2024. VI. évfolyam 1. szám
Letöltés
2024. VI. évfolyam 1. szám 15-24.oldal
DOI: 10.37371/KEP.2024.1.2

A Döntőbizottság D.179/9/2023. számú határozata

A Közbeszerzési Értesítő Plusz jelen számában ismertetett jogeset a közbeszerzési szerződés jogsértő módosításával kapcsolatos, és az ajánlatkérő azon felelősségével foglalkozik, mely szerint a felhívásban a szerződéskötés időpontját, és erre figyelemmel a teljesítési határidőt kellő gondossággal kell megállapítania.

A jogorvoslati üggyel érintett tárgyak: A szerződés megkötésekor, a szerződés megkötésének napján előre látható volt az a körülmény, amely miatt a szerződés módosítása szükségessé vált, melyre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja ca) alpontjában rögzített feltétel nem teljesült.

Tényállás

Az ajánlatkérő (költségvetési szerv) 2019. július 5-én a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított mezőgazdasági és erdészeti eszközök beszerzése tárgyban.

Az ajánlati felhívás rögzítette, hogy a beszerzés részekből áll, ajánlatok valamennyi részre benyújthatók.

A beszerzés 5. részének elnevezése az alábbi volt: „Erdészeti kivitelű erőgép 2. és komp. adapterei”.

A felhívás meghatározta a közbeszerzés tárgyát, az értékelési szempontokat. A felhívás szerint a szerződés időtartama 3 hónap. A felhívásban az ajánlatkérő közölte, hogy a közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.

A felhívás további információ pontjában - a beszerzés 5. része vonatkozásában - egyebek mellett szerepelt, hogy a gépek leszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 90 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A felhívás szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontja tartalmazta a fizetésre vonatkozó főbb jogszabályokat.

A felhívás rögzítette, hogy az ajánlatkérő a leszállított gépekkel, eszközökkel kapcsolatosan minimum 18 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, az ajánlatkérő a 18 hónapot meghaladó jótállási időt értékeli, 20 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli többletponttal. A felolvasólapon 0-20 hónap közé eső egész hónap többletvállalását kell feltüntetni.

Az ajánlattételi határidőig három ajánlattevő, köztük a V Kft. (a továbbiakban: kérelmezett) nyújtott be ajánlatot.

A kérelmezett ajánlatában – a közbeszerzés 5. része esetében – a jótállás tekintetében 6 hónap többlet időtartamot vállalt, az ajánlati árat pedig 118.500.000.-Ft-ban határozta meg.

A szakmai ajánlatában („Nyilatkozat a megajánlott eszközökről”) az 5. rész 4. tételénél („Erdészeti kihordó pótkocsi daruval 2.) megadta a megajánlott márkájú és típusú munkagépet.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés szerint az eljárás a közbeszerzés 5. része esetében eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a kérelmezett lett.

A kérelmezett a 2020. január 28-án küldött e-mailben rendelte meg a megajánlott áru kizárólagos magyarországi forgalmazójától az ajánlatban szereplő jelen ismertetés szerint SE típusú gépeket.

A kizárólagos magyarországi forgalmazó a kérelmezett részére közölte, hogy « 2019. júliusi/augusztusi ajánlatadásban szereplő szállítási határidőhöz képest a jelenleg várható átfutási idő 7 hónapra növekedett. Ennek oka az ajánlat(ok) kiadása, illetve a mostani megrendelés beérkezése között eltelt 5 hónap alatt a gyártóhoz beérkezett rendkívül magas megrendelésszám.»

Az ajánlatkérő és a kérelmezett között az adásvételi szerződés (a továbbiakban: szerződés) 2020. február 4-én jött létre.

A szerződésben a kérelmezett vállalta a szerződésben, illetve az 1. számú mellékletben (a kérelmezett közbeszerzési eljárásban benyújtott szakmai ajánlata) foglaltaknak megfelelő paraméterű 5. rész: Erdészeti kivitelű erőgép 2. és kompatibilis adapterei gépek és eszközök (a továbbiakban együttesen: gépek) szállítását, az ajánlatkérő pedig vállalta annak megvásárlását és átvételét a szerződésben foglalt feltételek szerint.

A szerződés 1. számú mellékletében szerepelt a szállítandó áruk meghatározása, továbbá az, hogy a szóban forgó munkagép származási helye: „Ausztria”.

A szerződés szerint a szállítási határidő a szerződés hatálybalépését követő 90 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A szerződés rögzítette, hogy a szerződés 1. számú melléklete szerint szállítandó gépek szerződéses ára nettó 118.500.000.- Ft + Áfa.

A felek a szerződéses ár részletezését, az egyes Gépek egységárait 2. számú mellékletként (Ártáblázat) csatolták a szerződéshez.

