 olajház (ha cserélhető) illetve 5/4 csigaház (ha releváns) elnevezésű celláiban „0” érték került feltüntetésre, vagy nem szerepelnek egységárak.

Kérjük ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban szíveskedjen, a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumokban foglaltakra is tekintettel, az előzőekben vázoltakra – adott esetben dokumentumokkal alátámasztottan – magyarázatot adni, miért került „0” érték feltüntetésre, vagy maradt üresen az adott cella.”

A H Kft. az ajánlatkérő felvilágosításkérésére nyilatkozott, hogy a felvilágosításkérésben megjelölt 1.1. berendezésben az olajház nem cserélhető, 1.6., 1.7. berendezések alkatrészjegyzéke nem tartalmaz csigaház megnevezésű alkatrészt, 1.13.-1.16. berendezések alkatrészjegyzéke nem tartalmaz olajház megnevezésű alkatrészt, 1.18., 1.19., 1.25. berendezések alkatrészjegyzéke nem tartalmaz olajház és csigaház megnevezésű alkatrészt. A gyártói nyilatkozatokat mellékelte.

Az írásbeli összegezésben az ajánlatkérő mindhárom ajánlatot érvényesnek nyilvánította.

Az írásbeli összegezés szerint a nyertes ajánlattevő az érdekelt lett.

Az írásbeli összegezés szerint a nyertes alvállalkozót nem vesz igénybe.

Az írásbeli összegezésben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő nem került megnevezésre.

A kérelmező iratbetekintési kérelmet nyújtott be, melyben többek között az érdekelt és a H Kft. ajánlatába, felvilágosításába kívánt betekinteni. Az iratbetekintésre sor került.

A kérelmező előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, amelyben a kérelmével egyező tartalmú kifogásokat rögzítette. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelmet elutasította.

A jogorvoslati kérelem

Az 1. kérelmi elemben a kérelmező az érdekelt ajánlata vonatkozásában kérte annak megállapítását, hogy az ajánlatkérő arra vonatkozó döntése, hogy az érdekelt ajánlata érvényes, a Kbt. 72. § (1) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára és a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (1) – (2) bekezdése alapján jogsértő.

A 2. kérelmi elem szerint az ajánlatkérő arra vonatkozó döntése, hogy az érdekelt ajánlata érvényes, a Kbt. 71. § (1) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint a Kbt. 69. § (13) bekezdésének mellőzésére tekintettel a Kbt. 69. § (1) – (2) bekezdése alapján jogsértő.

A 3. kérelmi elem szerint a H Kft. ajánlatának bírálata vonatkozásában az ajánlatkérő azon döntése, hogy az ajánlat érvényes, a Kbt. 72. § (1) bekezdésére, a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (1) – (2) bekezdése alapján jogsértő.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.

Az érdekelt észrevétele

Az érdekelt alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában a jogorvoslati kérelmet elutasította.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta.

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet érdemben vizsgálta, és az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan.

A jogorvoslati kérelem 1. elemének vizsgálata körében a Döntőbizottság a következőket állapította meg.

A Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint az elbírálás során az ajánlatkérőnek teljeskörűen meg kell vizsgálnia az ajánlatok érvényességét, hogy az adott ajánlat megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen.

Az ajánlati ár aránytalanul alacsony voltának megállapításához a Kbt. 72. § (1) bekezdés szabályozása szerint a megkötni tervezett szerződés tárgyát kell kiindulópontnak tekinteni. Amennyiben az adott ellenszolgáltatást az ajánlatkérő aránytalanul alacsonynak minősíti, köteles indokolást kérni a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerint az adott ajánlattevőtől.

A Kbt. alapján az ajánlatkérő akkor köteles az árra az indokoláskérési eljárást lefolytatni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

A közösségi jog alapján az ajánlatok kirívóan alacsony összegűnek tűnnek, ha az építési beruházások, áruk vagy szolgáltatások tekintetében műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag tisztességtelen feltételezéseken vagy gyakorlatokon alapulnak. A közösségi joggyakorlat megerősíti, hogy az uniós jog nem határozza meg a „kirívóan alacsony összegű ajánlat” fogalmát. A kialakult közösségi joggyakorlat szerint az ajánlatkérő „az ajánlat kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmazó jellegének vizsgálata keretében, az egészséges verseny biztosítása érdekében az összes, e szolgáltatás tekintetében releváns tényezőt is figyelembe veheti”.

Az Európai Bíróság joggyakorlata értelmében, az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy először is azonosítsa a gyanús ajánlatokat, másodszor tegye lehetővé az érintett ajánlattevők számára az ajánlat komolyságának bizonyítását, harmadszor értékelje az érdekeltek által adott magyarázatok relevanciáját, és negyedszer határozzon ezen ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról.

