2023. V. évfolyam 2. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 2. szám 21-22.oldal

D.334/15/2022. számú határozat

A jogorvoslati üggyel érintett tárgyak: Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (6) bekezdésének kógens rendelkezése alapján az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet) 2. pontjában szabályozott intézkedési terv közzétételére akkor is köteles, ha közbeszerzési terv készítésére nem köteles.

Tényállás

Az ajánlatkérő (közjogi szervezet) a Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított árubeszerzés tárgyban.

Az ajánlati felhívást 2021. február 15-én adta fel.

Az ajánlati felhívás ajánlatkérőként tüntette fel az ajánlatkérőt és a jelen ismertetés szerint T ajánlatkérőt. Az ajánlati felhívás szerint a szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Az ajánlati felhívás alapján „Fő CPV-kód 32300000 Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések.”

Az ajánlati felhívás rögzítette a közbeszerzés mennyiségét, továbbá rendelkezett arról, hogy a közbeszerzés részekből áll, ajánlatok valamennyi részre benyújthatók.

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 11 részre biztosította a részajánlattételt.

Az ajánlati felhívás szerint a közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.

Az ajánlati felhívás tartalmazta a további kötelező tartalmi elemeket, köztük az értékelési szempontokat, a kizáró okokat, az alkalmassági feltételeket.

Az EKR adatai alapján az ajánlattételi határidőre az 1. részre 1 db, a 2. részre 2 db, a 3. részre 2 db, a 4. részre 1 db, az 5. részre 1 db, a 6. részre 1 db, a 7. részre 1 db, a 9. részre 1 db, a 10. részre 1 db, a 11. részre 4 db ajánlat érkezett. A 8. részre nem nyújtottak be ajánlatot.

Az EKR adatai szerint az ajánlatkérő az írásbeli összegezést elkészítette és megküldte. Az írásbeli összegezés szerint a közbeszerzési eljárás 3., 5., 7. és 8. részei eredménytelenül zárultak, az 1., 2., 4., 6., 9., 10., 11. részekben a közbeszerzési eljárás eredményes lett.

A hivatalbóli kezdeményezés

A közbeszerzésekért felelős miniszter a Kbt. 152. § (1) bekezdés m) pontja szerinti jogosultsága alapján nyújtotta be a hivatalbóli kezdeményezését. Kérte annak megállapítását, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 42. § (6) bekezdését, és az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm.rendelet) 5. § (1) bekezdését.

Az ajánlatkérő észrevétele

Kérte a jogsértés hiányának a megállapítását.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában a hivatalbóli kezdeményezés körében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 42. § (6) bekezdését és a 63/2022. (II. 28.) Korm.rendelet 5. § (1) bekezdését.

A Döntőbizottság az ajánlatkérőt 100.000.-Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A határozat indokolása a következőket tartalmazta:

A kezdeményező az ajánlatkérővel szemben annak megállapítását kérte, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 42. § (6) bekezdését és a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdését, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő elmulasztotta az egyajánlatos közbeszerzései számának csökkentésére vonatkozó intézkedési terv közzétételét, amelynek a jogszabályban előírt határideje 2022. április 30-án lejárt.

A fentiek alapján a Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezést a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet jogalkotói indokolásában foglalt célkitűzések tükrében vizsgálta, és megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezésre irányadó jogszabályi rendelkezések célja az egyajánlatos közbeszerzések számának jelentős mértékű csökkentése, a verseny szintjének növelése az elkövetkező években.

E cél elérése érdekében a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet az 1. pontjában egyrészt kötelezővé teszi az előzetes piaci konzultáció lefolytatását az egyajánlatos közbeszerzésekkel leginkább érintett beszerzési tárgyak esetében. Másrészt a 2. pont intézkedési terv közzétételére kötelezi az ajánlatkérőt, amennyiben az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzéseiben az egyajánlatos közbeszerzések aránya az érintett ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzések (eljárási részek) 20%-át egy adott naptári évben meghaladja, és az adott ajánlatkérő az előző évben legalább 5 ilyen közbeszerzést folytatott le (részajánlattételi lehetőség esetén részenként számítva).