A szerződés szerint az átadás-átvételi eljárás elengedhetetlen feltétele, hogy az előre egyeztetett időpontban az ajánlatkérő és a kérelmezett személyes képviselői jelen legyenek, a kérelmezett személyes képviselője a leszállított gépeket beüzemelje, hibamentes működését bemutassa, a gépek kezelését végző, az ajánlatkérő alkalmazásában álló személyeket betanítsa (telephelyenként legalább 1 nap (8 óra) időtartamban történő oktatás (max. 5 fő telephelyenként), a szükséges kezelési és karbantartási feladatokat elmondja, és a szükséges dokumentumokat átadja.

A szerződés szerint a gépek átadásával egyidejűleg a kérelmezett – egyebek mellett – az alábbi dokumentumokat is köteles átadni az ajánlatkérő részére: d) minősítési tanúsítványt és garancialevelet.

A szerződés szerint az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséről, a mennyiségi és minőségi szempontok szerinti szállítás elismeréséről legkésőbb a kérelmezett teljesítésétől (sikeres átadás-átvételi eljárás) számított 15 napon belül írásban, teljesítés igazolás kiállításával nyilatkozik az ajánlatkérő képviselője által igazolt szállítólevél és átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

A szerződés szerint a kérelmezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolást.

A szerződés szerint a kérelmezett a leszállított gépekre és tartozékaira 24 hónap teljes körű – mindennemű gyártóművi korlát nélküli – jótállást köteles vállalni.

A jótállási idő a sikeres átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődik.

A jótállási biztosítékot legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában (az átadás-átvétel időpontjában) kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállás teljes időtartamának leteltéig kell érvényben lennie.

A szerződés szerint a szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. §) szerint módosítható.

A kérelmezett a 2020. február 4-én kelt, „Tájékoztatás akadályoztatásról a „Mezőgazdasági és erdészeti gépek beszerzése” gépeinek szállíthatósága tekintetében” tárgyú levelében az ajánlatkérőt egyebek mellett tájékoztatta arról, hogy a gyártói szállíthatósági idők jelentősen meghosszabbodtak, így már nem tudja a szerződés szerinti 90 naptári napos határidőt tartani.

A kérelmezett 2020. április 22-én az alábbiakról tájékoztatta az ajánlatkérőt:

« A kialakult COVID-19 vírus pandémia miatt a gépek gyártóit és/vagy importőreit újból nyilatkoztattuk az ajánlatuk fentarthatóságáról, kifejezetten az ár- és szállíthatóság tekintetében. Sajnos a kialakult járványhelyzet nemzetközi terjedésének megállítása/lassítása érdekében hozott, adott nemzet kormányzati döntései és az elhúzódásának következményeképpen » a leszállítandó gépek esetében a gyártói/importőri szállíthatósági idők egyértelműen a COVID-19 vírus pandémia miatt jelentősen meghosszabbodtak.

A kérelmezett 2020. április 24-én továbbította az ajánlatkérőnek a kizárólagos magyarországi forgalmazó 2020. április 23-án küldött e-mail üzenetét, mely szerint a « projekthez készülő 2 db darus pótkocsi szállítását, a COVID19 miatt 2020. október elejére (~~október 9.) vagyunk kénytelenek módosítani.”

2020. április 24-én az ajánlatkérő és a kérelmezett jegyzőkönyvet készítettek a szerződés teljesítésének részleges felfüggesztéséről.

Az ajánlatkérő és a kérelmezett 2020. június 19-én módosították a szerződést (1. számú szerződésmódosítás) az alábbi tartalommal:

« I. Előzmények

  1. Az adásvételi szerződést a Felek közös megegyezéssel, a közbeszerzési szerződések módosítására alkalmazandó előírásokban foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosítják.
  2. Felek rögzítik, hogy az adásvételi szerződés teljesítését 2020. április 24. napján részlegesen, az alábbi eszközök vonatkozásában, felfüggesztették.

3.3. Az akadályoztatással érintett eszköz:

V.4. Erdészeti kihordó pótkocsi daruval 2.

Felek rögzítik, hogy a teljesítés részleges felfüggesztésének indoka a COVlD-19 világjárvány miatt kialakult vis maior helyzet. Az akadályoztatással érintett eszköz nagy értékű, melyet a szokásos gyakorlat szerint nem tartanak készleten, hanem a folyamatos gyártás alapján kerülnek értékesítésre. A gyár csökkentett kapacitással történő üzemeltetése okán ezen eszköz határidőben történő teljesítése ellehetetlenült, így Felek az Eladó akadályközlése alapján, a szerződés részleges felfüggesztése mellett döntöttek.

II. A módosítás tartalma

  1. Az adásvételi szerződés 5. pontjának Fizetési, számlázási feltételek 5.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti feltétel:

5.1. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag a jelen 5. pontban rögzítettek szerint jogosult. Eladó 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Módosított feltétel:

5.1 Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag a jelen 5. pontban rögzítettek szerint jogosult.

Eladó a jelen 1. számú szerződésmódosítás I. pont 3.4. alpontjában rögzített eszközök vonatkozásában – a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – 1 db részszámla, és a jelen szerződésmódosítás I. pont 3.3. alpontja szerinti eszköz vonatkozásában – a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Az adásvételi szerződés 8. pontjának Jótállási biztosíték 8.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti feltétel:

8.1. Eladó a jótállási idő kezdetekor (az átadás-átvétel időpontjában) köteles a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a erejéig jótállási biztosítékot nyújtani a teljesítést követő 24 hónap időtartamra.