A közösségi és nemzeti jog egyértelmű rendelkezései alapján az ajánlat érvénytelensége a kirívóan alacsony ár miatt az indokoláskérési eljárás eredményeként állapítható meg, amelynek során az ajánlatkérő az ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlati ára teljesíthetőségének a bizonyítására, az automatikus érvénytelenné nyilvánítás nem lehetséges.

A Döntőbizottság a fentiek tükrében vizsgálta, hogy a konkrét esetben az ajánlatkérőnek az érdekelt ajánlata tekintetében fennállt-e az ajánlati árra vonatkozóan az indokoláskérési kötelezettsége.

Az ajánlatkérő indokoláskérési eljárást nem folytatott le, amelynek alapján a jelen esetben az vizsgálható, hogy az ajánlatkérőt az érdekelt ajánlati ára tekintetében a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján terhelte-e indokoláskérési kötelezettség.

A közbeszerzési jogszabályok alapján az ajánlat aránytalanul alacsony ár miatti automatikus érvénytelenné nyilvánítása nem biztosított, az indokoláskérés nélküli érvénytelenség tekintetében a kérelmező kifogásai ezért alaptalanok.

Az ajánlatkérő kötelezettsége a Kbt. 72. § (1) bekezdése értelmében az indokoláskérésre akkor áll fenn, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

A konkrét esetben az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempont volt, melyben az ajánlatkérő a felhívás II.2.5), II.2.14) pontjában a következő ár, illetve költség szempontokat határozta meg:

Ár - Súlyszám: 90

  1. Komplett villamos szennyvíz szivattyú és keverő felújítás ajánlati ára („Mintafeladat” szerint az adott szivattyútípus teljes felújításának ellenértéke; nettó Ft/db) / súlyszám: 15
  2. Részleges villamos szennyvíz szivattyú és keverő felújítás, javítás ajánlati ára (Fixáras tábálázat alapján kalkulált - képzett - ellenérték; nettó forint/egység) / súlyszám: 65
  3. Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) / súlyszám: 10

Az ajánlatkérő az 1., 2. értékelési szempontokat megbontotta ugyan, feltüntette a mintafeladatokat, a fixáras tételeket, az értékelést azonban az értékelési szempont szerinti képzett árakra, és a rezsióradíjra végezte el. E tekintetben a dokumentáció 2. Fejezet Útmutató 6.2.1 pontjában az ajánlatkérő egyértelműen rendelkezett.

A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmét nem a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerint az indokoláskérés alapját képező, az értékelési szempontokként figyelembe vett képzett ár vagy költség tekintetében nyújtotta be, a kérelmező jogorvoslati kérelme az értékelési szempontoknak az önállóan értékelésre nem kerülő elemei ellen irányul.

Az ajánlatkérő a dokumentáció 6.2.1 pontjában fenntartotta a jogot, hogy az egységárak vonatkozásában tisztázó kérdést tegyen fel, a kérelmező a felvilágosításkérés elmaradását a jogorvoslati kérelmében nem kifogásolta.

A fentiek szerint az ajánlatkérőt az irányadó jogszabályok és joggyakorlat alapján akkor terheli indokoláskérési kötelezettség, amennyiben az ajánlat megbízhatósága kétséges. Az ajánlatkérő az ajánlat kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmazó jellegének megítélésére az összes, ezen szolgáltatásmegrendelés tekintetében releváns tényezőt figyelembe veheti. A Kbt. nem határozza meg annak a százalékos mértéknek a meghatározását, amely mértékkel a becsült értéknél alacsonyabb ajánlatok automatikusan irreálisan alacsonynak minősülnek, és az ajánlatkérő köteles azokat vizsgálni, melynek alapján a kérelmező egységárakra vonatkozó százalékos kimutatása sem megalapozott. Az adott közbeszerzés tekintetében egyik tényezőnek minősülhet a benyújtott ajánlatok alapján megállapítható ár. Amennyiben azonban az adott ajánlat teljesíthetősége a releváns tényezők alapján nem kétséges az ajánlatkérő számára, az indokoláskérés az ajánlatkérő számára nem követelmény.

A konkrét esetben az ajánlatkérő nyilatkozott azokról a releváns tényezőkről, amelyek alapján az érdekelt árajánlatát nem minősítette aránytalanul alacsonynak. Az ajánlatkérő érvelése racionális alapokra épül, a releváns tényezők bizonyítása megtörtént az ajánlatkérő által. A Döntőbizottság a vizsgálata során figyelemmel volt arra, hogy az ajánlatkérő a bizonyítékok adott körét üzleti titoknak nyilvánította.

