2020. II. évfolyam 1. szám

Tájékoztatás az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozatáról

Az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának a folyamatban lévő ügyekből való kizárásáról


2019. december 31. napján megjelent a Magyar Közlönyben az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata, amelyben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  Kbt. 197.  § (7)  bekezdésének „E törvénynek a  Mód1. tv. által megállapított 62.  § (1)  bekezdés q)  pontjának alkalmazásakor az  e  törvény hatálybalépését követően jogerőre emelkedett határozatokat akkor is figyelembe kell venni, ha a  határozat a  közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben előírt rendelkezések megsértését állapítja meg.” szövegrésze alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette.

A Kbt. 197. § (7) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban: „(7) E törvénynek a Mód1. tv. által megállapított 62. § (1) bekezdés q) pontja alkalmazandó azokban a közbeszerzési eljárásokban is, amelyek a Mód1. tv. hatálybalépésekor folyamatban vannak, de a Mód1. tv hatálybalépésének időpontjában a részvételi – egy szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi – határidő még nem járt le. Ha e törvény hatálybalépését követően, de a Mód1. tv. hatálybalépése előtt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős határozata megállapította, hogy a gazdasági szereplő megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, a 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok akként alkalmazandó, hogy a jogerős határozatban megállapított jogsértést elkövető gazdasági szereplő a Mód1. tv. hatálybalépését követő 90 napig nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában.”
 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria előtt Kfv.III.38.112/2018. számon folyamatban lévő ügyben, továbbá valamennyi, bármely bíróság előtt folyamatban lévő, ugyanilyen tárgyú ügyben a Kbt. 197. § (7) bekezdésének megsemmisített szövegrésze nem alkalmazható.
 
A határozat teljes szövege a Magyar Közlöny 2019. évi 223. számában olvasható.