2020. II. évfolyam 11. szám
Letöltés
2020.II.évfolyam 11. szám 29-33. oldal

D.269/15/2020. számú határozat

A határozattal érintett tárgyak: Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 80. § (4) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdését. A Kbt. 71. § (10) bekezdés alkalmazásával az ajánlatkérő jelen esetben kizárólag a számára a jogszabályi előírások alapján kötelező hiánypótlási felhívás, illetve felvilágosítás-kérés alapján részére adott válasz megismerését követően dönthet az ajánlattevő ajánlatának érvényességéről vagy érvénytelenségéről.

Tényállás

Az ajánlatkérő (orvosi egyetem) a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított orvosi gáz berendezés, karbantartartás, hibaelhárítás, felújítás szolgáltatás megrendelése tárgyában, melynek ajánlattételi felhívását 2019. december 31-én adta fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel érdekében.

A felhívás tartalmazta a közbeszerzés részletes ismertetését.

A felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja szerint:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi gázellátó berendezések, hálózatok karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása) referenciák ismertetése, melyek tartalmazzák legalább 10 db légsűrítő gépcsoport, 9 db vákuum gépcsoport, 18 db gáz váltószekrény, 5000 m gázhálózat 5000 vételezési pont karbantartásának és/vagy hibajavításának és/vagy felújításának teljesítését, amelyekben legalább az alábbiakat kell megadni:

• a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
• a teljes mennyiséget,
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben). […]

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítéséről szóló, közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi gázellátó berendezések, hálózatok karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása) referenciával, amely legalább 10 db légsűrítő gépcsoport, 9 db vákuum gépcsoport, 18 db gáz váltószekrény, 5000 m gázhálózat 5000 vételezési pont karbantartásának és/vagy hibajavításának és/vagy felújításának teljesítését tartalmazza.

A fenti követelményeknek való megfelelés több referenciával is igazolható.

A referenciát a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e értelmében az alábbiak szerint kell igazolni:

• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.

A Műszaki leírás egyebek mellett az alábbi előírásokat tartalmazta:

„1. Karbantartási tevékenység értelmezése

Karbantartásnak minősül a használatban lévő berendezések, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

2. Felújítási tevékenység értelmezése

Felújításnak minősül, a berendezések rendeltetésszerű használatának, az eredeti, gyártó által garantált üzemidejének meghosszabbítását biztosító javítása, korszerűsítés, a berendezések élettartamának meghosszabbítása olyan mérvű szerkezet- és alkatrész cserével, amelyek a gépek és berendezések műszaki megbízhatóságát közel eredeti szintre állítják vissza, vagyis működés szempontjából közel egyenértékű lesz az újakéval. (nagyjavítás).

3. Hibaelhárítási tevékenység értelmezése

Hibaelhárításnak minősül a karbantartási ciklusok között váratlanul, előre nem látható módon előforduló meghibásodások elhárítása, melyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni.”

Az ajánlattételi határidőre ajánlatot nyújtottak be a jelen ismertetés szerint L Zrt. (a továbbiakban: I. r. kérelmező) és a jelen ismertetés szerint S Kft. (a továbbiakban: II. r. kérelmező).

A II. r. kérelmező az ajánlatában úgy nyilatkozott a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az M.1. alkalmassági feltétel igazolásához kapacitást biztosító szervezetként veszi igénybe a jelen ismertetés szerint M Kft.-t.

Az ajánlatkérő felhívta a II. r. kérelmezőt, hogy az alkalmassági követelmények igazolásait nyújtsa be, aki nyilatkozatot csatolt, valamint mellékelte a referencia-igazolásokat.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásokat érintő hiánypótlási felhívást küldött a II. r. kérelmező részére az alábbiak szerint:

Hiányosságok:

-    a referencianyilatkozat tekintetében:

a)    Az ajánlattevő által benyújtott az ajánlatkérő által megnevezett referencianyilatkozaton az aláírás más képet mutat, mint az aláírási címpéldányon és a többi, általa aláírt dokumentumokon látható aláírás.

b)    Az ajánlatkérő által megnevezett referenciában a szolgáltatás tárgyaként gázhálózat és vételezési pont felújítása szerepel, viszont a szolgáltatás mennyiségeként csak 375 fm került megadásra, a vételezési pontok számát nem tartalmazza.

c)    A referencianyilatkozat ajánlatkérő által megnevezett soraiban feltüntetett referenciákban a szolgáltatás tárgyaként gázhálózat és vételezési pont felújítása szerepel, viszont a szolgáltatás mennyiségeként csak a vételezési pontok darabszáma került megadásra, a gázhálózatok folyómétereit nem tartalmazza.

