2021. III. évfolyam 5. szám
2021.III.évfolyam 5. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő május

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2021. májusi számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – részletesen kitér a Kbt. 111. § r) és s) pontjában meghatározott kivételi kör alkalmazhatóságával, az aránytalanul alacsony egységárú tétel ajánlattevői árindokolásának elfogadhatóságával, az ajánlati kötöttség lejárta utáni bírálat lehetséges esetével, a kapacitást nyújtó szervezet által biztosított szakember lecserélésével és az in-house szervezetekkel összefüggő egyes kérdésekre.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző a Közbeszerzési Döntőbizottság felvilágosításkérés jogintézményével foglalkozó D.58/14/2020. számú határozata bírósági felülvizsgálata iránt indult közigazgatási perben hozott döntést mutatja be. A bíróság iránymutató ítéletében kimondta, hogy a Kbt. szabályozása az elmúlt évek szabályozásainak áttekintése alapján láthatóan és kifejezetten abba az irányba hat, hogy minél több érvényes ajánlat és ezáltal nagyobb verseny valósulhasson meg, melyben a jogalkotó úgy az ajánlatkérőknek, mint az ajánlattevőknek aktív szerepet szánt. Az ítéletben rögzítésre került továbbá, hogy az Alaptörvény 28. cikkében előírt értelmezési előírás figyelembevételével az ajánlaton belül egyetlen szám elgépelése a felolvasólapon nem jelent automatikusan feloldhatatlan ellentmondást.

A Közbeszerzési iránytű rovat első cikke konkrét példákon keresztül mutatja be, hogy milyen veszélyeket hordoz az egyajánlatos közbeszerzések leegyszerűsítő statisztikai mérése vagy a részajánlattételi lehetőségek mechanikus biztosítása. A Szerzők rámutatnak az Európai Bizottság mérési módszertanának ellentmondásaira és javaslatot tesznek az egyajánlatos közbeszerzések pontosabb mérésére. A következő írás a beruházás-lebonyolító szerepét és helyét elemzi a közbeszerzésekben: részletesen megvizsgálja a beruházás-lebonyolító jogszabályokból levezethető, valamint a valós beruházási gyakorlatban megjelenő, az építtetőt támogató, közbeszerzésekhez kapcsolódó funkcióit. A harmadik publikáció célja annak bemutatása, hogy milyen jogi keretek között kérhető be mintapéldány egy közbeszerzési eljárás során, és az, hogy a jogi szabályozás milyen feltételeket, következményeket és lehetőségeket határoz meg a választott jogintézménytől függően.

A Statisztika rovat az egészségügy területén 2020-ban lefolytatott közbeszerzések statisztikai elemzését mutatja be.