Az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a becsült értéket egyrészt az érvényben lévő, jelen tárggyal megegyező tárgyú szerződéseinek elemzésével határozta meg (a várható infláció mértékével felszorozva az árakat), másrészt indikatív árajánlatkéréseket küldött, melyre két gazdasági szereplő nyújtott be dokumentumokat. Az ajánlatkérő bizonyította, hogy az indikatív árajánlatkérés körében kiküldött dokumentumok a kérelmező által vitatott tételekre kiterjedtek. A benyújtott dokumentumok, valamint az ajánlatkérő jelenlegi, azonos tárgyú szerződéseinek elemzése eredményeként az ajánlatkérő bizonyította, hogy az érdekelt által benyújtott ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat. Az ajánlatkérő e döntésénél releváns szempontként tudta figyelembe venni, hogy az érdekelt a közbeszerzés tárgyát képező árukat az ajánlatkérő részére több éve szolgáltatja, a szolgáltatás teljesítése mindezidáig szerződésszerű. Az ajánlatkérő a Döntőbizottság által lefolytatott bizonyítási eljárásban elemző összehasonlítást is végzett az érdekelt egyes mintafeladatokra vonatkozó korábbi és jelen ajánlati egységárai között, amely reprezentatív elemzés is azt támasztja alá, hogy az érdekelt jelen benyújtott ajánlatával kapcsolatban az ajánlatkérőt kétség hiányában nem terhelte indokoláskérési kötelezettség.

Az ajánlatkérő azon döntésének helytállósága, hogy jogszerűen került-e sor az aránytalanul alacsony ár megállapítására, az ajánlatkérő e döntésének meghozatalakor rendelkezésére álló adatok, tények alapján vizsgálható. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő e döntésekor a rendelkezésére álló releváns tények alapján jogszerű döntést hozott, az érdekelt ajánlatának megbízhatatlansága nem merült fel, a teljesíthetőség kétséges volta nem állt fenn.

A Döntőbizottság értékelte a közbeszerzési eljárás releváns feltételeit is a megkötni kívánt szerződés tárgyára figyelemmel, melyek az ajánlatkérő 1. kérelmi elemben kifogásolt döntésének a helytállóságát támasztják alá. Ezen belül az ajánlatkérő a szerződéstervezet 36. pontjában a jelen szolgáltatásmegrendelés tekintetében rögzítette a késedelmi és meghiúsulási kötbérre vonatkozó rendelkezéseket, amely szerződést biztosító mellkékkötelezettségek az ajánlatkérő fontos érdekét biztosítják a szerződésszerű teljesítésre. Az ajánlatkérő továbbá szigorú előírásokat tett a felhívás VI.3/13. pontjában, a műszaki leírásban a gyári alkatrész-ellátásra a szerződéskötés feltételeként.

A fentiek alapján a Döntőbizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok értékelése alapján megállapította, hogy az 1. kérelmi elem alaptalan, az ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 72. § (1) bekezdését.

A 2. kérelmi elemet a Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel elutasította.

A Kbt. előírásai alapján az ajánlatkérőnek a felhívásban előírtaknak megfelelően kell elbírálnia az ajánlattevő alkalmasságát, az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott feltételekhez kötött, azokon nem terjeszkedhet túl.

A kérelmező arra tekintettel vitatta az érdekelt szerződés teljesítésére való alkalmasságát, hogy az ajánlatból nem állapítható meg az M.2.1) alkalmassági követelmény szerinti „a javítóműhelyben legyen biztosított minimum: 400V, legalább 80 kW lekötött villamos energia mértékű energiaellátás” előírásnak történő megfelelés. A kérelmező az M.2.1) pontban előírt egyéb feltételek teljesítését az érdekelt esetében nem vitatta.

A Döntőbizottság a kérelmező által vitatott körben vizsgálta a jogorvoslati kérelmet, és megállapította, hogy az ajánlatkérő a felhívás M2.1) pontjában az önálló javítóműhelyt, vagy javítóműhelyben elkülönítetten kialakított helyiségeket/helyiségcsoportot követelt meg az alkalmasság feltételeként, amelyek tartalmazzák az M.2.1) pontban előírtakat, illetve megfelelnek azoknak. E feltételek között rögzítette az ajánlatkérő a meghatározott mértékű villamos energia ellátást.

A jogorvoslati kérelem, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Döntőbizottság tényként állapította meg, hogy az érdekelt rendelkezik az előírt önálló javítóműhellyel. Az érdekelt ajánlata szerint a javítóműhelyében az ajánlatban csatolt elektromos közműnyilatkozat alapján rendelkezésre áll az előírt mértékű villamos energia ellátás.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az energiaellátást biztosító gazdasági szereplő nem minősül a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozónak, mert a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül nem vesz részt. Az energiaellátást biztosító gazdasági szereplő az érdekelttel kötött korábbi szerződés alapján biztosítja az alkalmassági feltételben előírt mértékű energia ellátást.