-    a referenciaigazolások tekintetében:

a.    A referenciaigazolások egyike sem tartalmazza a szerződést kötő másik felek címeit.

b.    Az ajánlatkérő által megnevezett referenciaigazolásokról hiányzik a kiállító intézmény bélyegzőjének a lenyomata.

c.    Az ajánlatkérő által megnevezett referenciaigazolásokon nem a kiállító szervezet bélyegzőjének a lenyomata szerepel.

A benyújtott referencianyilatkozat/igazolások mindösszesen 3 db légsűrítő gépcsoport, 4 db vákuum gépcsoport, 19 db gáz váltószekrény, 375 m gázhálózat és 1905 vételezési pont karbantartását és/vagy hibajavítását és/vagy felújítását tartalmazza az előírt legalább 10 db légsűrítő gépcsoport, 10 db vákuum gépcsoport, 30 db gáz váltószekrény, 5000 m gázhálózat és 5000 vételezési pont karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása helyett.

Hiánypótlás módja:

Ajánlattevő nyújtsa be a fentiek szerint javított, kiegészített referenciaigazolásokat és referencianyilatkozatot, illetve nyújtson be további referenciákat a minimumkövetelményként előírt mennyiségek igazolása érdekében.

A II. r. kérelmező csatolta a hiánypótlását.

Az ajánlattevőknek megküldött írásbeli összegezés szerint mindkét ajánlattevő ajánlata érvényes, nyertes a II. r. kérelmező lett.

Az I. r. kérelmező két alkalommal betekintett a közbeszerzési eljárás irataiba, majd előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő. Az előzetes vitarendezési kérelemben az I. r. kérelmező a jogorvoslati kérelmében kifejtett feltételezett jogsértések szerepeltek, a II. r. kérelmező referencianyilatkozataival kapcsolatosan vitatta a referenciák adattartalmának hitelességét.

Az előzetes vitarendezési kérelem alapján az ajánlatkérő megkereste a II. r. kérelmező referenciáit kiállító szervezeteket.

Az ajánlatkérő megkeresésére a referenciát kiállító szervezetek nyilatkoztak.

Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezésében nyertes ajánlattevőként az I. r. kérelmezőt jelölte meg, a II. r. kérelmező ajánlatát érvénytelenné nyilvánította az alábbi indokok alapján:

Ajánlatkérő az összegezés megküldését követően érkezett előzetes vitarendezési kérelem okán az S Kft. ajánlatában becsatolt referenciákat - a szerződést kötő másik felektől kért és kapott információk alapján - leellenőrizte, és megállapította, hogy a figyelembe vehető referenciák nem teljesítik az ajánlati felhívásban előírt minimumkövetelményeket. A referenciában a „gáz váltószekrény felújítása”, valamint „sűrített levegő gépcsoport felújítása és karbantartása” helyett „orvosi gáz hálózat tervszerinti komplett kivitelezése és beüzemelése”, valamint „medikai ellátó sávok tervszerinti gyártása, beépítése és beüzemelése” feladatokat végzett az M Kft. A referenciában a referencia szerinti új MR épület részére orvosi gázhálózat kiépítési munkákat végzett az M Kft. „vákuum központ gépcsoport felújítása, gáz váltószekrény felújítása, gázhálózat felújítása” munkák helyett. A kivitelezési, beüzemelési, kiépítési feladatok nem sorolhatók a felújítási szolgáltatás kategóriába. A fenti referenciák nélkül az S Kft. nem teljesíti az ajánlati felhívás III.1.3) M1.) pontjában előírt minimumkövetelményeket, tekintettel arra, hogy a figyelembe vehető referenciák mindösszesen 17 db gáz váltószekrény felújítását tartalmazzák az előírt legalább 18 db gáz váltószekrény karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása helyett. Fentiek értelmében az S Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.