Módosított feltétel:

8.1 Eladó a jótállási idő kezdetekor (az átadás-átvétel időpontjában) köteles a részteljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 5%-a erejéig jótállási biztosítékot nyújtani a teljesítést követő 24 hónap időtartamra.

III. Indokolás

I. A szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosításának alapjául szolgáló tények:

A II.1. pont szerinti módosítás vonatkozásában: Eladó az akadályközléssel nem érintett I. pont 3.4. alpont szerinti eszközöket határidőben leszállítja Vevő részére, míg az I. pont 3.3. alpont szerinti eszköz leszállítására az akadályoztatás elhárultát követően kerül sor.

A szállítási feladatok COVID-19 világjárvány miatti átütemezése tette szükségessé az eredeti szerződés 5.1. pontja szerinti számlázási feltételek módosítását.

A II.2. pont szerinti módosítás vonatkozásában: A módosítást a számlázási feltételek módosítása tette szükségessé, annak okán szükséges az eredeti szerződés 8.1. pontjának módosítása.

  1. A szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítás indoka:

2.2. A szerződésmódosítás a 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglaltaknak megfelel, mert Vevő (Ajánlatkérő) körültekintően határozta meg a fizetési feltételeket és az ahhoz kapcsolódó biztosíték rendelkezésre bocsátásának módját, idejét,

- Vevő és Eladó sem a közbeszerzési eljárás lefolytatása során, sem a szerződéskötéskor nem számolhattak előre azzal, hogy a COVID-19 világjárvány kitörése, illetve terjedése oly mértékben leállítja az érintett országok kereskedelmét, gazdasági termelését, ami részben ellehetetleníti a határidőben történő teljesítést és így az érintett eszköz vonatkozásában a Felek felfüggesztik a szerződés teljesítését.

- Fentiek okán a szállítás átütemezése vált szükségessé, melynek következménye a számlázási feltételek és a garancia rendelkezésre bocsátására vonatkozó rendelkezések módosítása, tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés részteljesítést nem tett lehetővé.

- Ugyanakkor Eladó a szerződés tárgyát képező, a gyártás leállításával nem érintett eszközöket az eredeti határidőben képes szállítani, amely Vevőnek is alapvető érdeke, figyelemmel arra, hogy ezen eszközöket a tavaszi-nyári szezonban elvégzendő munkákhoz kívánja használni az érintett projekt célindikátorának elérése érdekében.

cb) pontjában foglaltaknak megfelel, mert a módosítás nem érinti a szerződés tárgyát, abban módosítás nem történt.

cc) pontjában foglaltaknak megfelel, mert a módosítás az ellenérték összegét nem érinti, az ellenérték nem változik.

A 142. § (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel Felek rögzítik, hogy Eladó jelezte Vevő felé az akadályoztatás tényét és az alátámasztó dokumentumokkal alátámasztotta, hogy valamennyi eszköz vonatkozásában minden tőle elvárhatót megtett a teljesítési határidő szerződésszerű betartása érdekében.

Felek rögzítik továbbá, hogy a vis maior helyzettel érintett eszközök szállítási határideje a jelen szerződésmódosítás időpontjában nem állapítható meg, tekintettel arra, hogy a gyártó működésének normál ütemű újraindulása és annak kiszámítható fennmaradása nem ismert.

A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a határidő módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet a felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. Továbbá megállapítható, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglaltakba, figyelemmel arra, hogy Eladó kellő gondossággal járt el annak érdekében, hogy a szerződés teljesítésére határidőben sor kerüljön, és hogy a szerződés felfüggesztésére okot adó körülmények felmerülését kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.

Mindezek alapján a jelen szerződésmódosítás keretében megváltoztatott feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényesek és hatályosak.

Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag azzal együtt érvényes.

Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 db eredeti példányban írják alá.

A gyártók 2020. július 10-én tájékoztatták a partnereiket, hogy a COVID-19 helyzetre tekintettel jelentős változtatásokat kellett végrehajtaniuk. »

A szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény a szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosításának alapjául szolgáló tényeket a szerződésmódosítás indokolásával egyezően tartalmazta.

A 2020. október 13-án kelt teljesítésigazolás szerint a kérelmezett leszállította a megajánlott árut, a teljesítés időpontja 2020. október 13. volt.

A teljesítéssel egyidejűleg átadott, 2020. október 13-án kelt jótállási jegy – egyebek mellett – az alábbiakat tartalmazta: „Átadó jótállási kötelezettsége a mai naptól áll fenn 12 hónapon keresztül.”

A hivatalbóli kezdeményezés

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: hivatalbóli kezdeményező) a Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pont alapján benyújtott hivatalbóli kezdeményezésének első eleme szerint az ajánlatkérő és a kérelmezett megsértették a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat a vállalkozási szerződés módosítása tekintetében, ugyanis a szerződést úgy módosították, hogy a Kbt.-ben meghatározott ca) alpont szerinti előre nem láthatóság és szükségesség követelménye valószínűsíthetően nem állt fenn.