A Kbt. 42. § (6) bekezdésének kógens rendelkezése alapján a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben előírt intézkedési terv közzététele az ajánlatkérőnek akkor is kötelezettsége, ha közbeszerzési terv készítésére nem köteles.

A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés alapos, az ajánlatkérő kifogásai nem helytállóak.

Az ajánlatkérő a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. pontjában szabályozott az egyajánlatos közbeszerzésekkel leginkább érintett beszerzési tárgyak esetében előírt előzetes piaci konzultáció lefolytatására vonatkozó rendelkezések alapján az intézkedési terv közzétételének elmulasztására vonatkozó kötelezettségét nem mentheti ki.

Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (6) bekezdésének kógens rendelkezése alapján a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 2. pontjában szabályozott intézkedési terv közzétételére akkor is köteles, ha közbeszerzési terv készítésére nem köteles.

A Döntőbizottság a fentiekre tekintettel vizsgálta, hogy az ajánlatkérő megsértette-e a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdését, figyelemmel a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. §-ában előírtakra.

A Döntőbizottság a rendelkezésére álló tények, az EKR adatai és az eljárás eredményéről szóló tájékoztató alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő a tárgyévet megelőző 2021. naptári évben 1 db az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzést folytatott, 11 db közbeszerzési részben.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban foglaltak alapján, a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott módszertanra figyelemmel a 7 eredményes közbeszerzési rész közül 5 közbeszerzési részt kell figyelembe venni a tárgyi közbeszerzés teljes egésze tekintetében, az 1., 4., 6., 9. és 10. közbeszerzési részeket, amelyekben az eredményesen zárult közbeszerzés eljárási részekben egy ajánlat került benyújtásra az ajánlattételi határidő lejártáig, így az egyajánlatos közbeszerzések aránya e szempontból 71,4 százalék volt.

A Döntőbizottság megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás közös közbeszerzési eljárás keretében került lefolytatásra, és az ajánlatkérő által a saját nevében lefolytatott közbeszerzési részeket figyelembe véve az ajánlatkérő mulasztása fennáll, nem alapos az ajánlatkérőnek az erre alapított kifogása.

A Döntőbizottság az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 38. cikke, és a Kbt. 29. §-a alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő a tárgyi közös közbeszerzési eljárás 1-9 részeit a saját nevében végezte, e részek tekintetében az ajánlatkérő kizárólagosan felelős a Kbt. szerinti kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Az 1-9. részek tekintetében az 1., 4., 6., 9. eredményes közbeszerzési részek esetében 1 db ajánlat érkezett.

A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám a 4. §-ban meghatározott módszertan figyelembe vételével 5 db, az ajánlatkérő esetében az 5. § (2) bekezdése szerinti kivétel nem áll fenn és az (1) bekezdés alkalmazandó, mert a tárgyévet megelőző naptári évben öt, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzést folytattak le a 4. §-ban meghatározott módszertan figyelembe vételével (a részajánlattételi lehetőség alapján a közbeszerzési eljárást részenként kell számolni).

A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében az 5. § (1) bekezdése szerinti arány a 4. §-ban meghatározott módszertan szerint 80%, figyelembe véve az 5 db eredményes közbeszerzési eljárást és a 4 db egyajánlatos közbeszerzési részt.

Az ajánlatkérő esetében az egyajánlatos közbeszerzések aránya - az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések körében - a tárgyévet megelőző naptári évben a 20%-ot meghaladta, amelyre tekintettel az ajánlatkérő 2022. április 30-ig köteles lett volna a tárgyévre vonatkozóan intézkedési tervet készíteni és közzétenni az egyajánlatos közbeszerzései számának csökkentésére vonatkozóan.

A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 42. § (6) bekezdését és a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdését.

A határozat végleges, ellene keresetet nem nyújtottak be.