A jogorvoslati kérelmek

Az I. r. kérelmező a jogorvoslati kérelmében két kérelmi elemet terjesztett elő, melyekben a II. r. kérelmező ajánlatának érvényességét vitatta.

A II. r. kérelmező a jogorvoslati kérelmében három kérelmi elemet terjesztett elő az ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása miatt. Az első kérelmi eleme szerint az ajánlatkérő a II. r. kérelmező ajánlatának bírálata során megsértette a Kbt. 69. § (1)-(4) bekezdését. Amennyiben az ajánlatkérő szükségesnek tartotta volna, úgy a formai hiánypótlás keretében benyújtott referenciaigazolásokban foglaltak tekintetében újabb, tartalmi hiánypótlás, illetőleg felvilágosítás benyújtására kellett volna felhívnia a II. r. kérelmezőt.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte a jogorvoslati kérelmek elutasítását alaptalanság miatt.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság az egyesített jogorvoslati eljárásban a II. r. kérelmező jogorvoslati kérelme első kérelmi eleme körében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 80. § (4) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdését, ezt meghaladóan az I. és II. r. kérelmezők által előterjesztett kérelmi elemek tekintetében a jogorvoslati eljárást megszüntetette.

A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő által megküldött módosított összegezést, és azt követően a közbeszerzési eljárásban hozott döntéseket.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 2.000.000.-Ft bírságot szabott ki.

A határozat indokolása az alábbiakat tartalmazta:

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a tárgyi uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 2019. december 31-én küldte meg közzététel céljából, a Döntőbizottság tehát a Kbt. e napon hatályos előírásai alapján hozta meg a döntését.

A Döntőbizottság először a II. r. kérelmező által benyújtott jogorvoslati kérelem első kérelmi elemét érintően a II. r. kérelmező ajánlata érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés jogszerűségét vizsgálta.

Az ajánlatkérő érvénytelenségi döntését arra alapította, hogy a II. r. kérelmező alkalmassága igazolása körében benyújtott két referencia tartalmi nem megfelelősége miatt nem felel meg a felhívás M.1. alkalmassági követelmény 18 db. gáz váltószekrénnyel kapcsolatos előírásának.

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai alapján megállapította, hogy a felhívás szerinti M.1. alkalmassági követelmények között szerepelt az is, hogy az ajánlattevőnek a felhívás „feladásától visszafelé számított 3 évben […] a közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi gázellátó berendezések, hálózatok karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása) referenciával” kellett rendelkeznie, amely „legalább […] 18 db. váltószekrény […] karbantartásának és/vagy hibajavításának és/vagy felújításának teljesítését tartalmazza.”

A II. r. kérelmező ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy az M.1. alkalmassági feltételnek megfelel, és e célból kapacitást biztosító szervezetként az M Kft.-t jelölte meg.

A Kbt. 69. § (1) bekezdés és a Kbt. 69. § (4) bekezdés jogszabályi előírásai alapján az ajánlatkérő felhívta a II. r. kérelmezőt arra, hogy igazolja az alkalmasságát, köztük az M.1. feltétel szerinti előírásoknak való megfelelést is. A II. r. kérelmező benyújtotta a referenciaigazolásait/nyilatkozatait, köztük az M Kft. referencianyilatkozatát is, amelyekben felsorolásra kerültek a vonatkozó referenciák, illetve csatolásra a szükséges igazolások. Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött a II. r. kérelmező részére. A hiánypótlási felhívásban szerepelt többek között, hogy a referencianyilatkozatok/igazolások mely okból nem felelnek meg az M.1. alkalmassági követelménynek, valamint, hogy a II. r. kérelmező „nyújtsa be a hiánypótlási felhívás szerint javított, kiegészített referenciaigazolásokat és referencianyilatkozatokat, illetve nyújtson be további referenciákat a minimumkövetelményként előírt mennyiségek igazolása érdekében”.

Rögzítette a Döntőbizottság, hogy a hiánypótlási felhívás nem érintette a referenciák gáz váltószekrényt érintő tartalmi kérdéseit, illetve a referencianyilatkozatok és igazolások aláírásai, bélyegző-lenyomatai hiányával volt kapcsolatos.

A II. r. kérelmező hiánypótlásában a korábbiakban csatolt referenciákat jelölte meg, a referencianyilatkozatot tartalmazó táblázatban feltüntetetett három darab gáz váltószekrény felújítására vonatkozó szerződést. Ezek alapján a II. r. kérelmezett

-    2018.12.20-2019.02.28. között a jelen ismertetés szerint WM Centerben végzett 1 db.