A hivatalbóli kezdeményezés második eleme szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 142. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési és dokumentálási kötelezettségét.

Az ajánlatkérő észrevétele

Az ajánlatkérő kérte a jogsértés hiányának a megállapítását.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

A Döntőbizottság a határozatában a hivatalbóli kezdeményezés első eleme tekintetében megállapította, hogy az ajánlatkérő és a kérelmezett megsértették a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját.

A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezés második eleme tekintetében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 142. § (1) bekezdését.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 3.000.000.-Ft bírságot szabott ki.

A Döntőbizottság a kérelmezettel szemben 1.000.000.-Ft bírságot szabott ki.

A határozat indokolása a következőket rögzítette:

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő 2019. július 5-én indította meg a közbeszerzési eljárását, ezért a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok ezen időszakban hatályos anyagi jogi szabályai alapján vizsgálta a hivatalbóli kezdeményezést. A hivatalbóli kezdeményező 2023. május 9-én nyújtotta be a Döntőbizottsághoz a hivatalbóli kezdeményezését, ezért a Döntőbizottság az e napon hatályos eljárásjogi rendelkezések alapján járt el.

A Döntőbizottságnak a hivatalbóli kezdeményezés első eleme esetében abban kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő és a kérelmezett megsértették-e a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat a szerződés 1. számú módosítása tekintetében.

A Döntőbizottság rámutatott, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján akkor lehet jogszerűen módosítani a szerződést, ha a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti három feltétel együttesen teljesül.

A Döntőbizottság elsőként a hivatalbóli kezdeményezésben is megjelölt, a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) alpontja szerinti feltételt vizsgálta, amely az alábbi: a szerződésmódosítást olyan körülményeknek kell szükségessé tenni, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A Döntőbizottság rögzítette, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontja szerinti feltétel esetében a módosítást szükségessé tevő, előre nem látható körülménynek az ajánlatkérőn kívül állónak és objektívnak kell lennie.

A Döntőbizottság a 2020. június 19-én létrejött 1. számú szerződésmódosítás tartalmának vizsgálata alapján megállapította, hogy a szerződés módosítása a fizetési, számlázási feltételeket és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos rendelkezéseket érintette.

A Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy a fizetési, számlázási feltételek és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos rendelkezések módosítására miért volt szükség, azt mely körülmények tették szükségessé.

A Döntőbizottság megállapította, hogy a szerződés módosítására amiatt volt szükség, hogy a kérelmezett az összes, a szerződés 1. számú mellékletében foglalt gép szállítását nem tudta a szerződés 1.4. pontjában rögzített 90 naptári napos szállítási határidőn belül teljesíteni. Hat gép (erdészeti kivitelű erőgép, erdészeti szárzúzó, három oldalra billenő pótkocsi, erdészeti kötélpálya, aprítékoló gép, hasítógép) esetében a szerződésben foglalt szállítási határidőt a kérelmezett tartani tudta, míg egy gép (erdészeti kihordó pótkocsi daruval – meghatározott gyártmányú pórkocsi daruval) esetében nem. Ezen körülmény miatt a szerződésben lehetővé kellett tenni a részteljesítést, a részszámlázást és a jótállási biztosíték részletekben történő teljesítését.

A Döntőbizottság a továbbiakban azt vizsgálta, azon körülmény, hogy meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval esetében a kérelmezett a szerződésben foglalt szállítási határidőt tartani nem tudta, megfelel-e a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) alpontja szerinti feltételnek.

A Döntőbizottság ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy a Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5. számú ítéletében rögzítette, hogy a közbeszerzési szerződés módosítása jogszerűségének megítélésénél abból kell kiindulni, hogy a szerződés megkötésekor, kellő gondossággal eljárva, előre láthatóak voltak-e a szerződésmódosítást okozó körülmények.

A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezett a 2019. augusztus 22-én benyújtott ajánlatában vállalta – többek között – a hivatalbóli kezdeményezéssel érintett meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint, a szerződés hatálybalépését követő 90 naptári napon belül.

A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a kérelmezettnek a szerződéskötést megelőző napon – 2020. február 3-án – már tudomása volt arról, hogy a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását a szerződés szerinti szállítási határidőn belül nem tudja teljesíteni, ugyanis a kizárólagos magyarországi forgalmazó e napon tájékoztatta a kérelmezettet a későbbi teljesítésről, a kérelmezett 2020. január 28-ai megrendelésére válaszolva. A szerződéskötés napján – 2020. február 4-én – már az ajánlatkérőnek is tudomása volt arról, hogy a kérelmezett a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását csak a szerződés szerinti szállítási határidőn túl tudja teljesíteni.

A teljesítésigazolás és az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a kérelmezett ténylegesen 2020. október 13-án teljesítette a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását.