A szerződés teljesítésében az alkalmasság igazolását a felhívás M.2.1) pontja szerint felszerelt javítóműhellyel kellett az ajánlattevőnek igazolni, amely a felhívás M.2.1) pontja szerint az érdekelt által megtörtént, az érdekelt javítóműhelye a nem vitatott eszközmosó, tekercselő, forgácsoló helyiséggel (helyiségrésszel), és a vitatott mértékű energia ellátással rendelkezik.

Az ajánlatkérőt a fentiekre tekintettel a Kbt. 69. § (13) bekezdése szerinti további eljárás nem terhelte.

Mindezek alapján az érdekelt az alkalmasságát a felhívás III.2.1) pontjában előírtak szerint igazolta, a 2. kérelmi elem alaptalan.

A 3. kérelmi elem az alábbi indokokra tekintettel alaptalan.

A kérelmező e kérelmi elemben azt kifogásolta, hogy a H Kft. a felvilágosításában nem adott megfelelő magyarázatot a Mintafeladatok táblázatban szerepeltetett „0” értékekről, melyet a kérelmező az „olajház”-zal összefüggésben kifogásolt.

A Döntőbizottság az 1. kérelmi elem körében rögzített megállapítások tükrében vizsgálta a 3. kérelmi elemet azzal, hogy aránytalanul alacsony vállalás miatt – indokoláskérés nélkül – az adott ajánlat automatikusan nem érvényteleníthető.

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás feltételrendszere, az ajánlatkérő felvilágosításkérése, a H Kft. felvilágosítása, és a jogorvoslati eljárásban az ügyfelek által benyújtott nyilatkozatok értékelése alapján folytatta le a vizsgálatot.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a dokumentáció 6.2.1 pontjában, a Tevékenység leírás 5. pontjában, és a Mintafeladatokra kiadott munkanemekre vonatkozó excell táblázatokban rendelkezett az olajházról.

Az olajház esetében az ajánlatkérő a dokumentáció 6.2.1 pontjában meghatározta, hogy „Amennyiben az adott típusban az olajház nem cserélhető/nincs csigaház, az érintett mező üresen hagyandó, vagy 0 Ft-tal árazandó.” Továbbá az ajánlatkérő a Mintafeladat táblázatokban az adott feladatra kiírt munkanemekben közölte: „olajház (ha cserélhető)”.

A H Kft. az ajánlatkérő felvilágosításkérésére nyilatkozott, hogy a felvilágosításkérésben megjelölt 1.1. berendezésben az olajház nem cserélhető, 1.6., 1.7. berendezések alkatrészjegyzéke nem tartalmaz csigaház megnevezésű alkatrészt, 1.13.-1.16. berendezések alkatrészjegyzéke nem tartalmaz olajház megnevezésű alkatrészt, 1.18., 1.19., 1.25. berendezések alkatrészjegyzéke nem tartalmaz olajház és csigaház megnevezésű alkatrészt. A gyártói nyilatkozatokat a felvilágosításához mellékelte.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a H Kft. felvilágosításának elfogadásáról a közbeszerzési eljárás feltételrendszerének megfelelően, jogszerűen döntött.

A közbeszerzési eljárás feltételrendszerét az ajánlattevők jogorvoslati határidőben nem vitatták, az ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárás kiadott feltételei az ajánlatok bírálata során kötötték. Mivel az „olajházra” az ajánlatkérő speciális rendelkezést alkalmazott, és az ajánlattevő által a közbeszerzési eljárásban bizonyítottan nem cserélhető olajház került megajánlásra, ezért a vonatkozó mezők üresen hagyását, vagy 0 Ft-tal történő árazását el kell fogadni, az indokoláskérés kötelezettsége e körben nem állt fenn.

A kérelmező olajházzal kapcsolatos előadásaira a Döntőbizottság rögzítette a határozatában, hogy műszaki szempontból az olajat és olajházat egy szivattyút meghajtó motornak tartalmaznia kell. Amennyiben azonban a motornál az olajház nem egy külön alkatrész, pl. csúszógyűrű vagy egy csapágy, amit cserélni lehet, hanem az alkatrészekkel körülhatárolt szivattyúzott közeg, amit nem lehet cserélni, csak tisztítani, és az alkatrészjegyzék a nem cserélhető olajházat nem tünteti fel, abban az esetben az adott olajház esetében a 0 Ft-tal történő árazást az ajánlatkérő feltételrendszere alapján el kell fogadni.

A határozat ellen keresetet nem nyújtottak be.