-    2018.11.05-2018.11.30. között a jelen ismertetés szerint É Zrt.-nek végzett 1 db.

-    2019.01.01-2019.12.29 között a jelen ismertetés szerint V Kft.-nek végzett 3 db, gáz váltószekrény felújítási tárgyú szolgáltatást, valamint csatolásra került egy másik táblázat, amely szerint

-    a II. r. kérelmezett a W M Center-ben 1 db., az É Zrt. részére 1 db., a V Kft. részére 3 db. és a jelen ismertetés szerint P Egyetem részére 14 db., vagyis összesen 19 db. gáz váltószekrény karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása szolgáltatást végzett.

A hiánypótlás mellékleteként továbbá csatolásra kerültek a szerződést kötő másik felektől származó igazolások.

Az ajánlatkérő mindezek alapján először alkalmasnak minősítette a II. r. kérelmezőt, az első összegezéssel szemben ugyanakkor az I. r. kérelmező előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Ebben többek között kifogásolta a II. r. kérelmező által csatolt referencianyilatkozatokat, közöttük a II. r. kérelmezettnek a W M Centerben, valamint az É Zrt. részére végzett szolgáltatásait tartalmazókat is.

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra tekintettel a Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján megkereste a referenciában szereplő szerződést kötő feleket, amelynek alapján kettő referencia vonatkozásában kapott olyan választ, melyből azt a következtetést vonta le, hogy az nem tartalmaz váltószekrény karbantartása és/vagy hibajavítása és/vagy felújítása szolgáltatást.

A Döntőbizottság álláspontja szerint az előzetes vitarendezési kérelem alapján nem csak a Kbt. 69. § (13) bekezdése, hanem a Kbt. 80. § (4) bekezdése, illetve abból következően a Kbt. 71. § (1) bekezdése is kötötte az ajánlatkérőt.

A Kbt. 80. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevők esetében alkalmazni a Kbt. 71. §-a szerinti jogintézményt, ha a közbeszerzési eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség. Az előzetes vitarendezési kérelem több referenciát megkérdőjelezett, ebből eredően kétségessé vált, hogy a II. r. kérelmező megfelel-e az alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlási felhívás, illetve felvilágosítás alkalmazása kötelező az ajánlatkérő számára, ha az ajánlatot érintő hiányt észlel. A hiánypótlási kötelezettség korlátait szabályozza a jogalkotó, ilyen korlátnak minősül az ajánlatkérő és az I. r. kérelmező által is hivatkozott Kbt. 71. § (6) bekezdése is, mely kimondja, hogy a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során nem pótolható.

A Döntőbizottság egyetértett a II. r. kérelmezővel abban, hogy számára az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során – a gázhálózat és vételezési pontot érintő referencián kívül – nem küldött a referenciák tartalmát érintő hiánypótlási felhívást. A jogalkotó a hiánypótlást és felvilágosítás-nyújtást az érvényes ajánlatok számának növelése érdekében igen széles körben tette lehetővé, a Kbt. 71. § (3) bekezdése még azt is megengedi, hogy az ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat módosítsa és kiegészítse, ha nem ütközik a Kbt. 71. §-ában felsorolt valamely akadályba.

A Kbt. 71. § (10) bekezdése alkalmazásával az ajánlatkérő jelen esetben kizárólag a számára a jogszabályi előírások alapján kötelező hiánypótlási felhívás, illetve felvilágosítás-kérés alapján részére adott válasz megismerését követően dönthetett volna a II. r. kérelmező ajánlatának érvényességéről vagy érvénytelenségéről.

A Döntőbizottság a II. r. kérelmező jogorvoslati kérelmének első kérelmi eleme körében a fentiek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) bekezdésére tekintettel megsértette a Kbt. 69. § (2) bekezdését.

Fentiekre tekintettel a Döntőbizottság a II. r. kérelmező jogorvoslati kérelme második kérelmi eleme, és az I. r. kérelmező jogorvoslati kérelme tekintetében a jogorvoslati eljárást a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

A határozat végleges. A határozat bírósági felülvizsgálata iránt keresetet nem nyújtottak be.