Fentiek alapján, a Döntőbizottság álláspontja szerint, a Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5. számú ítéletét is figyelembe véve, a szerződéskötés napján mind az ajánlatkérő, mind a kérelmezett előtt ismert volt az a körülmény, hogy a kérelmezett a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását csak 2020. október elején tudja teljesíteni. Ezen körülmény miatt volt szükséges a szerződést módosítani, a szerződésben lehetővé tenni a részteljesítést, részszámlázást, és a jótállási biztosíték részletekben történő teljesítését, ugyanis a közbeszerzés 5. részében szereplő többi gép szállítási határidejét a kérelmezett tartani tudta.

Az 1. számú szerződésmódosítás indokolásában és a szerződés módosításáról szóló hirdetményben a COVID-19 világjárvány kitörése, illetve terjedése szerepel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja szerinti előre nem látható körülményként.

A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezett az ajánlatkérő részére készített 2020. február 4-ei, valamint a 2020. április 22-ei tájékoztatásában a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítási határidejének (2020. október elejéig történő) meghosszabbítása körében csak gyártói kapacitáshiányra hivatkozott. A COVID-19 világjárványra hivatkozás elsőként a kizárólagos magyarországi forgalmazó 2020. április 23-án küldött e-mail üzenetében jelent meg. Az ajánlatkérő és a kérelmezett által 2020. április 24-én, a szerződés teljesítésének részleges felfüggesztéséről készített jegyzőkönyvben időrendben rögzítették a szerződés teljesítésével kapcsolatos eseményeket, így abban a gyártói kapacitáshiányra és a COVID-19 világjárványra hivatkozás is megjelent.

A Döntőbizottság álláspontja szerint jelen ügyben annak van jelentősége, hogy a kérelmezett először a gyártói kapacitáshiány, majd a COVID-19 világjárvány kitörése és terjedése miatt a szerződésben rögzített 90 naptári napos szállítási határidőn belül a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását nem tudta teljesíteni, a 2020. május 4-ei szállítási határidő 2020. október elejéig kitolódott. A 2020. október elejére előirányzott teljesítés már a szerződés megkötésének napján ismert volt mind az ajánlatkérő, mind a kérelmezett számára, ezen körülményen a COVID-19 világjárvány kitörése és terjedése nem változtatott.

Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésekor, a szerződés megkötésének napján előre látható volt az a körülmény (egy gép szállításának 5 hónappal későbbi teljesítése), amely miatt a szerződés módosítása szükségessé vált, a Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja ca) alpontjában rögzített feltétel nem teljesült.

A Döntőbizottság ezt követően áttért a hivatalbóli kezdeményezés második elemében foglaltak vizsgálatára.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vette a jótállás 18 hónapot meghaladó időtartamát, így ennek teljesítését köteles volt ellenőrizni és dokumentálni.

A kérelmezett a 2019. augusztus 22-én benyújtott ajánlatában a jótállás tekintetében 6 hónap többlet időtartamot vállalt, összesen tehát 24 hónapot.

A kérelmezett a meghatározott gyártmányú pótkocsi daruval szállítását 2020. október 13-án teljesítette, e napon adta át az ajánlatkérő részére a 2020. október 13-án kelt jótállási jegyet, amely azt tartalmazta, hogy a kérelmezett jótállási kötelezettsége 2020. október 13-tól áll fenn 12 hónapon keresztül, tehát fele annyi idő szerepelt a jótállási jegyen, mint a kérelmezett ajánlatában és a szerződésben.

A Döntőbizottság rögzítette, hogy a jótállási idő, mint értékelési szempont tekintetében az ajánlatkérőnek különös gonddal kellett volna eljárnia annak érdekében, hogy a szerződésben meghatározott, a szerződésszerű teljesítés körében átadásra kerülő dokumentum, a jótállási jegy az ajánlattevői vállalással azonos tartalommal kerüljön kiállításra. Az ajánlatkérőnek az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása során szükségképpen ellenőriznie kellett a minősítési tanúsítványt és garancialevelet (jótállási jegyet), valamint annak tartalmát. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 142. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett volna, észlelnie kellett volna, hogy a jótállási jegyen a kérelmezett ajánlatában és a szerződésben szereplő 24 hónap jótállási idő helyett csak 12 hónap tekintetében vállalt kötelezettséget a kérelmezett. A Kbt. 142. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége körében az ajánlatkérőnek szükségképpen fel kellett volna hívnia a kérelmezettet a jótállási időre vonatkozóan, megfelelő tartalmú nyilatkozat megtételére.

Fentiekre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 142. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési és intézkedési kötelezettségét.

A Döntőbizottság határozata ellen az ajánlatkérő (a továbbiakban: felperes) nyújtott be keresetet a bírósághoz. A perben az ajánlatkérő oldalán a kérelmezett beavatkozott (a továbbiakban: felperesi érdekelt).

A Fővárosi Törvényszék a 2023. október 3-án kelt 106.K.702.817/2023/15. számú ítéletében a keresetet elutasította.

A bíróság az ítéletének indokolásában a következőket rögzítette:

A felperes keresete alaptalan.

