2022. IV. évfolyam 2. szám
Letöltés
2022. IV.évfolyam 2. szám 19-21. oldal

D.286/8/2021. számú határozat

A jogorvoslati üggyel érintett tárgyak: A Döntöbizottság megállapította, hogy az adott szerződés teljesítéséhez nem szükségesek az eljárást megindító felhívásban előírt egyes alkalmassági feltételek.

Tényállás

Az ajánlatkérő (helyi önkormányzat) 2020. december 28-án a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított sétány kialakítása pihenőhelyekkel építési beruházás tárgyában.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2. pontjában többek között az alábbi műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket rögzítette:

« Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik;

M/2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik;

A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlatkérő a kivitelezési munka irányítását, alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feladatokra vonatkozó, az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja M/2.2. pontjában meghatározott szakemberre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az adott szakember vonatkozásában az M/2.1. és/vagy M/2.2. és/vagy M/2.3. pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést alátámasztó szakmai gyakorlati időtartamoknak, valamint az M/2.1. és/vagy M/2.2. és/vagy M/2.3. értékelési szempont körében értékelendő szakmai többlettapasztalati időtartamoknak egyaránt szerepelniük kell a „B2” MELLÉKLET”-ben, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott szakember NEM rendelkezik az alkalmassági feltételek körében előírt jogosultsággal. A gyakorlati időtartamok esetében egyértelműen jelölni szükséges, hogy az alkalmassági követelmények való megfelelést alátámasztó szakmai gyakorlati időtartamra vonatkozik („GY”), vagy a szakmai többlettapasztalat („SZT”) alátámasztására!

Ebben az esetben az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó!

Amennyiben az M/2.1. és/vagy M/2.2. és/vagy M/2.3. pont tekintetében megajánlott adott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, és a „B2” MELLÉKLET”-ben KIZÁRÓLAG az M/2.1. és/vagy M/2.2. és/vagy M/2.3. értékelési szempont körében értékelendő szakmai többlettapasztalati időtartamoknak szükséges szerepelniük („SZT”).

A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az ajánlatában, az M/2.1. – M/2.3. pontjai tekintetében megajánlott szakemberek mindegyike rendelkezzen érvényes jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan! »

Az ajánlattételi határidőre 3 ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatkérő a jelen ismertetés szerint O Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést.

A hivatalbóli kezdeményezés

A hivatalbóli kezdeményezés 6 elemmel vitatta a közbeszerzési eljárás jogszerűségét. Ezen belül az 1. elem alapján az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény, a 3. elem szerint az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény sérti a Kbt. 65. § (3) bekezdését.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte a jogsértés hiányának a megállapítását.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezés 1. és 3. eleme eleme tekintetében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 65. § (3) bekezdésének második fordulatát.

A Döntőbizottság a 2., 5., 6. elemek tekintetében az ajánlatkérővel szemben jogsértéseket, míg a 4. elem körében a jogsértés hiányát állapította meg.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 1.000.000.-Ft bírságot szabott ki.

A határozat indokolása az 1. és a 3. elemek körében az alábbiakat tartalmazta:

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő 2020. december 28-án indította meg a közbeszerzési eljárását, ezért a Kbt. ezen időpontban hatályos rendelkezései alapján vizsgálta a kezdeményezést a Kbt. 197. §-a szerinti átmeneti rendelkezések figyelembevételével.

A Döntőbizottságnak a hivatalbóli kezdeményezés 1. eleme tekintetében abban kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig határozta-e meg az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.

A Döntőbizottság a döntésénél a Kbt. 65. § (3) bekezdése mellett, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 1. részének 2. pontját, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 3. részének 2. pontját alkalmazta.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az MV-KÉ jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolását írta elő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolását írta elő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az MV-KÉ jelölésű szakterület a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 3. részének 2. pontja alapján magában foglalja a közbeszerzés tárgya szerinti, az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatok egészét (a rézsű megerősítését kivéve), mivel a sétány közlekedési építménynek minősül, a pihenőhely pedig a sétányhoz szerkezetileg és funkcionálisan kapcsolódó építményrész, annak műtárgya.

Ebből következően a Döntőbizottság megállapította, hogy azon szerződésteljesítési képességet, amelyet az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény által fel akart mérni, az M/2.1. pontban rögzített alkalmassági követelmény útján már kérte igazolni. Ráadásul az M/2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény megfelelőbb is ezen ajánlatkérői célra, mert egyrészt magában foglalja a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok egészét (a rézsű megerősítését kivéve), másrészt az MV-É jelölésű szakterület az MV-KÉ jelölésűhöz képest általános, míg az utóbbi pontosan a közbeszerzés tárgyát jelöli.

A Döntöbizottság a fentiek alapján az 1. elem körében megállapította, hogy a szerződés teljesítéséhez nem szükséges az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény, és ezért az ajánlatkérő ezen előírásával megsértette a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 65. § (3) bekezdésének második fordulatát.

A Döntőbizottságnak a hivatalbóli kezdeményezés 3. eleme tekintetében abban kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig határozta-e meg az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.

A Döntőbizottság e döntésénél figyelemmel volt a Kbt. 65. § (3) bekezdése mellett a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 3. részének 10. pontjára, és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 3. részének 11. pontjára.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az MV-VZ jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolását írta elő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában.

A Döntőbizottság megállapította, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 3. részének 10. pontja alapján az MV-VZ jelölésű szakterület az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatok közül a rézsű megerősítését foglalja magában, mivel az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi fogalomtára (https://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-fogalomtar) alapján rézsűnek minősülnek a bevágások és töltések vízszinttel meghatározott szöget bezáró oldalfelületei, azaz 10. pont C oszlop e) pontja szerint a rézsű az árvízvédelmi töltés része.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti rézsű megerősítése nem minősül olyan vízi létesítmény építés-szerelési munkáinak, amely tönkremenetele életveszélyt idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést követel, ezért a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 3. részének 11. pontja szerinti MV-VZ-R jelölésű szakterülethez is tartozik.

Ebből következően a Döntőbizottság megállapította, hogy azon szerződésteljesítési képességet, amelyet az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény által fel akart mérni, egy alacsonyabb szintű végzettséggel is ellátható szakterületi jogosultsággal is meg lehet valósítani: mérnöki végzettséget igénylő MV-VZ szakterületi jogosultság helyett technikus végzettséget igénylő MV-VZ-R szakterületi jogosultsággal.

A Döntöbizottság a fentiek alapján a 3. elem körében megállapította, hogy a szerződés teljesítéséhez nem szükséges az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény, és ezért az ajánlatkérő ezen előírásával megsértette a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 65. § (3) bekezdésének második fordulatát.

A határozat végleges, ellene keresetet nem nyújtottak be.