Tekintettel arra, hogy a felperes a határozat Kbt. 142. § (1) bekezdéssel kapcsolatos megállapításait nem vitatta, a bíróságnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az alperes jogsértően állapította-e meg, hogy a felperes a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjába ütközően kötötte meg a felperesi érdekelttel a 2020. június 19-ei szerződésmódosítást.

A bíróság előre bocsátotta, hogy a Kbt. preambulumbekezdése szerint a Kbt. alapvető szabályozási követelménye a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése. A Kúria felek által hivatkozott Kfv.VI.37.948/2019/5. számú ítéletének [25] bekezdésében rögzítette, hogy ezen követelményt „a szerződés módosítása körében is teljesíteni kell.”

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont törvényi rendelkezése alapján történő jogszerű szerződésmódosításnak három együttes feltétele van, melyek közül a jelen eljárásban a ca) pont szerinti feltétel fennállása volt a vitatott.

A Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5. számú ítélet [25] bekezdése szerint „a szerződésmódosítás jogszerűségének megítélésénél csak azt lehet vizsgálni, hogy az ajánlatkérő milyen indokokat hozott fel a szerződés módosítására. A hirdetményben nem közölt szerződésmódosításra okot adó körülmény akkor sem értékelhető, ha egyébként alátámasztaná a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontjában foglaltak fennállását.” A Kúria a döntése elvi tartalmában azt is rögzítette, hogy „A közbeszerzési szerződés módosítása jogszerűségének megítélésénél abból kell kiindulni, hogy a szerződés megkötésekor, kellő gondossággal eljárva, előre láthatók voltak-e a szerződésmódosítás indokaként felhozott körülmények.”, „Csak azok az indokok vizsgálhatók, amelyeket az ajánlatkérő a szerződésmódosítás indokaként a közzétett hirdetményben megjelölt.”.

A felperes és a felperesi érdekelt alapvetően tévesen értelmezte a Kúria fent hivatkozott ítélete lényegi tartalmát és mondanivalóját, és alaptalanul hivatkozott arra, hogy az alperes a szerződésmódosításban és a hirdetményben rögzített, a módosítást szükségessé tevő indoktól eltérő okot, indokot nem állapíthat meg. E téves értelmezés következtében állította a felperes azt is, hogy a jóhiszeműség és tisztesség Kbt. szerinti alapelvével nincsen összhangban az, hogy az alperes nem a szerződésmódosítás és az arról szóló tájékoztató hirdetményben rögzített indokok alapján ítéli meg a módosítás jogszerűségét. A Kbt. alapvető céljaival is ellentétes értelmezést valósítana meg, ha a közbeszerzések jogszerűsége felett őrködő hatóságnak a szerződésmódosítás szempontjából releváns valós tényállás feltárására nem lenne jogszerű lehetősége. A hivatkozott kúriai ítélet elvi tartalmával tehát nem volt ellentétes az alperes eljárása, az alperes a tényállástisztázási kötelezettsége jogszerű teljesítésével sem „veszélyes precedenst” sem „spekulatív felkutatást” nem valósított meg, a felperes és a felperesi érdekelt erre alaptalanul hivatkozott.

Jelen ügyben az alperesi megállapítás lényegi eleme az volt, hogy nem a szerződésmódosítás szükségességének valós indokát jelölték meg a felek a szerződésmódosításban és az arról szóló hirdetményben.

Jelen esetben a szerződés teljesítési határideje 2020. május 4. napja volt. A magyarországi forgalmazó már a 2020. február 3-ai tájékoztatásában közölte a felperesi érdekelttel, hogy „a gépeket – műszaki vizsgával, rendszámmal – várhatóan 2020. augusztus 31-ére tudjuk biztosítani”, azaz az eredeti szállítási határidő ezáltal 7 hónapra növekedett; a megváltozott szállítási határidő okát is megjelölte, amely a gyártóhoz beérkezett rendkívül magas megrendelésszám volt, és külön kiemelte azt is, hogy ezen gyártási sorba rendezett megrendelések mindegyike mögött szerződött ügy áll (azaz nincs „raktárra gyártás”). A felperesi érdekelt ezen körülményről már a szerződéskötés napján tájékoztatta a felperest, hozzátéve azt is, hogy a járművet még vizsgáztatnia kell, ami 3-4 hét, ezért egyrészt a 90 napos határidőt nem tudja tartani, a megrendelésük a gyártási sorozat végére került, ezért 240 naptári napra (2020. október 1-re) kérte módosítani a szerződést. Mindebből következően a felperes már a szerződés megkötésekor is tudta azt, hogy a darus pótkocsik szállítására 2020. szeptember vége, október eleje előtt nem kerülhet sor. A felperesi érdekelt 2020. április 22-én küldött újabb tájékoztatásában megerősítette, hogy nem áll módjában a szerződés szerinti 90 napos határidőt tartani. Ezúttal azonban nem a szerződés teljesítési határidejének módosítását kérte, hanem annak mellőzését, és a 90 naptári nap helyett a gépenkénti, egyedi részteljesítés elfogadását. A szerződő felek továbbá a 2020. április 24-én felvett jegyzőkönyvben maguk rögzítették részletesen azon körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozták, és annak zárásaként rögzítették, hogy ezen akadályok miatt a szerződést módosítani fogják. A jegyzőkönyv is egyértelműen rögzítette annak tényét, hogy a felperesi érdekelt az eredeti szerződés aláírásával egyidejűleg jelezte, hogy a szerződéskötéskor megrendelt eszköz kizárólagos magyarországi forgalmazója a megrendelést 210 + 30 nap szállítási határidővel igazolta vissza, és hogy – már ekkor – egyértelművé tette, hogy ezen eszköz vonatkozásában a 90 naptári napos szállítási határidő reálisan nem tartható. A jegyzőkönyv tartalmazza a magyarországi forgalmazó – Covid járvány kitörését követő – 2020. április 24-ei tájékoztatását is arról, hogy a COVID-19 vírussal miatt kialakult veszélyhelyzet következtében 2 db darus pótkocsi szállítását 2020 október elejére módosítja. A szerződés módosítására a teljesítési határidő lejártát követően, 2020. június 19-én végül akként került sor, hogy a felek – részben a felperesi érdekelt kérelmének megfelelően – a szerződés tárgyát oszthatóvá tették, és a darus pótkocsik tekintetében a teljesítési határidőt lényegében mellőzték, és azt rögzítették, hogy a szerződés teljesítését a 2020. április 24-ei jegyzőkönyvvel felfüggesztették; a többi gép és eszköz esetén a részteljesítést az eredeti határidő fenntartásával lehetővé tették és a fizetési feltételeket ehhez igazították. Ennek eredményeként a felperes hozzájuthatott a nagyobb késedelemmel nem érintett gépekhez, eszközökhöz, a felperesi érdekelt pedig azok ellenértékéhez.

A fentiek alapján a bíróság a rendelkezésére álló, alperes által is értékelt okiratok alapján megállapította, hogy az alperes a bizonyítékok tartalmának helyes értelmezésével és azok okszerű értékelésével – és nem a felek tudattartalmának találgatásával – jutott azon helytálló következtetésre, hogy a szerződésmódosítást az a körülmény tette szükségessé, hogy a felperesi érdekelt a darus pótkocsik vonatkozásában – a gyártói kapacitáshiány miatt – nem tudta a szerződéses kötelezettségét határidőben teljesíteni. E probléma miatt a szerződésben eredetileg kizárt részteljesítés akadályozta a többi gép/eszköz teljesítését, ami sértette a felperes érdekét, mert a tavaszi-nyári szezonban elvégzendő munkákhoz kívánta azokat használni, továbbá sértette a felperesi érdekelt érdekét is, mert addig nem jutott hozzá azok ellenértékéhez. A szerződésmódosítás célja ezért valóban az volt, hogy a részteljesítés lehetővé váljon, ezt viszont azon körülmény tette szükségessé, hogy a darus pótkocsik készre gyártására és vizsgáztatására (üzembe helyezésére) csak késedelmesen, legkorábban 2020. őszén kerülhetett sor, így tehát egyértelműen fennállt a 2020. február 4-én már előre jelzett késedelem és a szerződésmódosítás közötti közvetlen oksági kapcsolat. Ezek miatt nem voltak elfogadhatóak a felperes ezzel ellentétes érvelései, sem a felek által leírt indokok valósnak.

A szerződésmódosítás okának alperes általi helytálló azonosítását támasztja alá a forgalmazó 2020. február 3-ai tájékoztatása, a felperesi érdekelt 2020. február 4-ei akadályközlése és szerződésmódosítási kérelme. Továbbá a Covid járvány kitörését követően írt, 2020. április 22-i tájékoztatása és szerződésmódosítási kérelme is.

A felek által hivatkozott COVID-19 járvány csupán további késedelmet eredményezett a jelen ügyben, ezt alátámasztja a fentieken túlmenően a magyarországi forgalmazó járvány kitörése utáni nyilatkozata is, melyben a szállítást 2020. október elejére, kb. október 9-ére ígérte. Az alperes ezért helytállóan állapította meg azt is, hogy a 2020. október elejére előirányzott teljesítésen a COVID-19 járvány kitörése és terjedése nem változtatott. Az alperesi érdekelt alappal mutatott rá arra, hogy az időközben bekövetkezett járványnak a vállalt szállítási határidő tarthatóságára nem volt kihatása, mert a felperesi érdekelt abban az esetben sem tudta volna az általa vállalt határidőre teljesíteni a szállítást, ha a COVID-19 járvány eleve be sem következik.

Ennek kapcsán az alperes helytállóan rögzítette, hogy az előreláthatóságot a szerződéskötés időpontjára vonatkozóan kell vizsgálni, melyet a Kúria fent hivatkozott ítélete is alátámaszt. Az ítélet [29] bekezdése kimondja ugyanis, hogy az előreláthatóság szempontjából annak van jelentősége, hogy a szerződés megkötésekor láthatók voltak-e előre a szerződésmódosítás indokaként felsorolt körülmények. A [28] bekezdésében kifejtettek szerint pedig „az ajánlatkérő kockázata körébe tartozik a teljesítési határidő meghatározása. (…) Az ajánlati kötöttség valóban beáll az ajánlattételi határidő lejártával, de ez nem mentesíti a felperest a Kbt. rendelkezéseinek megtartása alól. Ha a felhívásban - a kellő gondosságot nélkülözve hibásan méri fel a szerződéskötés időpontját, és erre figyelemmel a teljesítési határidőt, akkor annak következményeit viselnie kell, tévedését nem korrigálhatja szerződésmódosítással.” A bíróság ezért nem tudta elfogadni a felperes azon érvelését sem, hogy az előre nem láthatóság megítélése kapcsán nem lehet egyetlen irányadó időállapot a szerződés megkötése, mert az aránytalanul korlátozza a közbeszerzési jogviszony tagjainak mozgásterét. A közbeszerzési jogviszony jellegéből adódóan, a Kbt. és a közbeszerzési Irányelvek céljával összhangban, a közbeszerzési jogviszony tagjainak mozgástere okkal rendkívül korlátozott. Az alperes a szerződésmódosításra okot adó körülmény szerződéskötéskori előreláthatóságát helytállóan állapította meg, melyet a fent már ismertetett bizonyítékok egyértelműen alátámasztanak.

A bíróság nem fogadta el azt a kereseti hivatkozást sem, hogy a felperes joggal bízhatott abban, hogy a gyártásra várók sorában valakinek a kiesése majd lehetővé teszi a felperesi érdekelt határidőben való teljesítését. Ez a váromány egyrészt a szerződésmódosítás jogszerűsége tekintetében nem volt releváns, másrészt teljesen megalapozatlan is arra figyelemmel, hogy a szerződési határidő (2020. május 4.) és az előre közölt teljesítési időpont (2020. október 1.) között rendkívül nagy a különbség, és a forgalmazó azon nyilatkozata, mely szerint „nincs mód … (a) gépek korábbi szállítására”, „az esetleges előre és/vagy hátra sorolások nem megvalósíthatók, így a megrendelés beérkezése után illesztik az adott gépet az adott felszereltségével a gyártási sorba”) ezt a bizakodást teljesen alaptalanná tették és a kellő gondosság követelménye tanúsítását kizárják. Az alperes és az alperesi érdekelt erre helytállóan hivatkozott.

Nincs jelentősége annak, hogy a felperesi érdekelt tájékoztatásait akadályközlésnek vagy szerződésmódosítási kérelemnek tekintette-e a felperes, a tájékoztatások tartalma volt a releváns. Azt pedig, hogy a szerződésmódosítással nem módosították a teljesítési határidőt, tényszerűen nem valós, mert a darus pótkocsikra vonatkozóan a „teljesítés felfüggesztése” és a „késedelem Ptk. alapján kezelése” a határidő figyelmen kívül hagyását eredményezte, amelyet a Kbt. nem tesz lehetővé és nem is tűr el. A Miniszterelnökség vonatkozó közleménye egyrészt nyilvánvalóan nem a Covid járvány előtt is fennálló körülményekre vonatkozott, továbbá a Kbt. kógens rendelkezéseinek és az irányadónak tekintendő Kúriai joggyakorlat követésének a félretételét nem teszik lehetővé, ezt a felperes és a felperesi érdekelt az alperestől és a Fővárosi Törvényszéktől is alaptalanul várta el.

Az alperest a hatásköre gyakorlása során – külön jogszabályi rendelkezés hiányában – nem köti az a körülmény, hogy szerződésmódosítás tervezete folyamatba épített ellenőrzésen esett át és az ellenőrző szervezet arra vonatkozóan jogszerű minősítést adott ki. A felperesi érdekelt által hivatkozott azon indok pedig, hogy megpróbálta a gépeket mástól beszerezni, de nem járt sikerrel, a jelen perben – a Kúria fent hivatkozott ítéletével is alátámasztottan – nem vehető figyelembe, mert ezt az indokot a felek a hirdetményben nem jelölték meg. A felperesi érdekelt hivatkozásával ellentétben a bíróság az alperes másik ügyben hozott határozatát azért nem értékelte, mert az alperest a más ügyben meghozott döntése nem köti.

A fentiekből kitűnően az alperes az előteljesítés lehetőségét nem figyelmen kívül hagyta, hanem a jelentősége szerint értékelte, a teljesítési késedelmet nem mosta össze mással. A feltárt tényállás szerint a felperes és felperesi érdekelt vont összefüggésbe a szerződésmódosítása jogszerűvé tétele érdekében az indokolásában egymással összefüggésben nem álló okokat.

Az alperes mindezek alapján jogszerűen állapította meg, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja ca) alpontjában rögzített feltétel nyilvánvalóan nem teljesült, ezért a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjába ütközött, ezért jogsértő.

A fentiekre figyelemmel a Törvényszék a felperes teljes körben alaptalan keresetét – a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján – elutasította.